Основни фактор који генерише тражњу је ЦЕНА. Осим цене на тражњу утичу и остали фактори. Остали фактори који утичу на цену су:

  • доходак,
  • укуси (преференције),
  • очекивања,
  • супститути и комплементи,
  • број становника (величина тржишта).

Цена као основни фактор

Цена се може узети као фактор који одлучујуће утиче на тражену количину. У највећој мери тражња ће зависити од тога у којој мери ће промена цене утицати на промену тражене количине. Овај однос се може најбоље анализирати помоћу ценовне еластичности тражње.

Ценовна еластичност тражње показује колико ће се процената променити тражња ако се цена промени за 1%.

Ценовна еластичност тражње рачуна се помоћу коефицијента еластичности.

Ке=%промена тражене количине/% промена цене

Еластичност тражње може бити:

  • еластична, када је Ке>1;
  • нееластична, када је Ке<1;
  • јединично еластична, када је Ке=1.

Остали фактори који утичу на тражњу

Доходак

Да би потрошачи могли нешто да купе потребно је да имају способност да плате. Повећање дохотка утиче на повећање количине купљених производа и на промену у структури куповине (купују се производи који су луксузнији).

Укуси

Укуси и преференције утичу на то који ће производ (марку) куповати. Укуси углавном зависе од навика потрошача. Маркетинг утиче на промену ставова и навика у потрошњи.

Очекивања

Очекивања утичу на потрошњу у зависности од прихода који очекујемо у будућности или од очекивања везаних за промену цена. Па тако, ако очекујете повећање дохотка у будућности, ви ћете се определити за потрошњу у садашњости. Или, ако очекујете смањење цена у будућем периоду, одложићете потрошњу за касније.

Супститути и комплементи

Супститути су производи који се замењују у потрошњи (маслац/маргарин). Пораст цене једног производа доводи до пораста тражње за другим и обрнуто.

Комплемент су производи који се међусобно допуњују у потрошњи (бурек/јогурт). Код ових производа раст цене утиче на пад тражње за оба производа и обрнуто.

Број становника

Број становника, односно потрошача, утиче на повећање тражње са повећањем становника.