Појам и значај залиха

Готово сва предузећа морају да поседују залихе. Залихе представљају „нужно зло“. Без залиха се не може, али залихе са собом повлаче додатне трошкове.

Залихе треба да обезбеде два циља:

 • Континуитет производње (пословања) и
 • Економичност у набавци.

Постоје следеће врсте залиха:

 • Сировина и материјала,
 • Недовршене производње,
 • Материјала за одржавање средстава за рад и
 • Залихе готове робе.

Подела залиха по величини

Залихе по величини деле се на:

 • Минималне,
 • Максималне,
 • Оптималне,
 • Просечне,
 • Текуће и
 • Сигналне.

Минималне залихе

Минималне залихе-најмања потребна количина сировина, материјала и робе које предузеће мора да држи да би обезбедило континуитет производње.

З мин= П*В

З мин – минималне залихе

П-потребе за материјалом

В- време потребно за набавку

Минималне залихе имају функцију СИГУРНОСНИХ ЗАЛИХА јер обезбеђују предузеће од непредвиђених околности.


Предности
Недостаци
-нижи трошкови држања залиха
-средства која нису ангажована у залихама могу се употребити у друге сврхе
-већи трошкови набавке
-постоји могућност да дође у застоја у производњи ако се не обезбеде залихе на време
Табела 1. Предности/недостаци минималних залиха

Максималне залихе

Максималне залихе- највећа могућа количина коју је економски оправдано држати у складишту.

З макс= З мин + КИМ

З макс- максималне залихе

КИМ- количина једне испоруке материјала

ПредностиНедостаци
-обезбеђују производњу од непланираног прекида
-набавка по нижим ценама
-смањење ризика од несташице материјала и промене цена
-већи трошкови држања залиха
-анагажују се већа обртна средства
Табела 2. Предности/недостаци максималних залиха

Прекомерне залихе– залихе изнад максималних залиха

Некурентне залихе– оне које се не могу искористити (промене захтева потрошача, мода…)

Просечне, текуће и сигналне

Просечне залихе- она количина залиха којим је предузећа просечно располагало у одређеном периоду.

Почетне- залихе на почетку посматраног периода

Крајње – залихе на крају тог истог периода

Просечне залихе се израчунавају када се саберу почетне и крајње и поделе са бројем посматраних периода.

З прос= ( Зпочетнекрајње) / број посматраних периода

Текуће залихе-су залихе које су једнаке текућој испоруци материјала и представљају разлику између максималних и минималних.

Сигналне залихе– количина залиха која предузећу сигнализира да треба да набави нову количину материјала.

Оптималне залихе

ОПТИМАЛНЕ ЗАЛИХЕ- оне које обезбеђују најмање трошкове набавке (Tn) и држања залиха (Tdz).

З опт= (Т набавке + Т држања залиха) мин

Слика 1. Графичко одређивање оптималних залиха и минималних трошкова

Трошкови у вези са залихама

Трошкови набавке (наруџбине)Трошкови држања залиха
-Фактурна цена
-Трошкови транспорта
-Трошкови утовара, претовара и истовара материјала
-Трошкови транспортног осигурања
-Трошкови квантитативног и квалитативног преузимања
-Трошкови испостављања наруџбенице
-плаћене камате
-трошкови осигурања материјала у складишту
-трошкови закупнине
-трошкови одржавања складишног простора и амортизације
-кало, растур, лом и квар
Табела 3. Подела трошкова набавке

Задатак: На основу до сада изложеног означи на графикону врсту залиха.

Слика 2. Графички приказ залиха