Постоји већи број критеријума за поделу предузећа и зависи од аутора до аутора. По некој најчешћој подели критеријуми који се користе за поделу предузећа су: преам делатности, према карактеру процеса рада, према структури елемената производње, према величини и према власништву.

Детаљна подела са карактеристикама значајним за сваку групу предузећа дата је у следећој табели.

ДЕЛАТНОСТКАРАКТЕР ПРОЦЕСА РАДАВЕЛИЧИНАСТРУКТУРА ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕВЛАСНИШТВУ
1.    Производна предузећа
ü  Чиме се баве:
ü  Прерадом материјала у нове производе
ü  резултат је физички производ
 
ü  Фазе:
ü  технолошка фаза
ü  фаза робне размене (набавке и продаје)
ü  новчана фаза
ü  Карактеристике:
ü  специфичан састав средстава за рад,колектива и смањене могућности промене делатности
ü  претежно заступљена основна средства(погонске зграде, машине)
ü  радници: техничке струке(инжињери), комерцијалне, финансијске
 
2.    Трговинска предузећа
ü  Чиме се баве:
ü  посредовање у робно новчаној размени између произвођача и потрошача
ü  набавка робе ради њене даље продаје
ü  Фазе:
ü  комерцијални и финансијски послови, док се технолошки поступак не јавља
ü  за разлику од производних код трговинских предузећа у структури средстава јављају се обртна средства
ü  радни колектив: комерцијалисти и финансијски стручњаци
ü  лакше мењају делатност
 
3.    Финансијска предузећа
ü  банке и осигуравајућа друштва, берзе
ü  баве се новчаним прометом
ü  финансијска фаза циклуса репродукције
ü  средства: највећи део у новчаном облику, а део у грађевинској опреми и канцеларијској опреми
ü  финансијски и правни стручњаци
ü  гл.представници су банке
ü  Чиме се баве:
ü  пословање обухвата прикупљања  слободних новчаних средстава и њихово усмеравање на кориснике
ü  повезују власнике слободних срестава и оне којима су средства потребна
 
разлика у камати
1.    Индустријска предузећа
Чиме се баве:
своју производну делатност обављају применом већег обима средстава за рад специјалне намене, применом технолошких поступака, запошљавањем већег броја високо стручних радника
–      прерада материјала минералног, биљног и животињског порекла и вештачких супстанци
o   екстрактивна предузећа(рудници метала, минерала, нафте, гаса)
o   прерађивачка предузећа(обрада материјала природногпорекла и производа намењених даљој преради)
2.    Пољопривредна предузећа
Чиме се баве:
 баве се гајењем различитих биљних култура и домаћих животиња као и њиховом прерадом.
–      земљишне површине, објекти за смештај стоке, дугогодишњи засади, одговарајућа механизација
–      стучњаци из области пољопривреде као и други
–      природни услови(састав земљишта и климатски услови)
–      ратарство, воћарство и виноградарство
3.    Шумарска предузећа обављају делатност узгоја и експлоатације шума. Слична пољопривредним предузећима
4.    Грађевинска предузећа
Чиме се баве:
–      изградња стамбених и пословних зграда, путева и мостова
–      промена места пословања
–      грађевински стручњаци
–      специфична опрема и материјали, средства за рад покретљива и преносива, радници упућени на промену места боравака
 
5.    Саобраћајна предузећа
Чиме се баве:
–      превоз робе и путника, пренос писма и пакета, успостављање телефонских и других веза
–      запошљавање разних стучњака
–      средства за рад: возила, саобраћајни системи, пруге, путеви, тел. каблови
–      јавни карактер
6.    Занатска предузећа
Чиме се баве:
F  израда различитих производа
F  разлика између индустријских и занатских:
o   опрема на знатно нижем техничком нивоу
o   једноставнији технолошки поступци
o   мањи степен квалификованости
o   мање изражена техничка подела рада
o   пружање услуга поправке
 
 
Поред ових предузећа јављају се и предузећа из услужне области: трговинска, угоститељска, туристичка, комунална итд.
ü зависи од делатности, као и од земље у којој послује
ü Три критеријума за разврставање предузећа:
o   број радника
o   вредност средстава(капитал)
o   укупни годишњи приход(добит)
ü Велика предузећа
o   хиљаду до десет хиљада радника
o   Фиат, Сартид, НИС
o   у развијеним земљама 500.000-700.000
o   Форд, Џенерал моторс
Области:
o   производња  аутомобила, машиноградња, електронска индустрија, прехрамбена индустрија итд.
ü Мала предузећа
o   компоненте и делове за велика предузећа и за подмиривање потреба становништва
o   породична предузећа
o   конкуренција (намеће развој)
o   издвајање дела  профита за проширену репродукцију
o   постепено прерастају у већа привредне субјекте
ü Средња предузећа
o   превазилазе локални значај
o   већи обим пословања од захтева тржишта у непосредном окружењу
o   настају удруживањем малих предузећа
Разлика у заступљености представља израз развијености датог предузећа
–      предузећа у којима доминира заступљеност средстава за рад у односу на учешће људског фактора  каже се да имају висок органски састав елемената производње односно капитала
–      Под појмом органски састав капитала подразумева се однос уложеног капитала у средства за рад и предмете рада према износу капитала уложеног у радну снагу.
–      органон-грчка реч оруђе или средство
 
1.    предузећа са доминантним учешћем радне снаге
 
o   низак органски састав
o   недовољна техничко технолошка развијеност
o   занатска предузећа
o   појединци обављају целокупне технолошке процесе
o   израђују појединачне производе,по наруџбини
o   није економски оправдано увођење специјализоване опреме
 
2.    индустријска предузећа
 
o   извршена детаљна техничка подела рада
o   виши органски састав капитала
o   висока технологија и специјализоване машине
o   улога радне снаге: покретање и контрола машина
o   високо квалификовани стучњаци: техничка припрем производње, комерцијална и финанасијска фаза
 
3.    индустријска предузећа са високим степеном равоја
 – примена аутоматизације
a.    у технолошкој фази људски рад готово искључен
b.    високо квалификовани радници: техничке припрема и контрола , а нарочито у обезбеђивању квалитета
комерцијална и финансијска фаза: због велике количине истоврсних производа и потребних средстава за одржавање континуитета
Као власник предузећа може се појавити:
§  појединац,
§  удружени појединци,
§  постојећа предузећа,
§  друге организације и
§  држава.
На основу својине над капиталом стиче се право управљања предузећем.
Према својини предузећа могу бити:
1.    приватна,
2.    државна и
мешовита
Подела предузећа

Погледајте предавања о датој теми.

https://youtu.be/oe_sAdCJ3NM