Понашање потрошача при куповини је резултат утицаја низа фактора:

•економских;

•социолошких;

•психолошких и других.

•У зависности од тога којој се групи фактора даје примат при објашњењу понашања потрошача, разликују се:

•економски модели;

•социолошки модели;

•психолошки модели.

Економски модели понашања потрошача заснивају се на претпоставци да се потрошач при доношењу одлука о куповини руководи економским разлозима, тежећи при том да максимира степен задовољења потреба.

•Основни фактори који, према савременим економским моделима, опредељују понашање потрошача су:

•систем потреба, односно преференција потрошача,

•доходак потрошача и

•цене производа.

Социолошки модели понашања потрошача заснивају се на претпоставци да су њихове одлуке о куповини највећим делом резултат деловања социјалних фактора (друштвене средине у којој живе).

•На понашање потрошача утичу:

•социјалне групе којима потрошач стварно припада и

•групе којима потрошач жели да припада.

•Социјална група са којом се појединац идентификује, пореди и која му служи као оријентир у понашању назива се примарна или референтна група (њихово идентификовање је значајно за планирање комуникационог микса предузећа).

Психолошки модели

За истраживање утицаја психолошких фактора на понашање потрошача користе се методи експерименталне, класичне и Гешталт психологије.