Merenje rentabilnosti

Cilj merenja rentabilnosti preduzeća je da se izmeri efikasnost upravljanja imovinom preduzeća. Efekti ulaganja mere se na osnovu ostvarenog profita.
Rentabilnost se meri poređenjem ostvarenog profita ili prihoda sa uloženim (angažovanim) sredstvima, u zavisnosti od pokazatelja rentabilnosti koji se izračunava.

Podaci o ostvarenom profitu, prihodu i uloženim sredstvima obezbeđuju se iz osnovnih računovodstvenih izveštaja preduzeća, odnosno iz bilansa stanja (BS) i bilansa uspeha (BU).
Pokazatelji rentabilnosti preduzeća su merila njegove zarađivačke sposobnosti, koji pokazuju da li se uložena sredstva efikasno koriste ili ne. U praksi se
koristi veliki broj pokazatelja rentabilnosti koji izražavaju ukupnu rentabilnost ali i pokazatelji usmereni na parcijalnu rentabilnost.

Najznačajnije parcijalne pokazatelje podelićemo na one koje crpe podatke iz bilansa uspeha i one koji koriste podatke iz bilansa uspeha i bilansa stanja.
Pokazatelji rentabilnosti preduzeća koji se izračunavaju na osnovu podataka iz bilansa uspeha su:
• stopa poslovne dobiti i
• stopa neto dobiti.
Stopa poslovne dobiti pokazuje učešće poslovne dobiti u ukupnom prihodu i izračunava se po obrascu:

Stopa poslovne dobiti =Poslovna dobit / ukupan prihod

Stopa neto dobiti pokazuje učešće neto dobiti u ukupnom prihodu preduzeća i utvrđuje se po obrascu:

Stopa neto dobiti =neto dobit / ukupan prihod

Drugu grupu pokazatelja čine pokazatelji ukupne rentabilnosti preduzeća, za čije utvrđivanje se koriste podaci i bilansa stanja i bilansa uspeha.

Visoka poslovna škola Radomir Bojković https://visokaposlovnaskola.edu.rs/

Najvažniji pokazatelji rentabilnosti iz ove grupe su:
• stopa prinosa na ukupna sredstva i
• stopa prinosa na sopstvena sredstva.
Stopa prinosa na ukupna sredstva pokazuje koliko je preduzeće ostvarilo neto dobiti na ukupno angažovana sredstva i izračunava se po obrascu:

Stopa prinosa na ukupna sredstva =neto dobit / ukupna sredstva

Stopa prinosa na sopstvena sredstva pokazuje visinu ostvarene neto dobiti na angažovana sopstvena sredstva i utvrđuje se po obrascu:

Stopa prinosa na poslovna sredstva =neto dobit / poslovna sredstva

Unapređenje rentabilnosti

Unapređenje rentabilnosti preduzeća podrazumeva preduzimanje mera usmerenih na ove determinante, odnosno na:
• povećanje prihoda,
• smanjenje troškova i
• smanjenje angažovanih sredstava.