Појам истраживања и развоја (Р&Д)

Функција истраживање и развој је пословна функције од које све почиње.

Истраживање је критичко проучавање различитих појмова са циљем да се открију нова знања ради стварања нових производа, процеса и услуга.

Развој се односи на процес у коме ће се резултати истраживачког рада применити у пракси.

Сврха истраживања је упознавање закона (природних и друштвених), а сврха развоја је да ови закони нађу своју практичну примену.

Задаци функције истраживања и развоја су:

  • ефикасност пословања предузећа (благовремено извршавање задатака предузећа) и
  • проналажење нових могућности у пословању.

Подела истраживања

Сва истраживање у зависности од тога где се примењују деле се на:

  • фундаментална,
  • примењена и
  • развојна.

Фундаментална истраживања чине основу за даља истраживања. Они истражују нова знања у оквиру теоријске науке. Захтевају велика улагања и дуг временски период.

Примењена истраживања односе се на могућности и примену знања у отпимализацији производње (са мин улагањем постићи маx резултате). Она се односе на креирање нових производа, алтернативних сировина, нових технологија итд.

Развојна истраживања се односе на усавршавање и развој производа, процеса и идеја, истраживање тржишта набавке и продаје, развој маркетинг концепције.

Фундаментална истраживања и примења истраживања се обављају у институтима и заводима.

Развојна истраживања се обављају по предузећима у оквиру појединих сектора (организација).

Сарадња функције истраживања и развоја са осталим функцијама

Функција истраживања и развоја сарађује са:

  • продајном функцијом и
  • производном функцијом.