Камата је цена за коришћење кредита.

▪Одлуке које се доносе на основу камате су: потрошња или штедња, куповина куће или обвезница, улагању средстава на штедњу…

Камата се уговара кроз каматну стопу у процентима у односу на главницу.

ГЛАВНИЦА-основни износ који је који је дужник дужан повериоцу и на који се обрачунава камата.

▪Каматна стопа је износ који дужник годишње плаћа за сваких 100 позајмљених јединица новчаних средстава.

▪АНУИТЕТ-представља новчани износ који доспева одређеног дана на исплату и који се плаћа зајмодавцу на име отплате зајма.

Грејс период-представља период почека тј. мировања отплате главнице. То је период до прве отплате дела главнице и до тада плаћа се само камата, без дела главнице.

▪Висина каматне стопе одређује профитабилност инвестиција

–Принос треба да обезбеди враћање главнице и камата

–Профитна стопа>  каматне стопе

Висина каматне стопа формира се према:

  • ризичности клијената,
  • квалитета средстава обезбеђења кредита,
  • висине профита у претходном периоду и
  • од редовности у измиривању раније добијених кредита.

▪Средства обезбеђења плаћања представљају инструменте које банке активирају ако клијент не измирује редовно кредит. Средства обезбеђења могу бити:

–Хипотека,

–Залога на опрему,

–ХОВ положене код колатерал банке…

Фактори који утичу на висину каматне стопе су:

–Трошкови прибављања средстава које плаћа банка;

–Општи економски амбијент;

–Ризичности предложеног пројекта за финансирање.

▪Каматна стопа је фактор:

–Формирања штедње;

–Рационалне употребе средстава;

–Ефикасне алокације средстава;

–Монетарно-кредитне регулације и

–Заштите реалне вредности новца.

Постоје активна и пасивна каматна стопа. На основу њих се обрачунава каматна маржа.

▪Каматна маржа= активна – пасивна каматна стопа

▪Номинална каматна стопа-стопа по којој се врши обрачун камате.

–Номинална стопа= реална каматна стопа+ стопа инфлације

▪Номинална каматна стопа може бити:

–фиксна каматна стопа- непроменљива за цео период

–Варијабилна каматна стопа- која се може мењати у случају настанка неког унапред уговореног догађаја( промене неке референтне каматне стопе или стопе инфлације)

–Референтне каматне стопе (Euribor, Libor, Belibor)