Pojam i značaj zaliha

Gotovo sva preduzeća moraju da poseduju zalihe. Zalihe predstavljaju „nužno zlo“. Bez zaliha se ne može, ali zalihe sa sobom povlače dodatne troškove.

Zalihe treba da obezbede dva cilja:

 • Kontinuitet proizvodnje (poslovanja) i
 • Ekonomičnost u nabavci.

Postoje sledeće vrste zaliha:

 • Sirovina i materijala,
 • Nedovršene proizvodnje,
 • Materijala za održavanje sredstava za rad i
 • Zalihe gotove robe.

Podela zaliha po veličini

Zalihe po veličini dele se na:

 • Minimalne,
 • Maksimalne,
 • Optimalne,
 • Prosečne,
 • Tekuće i
 • Signalne.

Minimalne zalihe

Minimalnezalihe-najmanja potrebna količina sirovina, materijala i robe koje preduzeće mora da drži da bi obezbedilo kontinuitet proizvodnje.

Z min= P*V

Z min – minimalne zalihe

P-potrebe za materijalom

V- vreme potrebno za nabavku

Minimalne zalihe imaju funkciju SIGURNOSNIH ZALIHA jer obezbeđuju preduzeće od nepredviđenih okolnosti.


Prednosti
Nedostaci
-niži troškovi držanja zaliha
-sredstva koja nisu angažovana u zalihama mogu se upotrebiti u druge svrhe
-veći troškovi nabavke
-postoji mogućnost da dođe u zastoja u proizvodnji ako se ne obezbede zalihe na vreme
Tabela 1. Prednosti/nedostaci minimalnih zaliha

Maksimalne zalihe

Maksimalne zalihe- najveća moguća količina koju je ekonomski opravdano držati u skladištu.

Z maks= Z min + KIM

Z maks- maksimalne zalihe

KIM- količina jedne isporuke materijala

PrednostiNedostaci
-obezbeđuju proizvodnju od neplaniranog prekida
-nabavka po nižim cenama
-smanjenje rizika od nestašice materijala i promene cena
-veći troškovi držanja zaliha
-anagažuju se veća obrtna sredstva
Tabela 2. Prednosti/nedostaci maksimalnih zaliha

Prekomerne zalihe– zalihe iznad maksimalnih zaliha

Nekurentne zalihe– one koje se ne mogu iskoristiti (promene zahteva potrošača, moda…)

Prosečne, tekuće i signalne

Prosečne zalihe- ona količina zaliha kojim je preduzeća prosečno raspolagalo u određenom periodu.

Početne- zalihe na početku posmatranog perioda

Krajnje – zalihe na kraju tog istog perioda

Prosečne zalihe se izračunavaju kada se saberu početne i krajnje i podele sa brojem posmatranih perioda.

Z pros= ( Zpočetne+Zkrajnje) / broj posmatranih perioda

Tekuće zalihe-su zalihe koje su jednake tekućoj isporuci materijala i predstavljaju razliku između maksimalnih i minimalnih.

Signalne zalihe– količina zaliha koja preduzeću signalizira da treba da nabavi novu količinu materijala.

Optimalne zalihe

OPTIMALNE ZALIHE- one koje obezbeđuju najmanje troškove nabavke (Tn) i držanja zaliha (Tdz).

Z opt= (T nabavke + T držanja zaliha) min

Slika 1. Grafičko određivanje optimalnih zaliha i minimalnih troškova

Troškovi u vezi sa zalihama

Troškovi nabavke (narudžbine)Troškovi držanja zaliha
-Fakturna cena
-Troškovi transporta
-Troškovi utovara, pretovara i istovara materijala
-Troškovi transportnog osiguranja
-Troškovi kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja
-Troškovi ispostavljanja narudžbenice
-plaćene kamate
-troškovi osiguranja materijala u skladištu
-troškovi zakupnine
-troškovi održavanja skladišnog prostora i amortizacije
-kalo, rastur, lom i kvar
Tabela 3. Podela troškova nabavke

Zadatak: Na osnovu do sada izloženog označi na grafikonu vrstu zaliha.

Slika 2. Grafički prikaz zaliha