Пример урађеног налога за књижење финансијског резултата (добитка) дат је на слици 1. Потребно је претходно урадити закључни лист и пренети све приходе и расходе на одговарајуће рачуне (конта). Пошто нисам имао при себи контни план нисам уписивао све рачуне само оне која сам знао напамет. Ви отворите контни план и пронађите бројеве рачуна.

Слика 1. Налог за књижење финансијског резултата