Postoji veći broj kriterijuma za podelu preduzeća i zavisi od autora do autora. Po nekoj najčešćoj podeli kriterijumi koji se koriste za podelu preduzeća su: pream delatnosti, prema karakteru procesa rada, prema strukturi elemenata proizvodnje, prema veličini i prema vlasništvu.

Detaljna podela sa karakteristikama značajnim za svaku grupu preduzeća data je u sledećoj tabeli.

DELATNOSTKARAKTER PROCESA RADAVELIČINASTRUKTURA ELEMENATA PROIZVODNJEVLASNIŠTVU
1.    Proizvodna preduzeća
ü  Čime se bave:
ü  Preradom materijala u nove proizvode
ü  rezultat je fizički proizvod
 
ü  Faze:
ü  tehnološka faza
ü  faza robne razmene (nabavke i prodaje)
ü  novčana faza
ü  Karakteristike:
ü  specifičan sastav sredstava za rad,kolektiva i smanjene mogućnosti promene delatnosti
ü  pretežno zastupljena osnovna sredstva(pogonske zgrade, mašine)
ü  radnici: tehničke struke(inžinjeri), komercijalne, finansijske
 
2.    Trgovinska preduzeća
ü  Čime se bave:
ü  posredovanje u robno novčanoj razmeni između proizvođača i potrošača
ü  nabavka robe radi njene dalje prodaje
ü  Faze:
ü  komercijalni i finansijski poslovi, dok se tehnološki postupak ne javlja
ü  za razliku od proizvodnih kod trgovinskih preduzeća u strukturi sredstava javljaju se obrtna sredstva
ü  radni kolektiv: komercijalisti i finansijski stručnjaci
ü  lakše menjaju delatnost
 
3.    Finansijska preduzeća
ü  banke i osiguravajuća društva, berze
ü  bave se novčanim prometom
ü  finansijska faza ciklusa reprodukcije
ü  sredstva: najveći deo u novčanom obliku, a deo u građevinskoj opremi i kancelarijskoj opremi
ü  finansijski i pravni stručnjaci
ü  gl.predstavnici su banke
ü  Čime se bave:
ü  poslovanje obuhvata prikupljanja  slobodnih novčanih sredstava i njihovo usmeravanje na korisnike
ü  povezuju vlasnike slobodnih srestava i one kojima su sredstva potrebna
 
razlika u kamati
1.    Industrijska preduzeća
Čime se bave:
svoju proizvodnu delatnost obavljaju primenom većeg obima sredstava za rad specijalne namene, primenom tehnoloških postupaka, zapošljavanjem većeg broja visoko stručnih radnika
–      prerada materijala mineralnog, biljnog i životinjskog porekla i veštačkih supstanci
o   ekstraktivna preduzeća(rudnici metala, minerala, nafte, gasa)
o   prerađivačka preduzeća(obrada materijala prirodnogporekla i proizvoda namenjenih daljoj preradi)
2.    Poljoprivredna preduzeća
Čime se bave:
 bave se gajenjem različitih biljnih kultura i domaćih životinja kao i njihovom preradom.
–      zemljišne površine, objekti za smeštaj stoke, dugogodišnji zasadi, odgovarajuća mehanizacija
–      stučnjaci iz oblasti poljoprivrede kao i drugi
–      prirodni uslovi(sastav zemljišta i klimatski uslovi)
–      ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo
3.    Šumarska preduzeća obavljaju delatnost uzgoja i eksploatacije šuma. Slična poljoprivrednim preduzećima
4.    Građevinska preduzeća
Čime se bave:
–      izgradnja stambenih i poslovnih zgrada, puteva i mostova
–      promena mesta poslovanja
–      građevinski stručnjaci
–      specifična oprema i materijali, sredstva za rad pokretljiva i prenosiva, radnici upućeni na promenu mesta boravaka
 
5.    Saobraćajna preduzeća
Čime se bave:
–      prevoz robe i putnika, prenos pisma i paketa, uspostavljanje telefonskih i drugih veza
–      zapošljavanje raznih stučnjaka
–      sredstva za rad: vozila, saobraćajni sistemi, pruge, putevi, tel. kablovi
–      javni karakter
6.    Zanatskapreduzeća
Čime se bave:
F  izrada različitih proizvoda
F  razlika između industrijskih i zanatskih:
o   oprema na znatno nižem tehničkom nivou
o   jednostavniji tehnološki postupci
o   manji stepen kvalifikovanosti
o   manje izražena tehnička podela rada
o   pružanje usluga popravke
 
 
Pored ovih preduzeća javljaju se i preduzeća iz uslužne oblasti: trgovinska, ugostiteljska, turistička, komunalna itd.
ü zavisi od delatnosti, kao i od zemlje u kojoj posluje
ü Tri kriterijuma za razvrstavanje preduzeća:
o   broj radnika
o   vrednost sredstava(kapital)
o   ukupni godišnji prihod(dobit)
ü Velika preduzeća
o   hiljadu do deset hiljada radnika
o   Fiat, Sartid, NIS
o   u razvijenim zemljama 500.000-700.000
o   Ford, Dženeral motors
Oblasti:
o   proizvodnja  automobila, mašinogradnja, elektronska industrija, prehrambena industrija itd.
ü Mala preduzeća
o   komponente i delove za velika preduzeća i za podmirivanje potreba stanovništva
o   porodična preduzeća
o   konkurencija (nameće razvoj)
o   izdvajanje dela  profita za proširenu reprodukciju
o   postepeno prerastaju u veća privredne subjekte
ü Srednja preduzeća
o   prevazilaze lokalni značaj
o   veći obim poslovanja od zahteva tržišta u neposrednom okruženju
o   nastaju udruživanjem malih preduzeća
Razlika u zastupljenosti predstavlja izraz razvijenosti datog preduzeća
–      preduzeća u kojima dominira zastupljenost sredstava za rad u odnosu na učešće ljudskog faktora  kaže se da imaju visok organski sastav elemenata proizvodnje odnosno kapitala
–      Pod pojmom organski sastav kapitala podrazumeva se odnos uloženog kapitala u sredstva za rad i predmete rada prema iznosu kapitala uloženog u radnu snagu.
–      organon-grčka reč oruđe ili sredstvo
 
1.    preduzeća sa dominantnim učešćem radne snage
 
o   nizak organski sastav
o   nedovoljna tehničko tehnološka razvijenost
o   zanatska preduzeća
o   pojedinci obavljaju celokupne tehnološke procese
o   izrađuju pojedinačne proizvode,po narudžbini
o   nije ekonomski opravdano uvođenje specijalizovane opreme
 
2.    industrijska preduzeća
 
o   izvršena detaljna tehnička podela rada
o   viši organski sastav kapitala
o   visoka tehnologija i specijalizovane mašine
o   uloga radne snage: pokretanje i kontrola mašina
o   visoko kvalifikovani stučnjaci: tehnička priprem proizvodnje, komercijalna i finanasijska faza
 
3.    industrijska preduzeća sa visokim stepenom ravoja
 – primena automatizacije
a.    u tehnološkoj fazi ljudski rad gotovo isključen
b.    visoko kvalifikovani radnici: tehničke priprema i kontrola , a naročito u obezbeđivanju kvaliteta
komercijalna i finansijska faza: zbog velike količine istovrsnih proizvoda i potrebnih sredstava za održavanje kontinuiteta
Kao vlasnik preduzeća može se pojaviti:
§  pojedinac,
§  udruženi pojedinci,
§  postojeća preduzeća,
§  druge organizacije i
§  država.
Na osnovu svojine nad kapitalom stiče se pravo upravljanja preduzećem.
Prema svojini preduzeća mogu biti:
1.    privatna,
2.    državna i
mešovita
Podela preduzeća

Pogledajte predavanja o datoj temi.

https://youtu.be/oe_sAdCJ3NM