Kamata je cena za korišćenje kredita.

▪Odluke koje se donose na osnovu kamate su: potrošnja ili štednja, kupovina kuće ili obveznica, ulaganju sredstava na štednju…

Kamata se ugovara kroz kamatnu stopu u procentima u odnosu na glavnicu.

GLAVNICA-osnovni iznos koji je koji je dužnik dužan poveriocu i na koji se obračunava kamata.

▪Kamatna stopa je iznos koji dužnik godišnje plaća za svakih 100 pozajmljenih jedinica novčanih sredstava.

▪ANUITET-predstavlja novčani iznos koji dospeva određenog dana na isplatu i koji se plaća zajmodavcu na ime otplate zajma.

Grejs period-predstavlja period počeka tj. mirovanja otplate glavnice. To je period do prve otplate dela glavnice i do tada plaća se samo kamata, bez dela glavnice.

▪Visina kamatne stope određuje profitabilnost investicija

–Prinos treba da obezbedi vraćanje glavnice i kamata

–Profitna stopa>  kamatne stope

Visina kamatne stopa formira se prema:

  • rizičnosti klijenata,
  • kvaliteta sredstava obezbeđenja kredita,
  • visine profita u prethodnom periodu i
  • od redovnosti u izmirivanju ranije dobijenih kredita.

▪Sredstva obezbeđenja plaćanja predstavljaju instrumente koje banke aktiviraju ako klijent ne izmiruje redovno kredit. Sredstva obezbeđenja mogu biti:

–Hipoteka,

–Zaloga na opremu,

–HOV položene kod kolateral banke…

Faktori koji utiču na visinu kamatne stope su:

–Troškovi pribavljanja sredstava koje plaća banka;

–Opšti ekonomski ambijent;

–Rizičnosti predloženog projekta za finansiranje.

▪Kamatna stopa je faktor:

–Formiranja štednje;

–Racionalne upotrebe sredstava;

–Efikasne alokacije sredstava;

–Monetarno-kreditne regulacije i

–Zaštite realne vrednosti novca.

Postoje aktivna i pasivna kamatna stopa. Na osnovu njih se obračunava kamatna marža.

▪Kamatna marža= aktivna – pasivna kamatna stopa

▪Nominalna kamatna stopa-stopa po kojoj se vrši obračun kamate.

–Nominalna stopa= realna kamatna stopa+ stopa inflacije

▪Nominalna kamatna stopa može biti:

–fiksna kamatna stopa- nepromenljiva za ceo period

–Varijabilna kamatna stopa- koja se može menjati u slučaju nastanka nekog unapred ugovorenog događaja( promene neke referentne kamatne stope ili stope inflacije)

–Referentne kamatne stope (Euribor, Libor, Belibor)