Промене цена појединачних производа прате се индивидуалним индексима, док се промене цена групе производа прате групним индексима.

Индивидуални индекс цена

Индивидуални индекс цена представља однос цене датог производа у посматраном периоду (p1) и цене тог производа у базном периоду (po).

ip=\frac{p1}{po}\cdot100

ip-индекс цена, p1-цена у посматраном периоду, po-цена у базном периоду.

Пример:

Израчунај индивидуални индекс цена банана, ако је цена банана у марту 2024. била 120 динара, док је у априлу цена за исти производ износила 200 динара.

Групни индекси цена

Групни индекси цена, као и код индекса физичког обима производње могу се израчунати на два начина:

  • метод средњих вредности и
  • метод агрегата.

Метод средњих вредности цена је пондерисани просек индивидуалних индекса, при чему се као пондер узима вредност промета појединих производа у базном или посматраном периоду.

Ip=\frac{Σ\frac{p1}{po}\cdot po\cdot qo}{Σpo\cdot qo}\cdot100

Израчунавање групних индекса цена по методу агрегата подразумева коришћење збира вредности производа у посматраном и базном периоду, при чему као пондер служе продате количине у базном периоду (qo) (1.3) или посматраном периоду (q1)(1.4).

Ip=\frac{Σp1\cdot qo}{Σpo\cdot qo}\cdot 100 (1.3)
Ip=\frac{Σp1\cdot q1}{Σpo\cdot q1}\cdot 100 (1.4)