Модус представља позициону средњу вредност.

Модус је (Мо) је вредност обележја која се најчешће јавља  у серији, односно која има највећу фреквенцију.

Представља вредност класе са највећом  фреквенцијом. Уколико се сви подаци у серији јављају једанпут, модус не постоји. Серије које имају један модус називају се  унимодалне, серије са два модуса бимодалне, са  више модуса полимодалне или вишемодалне.

Код модуса треба разликовати следеће случајеве:

  • негруписани подаци,
  • груписани подаци (прекидно нумеричко обележје),
  • интервално груписани подаци и
  • атрибутивним (квалитативним) обележјима.

МОДУС НЕГРУПИСАНИХ ПОДАТАКА

Модус код негруписаних података одређује се тако што се пронађе вредност обележја која се НАЈЧЕШЋЕ понавља.

ПРИМЕР:

На основу серија података о броју положених испита код 15 студената израчунај модус.
7 9 8 10 7 9 7 11 9 8 9 9 8 10 9

Решење: Мо=9

Највећи број студената има 9 положених испита.

Модус груписаних података-прекидно нумеричко обележје

Када располажемо дистрибуцијом фреквенције модус се одређује тако што нађемо максималну фреквенцију. Обележје са максималном фреквенцијом је модус.

Ово је унимодална серија. Када би имали два била би бимодална, више – вишемодална.

МОДУС ИНТЕРВАЛНО ГРУПИСАНИХ ПОДАТАКА

Код интервалних серија, не може се тачно одредити па се узима приближна вредност. У овом случају прво се одреди интервал обележја који има највећу фреквенцију (модални интервал).

Модус се код ових серија рачуна помоћу формуле:

M_o=l_1+\frac{f2-f1}{\left(f2-f1\right)+\left(f2-f3\right)}\cdot i

Где је:

  • L1 доња граница модалног интервала интервала
  • f2 фреквенција модалног интервала
  • f1 фреквенција интервала која претходи модалном интервалу
  • f3 фреквенција интервала која следи после модалног интервала
  • i ширина групног интервала

Пример:

M_o=l_1+\frac{f2-f1}{\left(f2-f1\right)+\left(f2-f3\right)}\cdot i
M_o=10+\frac{65-37}{\left(65-37\right)+\left(65-28\right)}\cdot10
M_o=14,31

У посматраном предузећу највећи број радника има око 14,31 година радног искуства.

Модус атрибутивних обележја

Како је реч о атрибутивном обележју једино је смислено применити модус. Модус се одређује тако што се пронађе модалитет са највећом фреквенцијом. У нашем случају то је аутомобил марке Focus чија је фреквенција 175.

Највише у току календарске године је продат аутомобил марке Focus.