Профит или добитак јеразликаизмеђуукупногприходаиукупнихтрошкова

PF= UP–UT

PF-профит

UP–укупни приход

UT–укупни трошкови

Реализовани вишак вредности (по економској суштини). Представља нето резултат пословања и израз успешности. Профит представља основни мотив пословања.

Када је укупни приход мањи од укупних трошкова предузеће послује са губитком. UP<UT→губитак

Теорије о профиту јесу:

•Компензационе или функционалне

•Фрикционе или монополске

•Технолошке или иновационе

Слика 1. Теорије профита

Презентацију са данашњег часа преузмите ОВДЕ.

Теорије профита