Ponašanje potrošača pri kupovini je rezultat uticaja niza faktora:

•ekonomskih;

•socioloških;

•psiholoških i drugih.

•U zavisnosti od toga kojoj se grupi faktora daje primat pri objašnjenju ponašanja potrošača, razlikuju se:

•ekonomski modeli;

•sociološki modeli;

•psihološki modeli.

Ekonomski modeli ponašanja potrošača zasnivaju se na pretpostavci da se potrošač pri donošenju odluka o kupovini rukovodi ekonomskim razlozima, težeći pri tom da maksimira stepen zadovoljenja potreba.

•Osnovni faktori koji, prema savremenim ekonomskim modelima, opredeljuju ponašanje potrošača su:

•sistem potreba, odnosno preferencija potrošača,

•dohodak potrošača i

•cene proizvoda.

Sociološki modeli ponašanja potrošača zasnivaju se na pretpostavci da su njihove odluke o kupovini najvećim delom rezultat delovanja socijalnih faktora (društvene sredine u kojoj žive).

•Na ponašanje potrošača utiču:

•socijalne grupe kojima potrošač stvarno pripada i

•grupe kojima potrošač želi da pripada.

•Socijalna grupa sa kojom se pojedinac identifikuje, poredi i koja mu služi kao orijentir u ponašanju naziva se primarna ili referentna grupa (njihovo identifikovanje je značajno za planiranje komunikacionog miksa preduzeća).

Psihološki modeli

Za istraživanje uticaja psiholoških faktora na ponašanje potrošača koriste se metodi eksperimentalne, klasične i Geštalt psihologije.