Primer 3: Kasa skonto
1) Privredno društvo je nabavilo robu od dobavljača, obveznika PDV-a, u iznosu od 200.000 dinara, plus obračunati PDV po opštoj stopi od 20%, što iznosi 40.000 dinara. Rok plaćanja je 60 dana, a ukoliko se plati u roku od 20 dana, odobrava se kasa skonto u iznosu od 2%.
2) Kupac je u roku od 20 dana od prijema fakture uplatio iznos fakturisane naknade umanjene za kasa skonto.
a) Knjiženje kod kupca
Red. br.KontoOPISIznos
dugujepotražujedugujepotražuje
123456
1)501Nabavna vrednost prodate robe200.000
270Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)40.000
435Dobavljači u zemlji240.000
 – po primljenoj fakturi
2)435Dobavljači u zemlji240.000
(270)Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)(800)
241Tekući (poslovni) računi235.200
669Ostali finansijski prihodi (kasa skonto)4.000
 – za plaćanje obaveze prema dobavljačima umanjene za iskorišćeni kasa skonto
b) Knjiženje kod prodavca
Red. br.KontoOPISIznos
dugujepotražujedugujepotražuje
123456
1)204Kupci u zemlji240.000
470Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)40.000
604Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu200.000
 – po primljenoj fakturi
1a)501Nabavna vrednost prodate robe200.000
132Roba u prometu na veliko200.000
 – za nabavnu vrednost prodate robe
2)569Ostali finansijski rashodi4.000
241Tekući (poslovni) računi235.200
(470)Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)(800)
204Kupci u zemlji240.000
 – za naplatu potraživanja i kasa skonto

PORESKI TRETMAN NAKNADNO IZMENJENE OSNOVICE

Odredbom člana 21. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da, ako se osnovica naknadno smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV-a samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV-a i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.
Prema odredbi člana 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS”, br. 123/2012 i 86/2015), kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV-a izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice, koji naročito sadrži podatke o:
1) nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;
2) mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;
3) nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;
4) iznosu za koji je smanjena odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV-a, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen odnosno povećan iznos obračunatog PDV-a – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV-a – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u;
5) iznosu za koji je smanjena odnosno povećana naknada, bez PDV-a – u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV-a – izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u;
6) iznosu za koji je smanjena odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga – u slučaju prometa koji je oslobođen PDV-a i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;
7) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom o PDV-u – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;
8) broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.
Dokument o smanjenju osnovice za obračunavanje PDV-a (npr. knjižno odobrenje) izdaje se samo ako je naknadno (dakle nakon izvršenog prometa) došlo do smanjenja osnovice za obračunavanje PDV-a.

izvor:https://www.poslovnisavetnik.net/racunovodstveno-poreski-aspekt-evidentiranja-rabata-i-kasa-skonto-novo/ (pristupljeno: 15.10.2019.)