Подела предузећа према структури елемената производње

 • располагање елементима потребним за производњу
 • однос учешћа појединих елемената у предузећима
 • разлика у заступљености представља израз развијености датог предузећа
 • предузећа у којима доминира заступљеност средстава за рад у односу на учешће људског фактора  каже се да имају висок органски састав елемената производње односно капитала
 • Под појмом органски састав капитала подразумева се однос уложеног капитала у средства за рад према износу капитала уложеног у предмете рада и радну снагу.
 • органон-грчка реч оруђе или средство
 • предузећа са доминантним учешћем радне снаге
  • низак органски састав
  • недовољна техничко технолошка развијеност
  • занатска предузећа
  • појединци обављају целокупне технолошке процесе
  • израђују појединачне производе, по наруџбини
  • није економски оправдано увођење специјализоване опреме
 • индустријска предузећа
  • извршена детаљна техничка подела рада
  • виши органски састав капитала
  • висока технологија и специјализоване машине
  • улога радне снаге: покретање и контрола машина
  • високо квалификовани стручњаци: техничка припрема производње, комерцијална и финансијска фаза
 • индустријска предузећа са високим степеном развоја – примена аутоматизације
  • у технолошкој фази људски рад готово искључен
  • високо квалификовани радници: техничке припрема и контрола , а нарочито у обезбеђивању квалитета
  • комерцијална и финансијска фаза: због велике количине истоврсних производа и потребних средстава за одржавање континуитета.

Подела предузећа према величини

 • зависи од делатности, као и од земље у којој послује
 • Три критеријума за разврставање предузећа:
  • број радника
  • вредност средстава(капитал)
  • укупни годишњи приход(добит)
 • Велика предузећа
  • хиљаду до десет хиљада радника
  • Фиат Атомобили, Железара Смедерево, НИС
  • у развијеним земљама 500.000-700.000
  • у САД: Форд, Џенерал Моторс
  • производња аутомобила, машиноградња, електронска индустрија, прехрамбена индустрија итд.
 • Мала предузећа
  • компоненте и делове за велика предузећа и за подмиривање потреба локалног становништва
  • породична предузећа
  • конкуренција (намеће развој)
  • издвајање дела  профита за проширену репродукцију
  • постепено прерастају у већа привредне субјекте
 • Средња предузећа
  • превазилазе локални значај
  • већи обим пословања од захтева тржишта у непосредном окружењу
  • настају удруживањем малих предузећа