Под физичким обимом производње подразумева се натурално (физички) изражена количина произведених производа и услуга у одређеном предузећу (делатност, грани) у одређеном временском периоду.

Карактеристично је да се обим производње изражава у физичким јединицама мере (литри, комади, метри…).

Индекс физичког обима производње добија се када се у однос стави физички обим производње у посматраном периоду у односу на физички обим производње у базном периоду.

Индекси обима производње могу бити:

  • индвидуални, када се изражавају промене код само једног производа и
  • групни (када се изражавају промене код групе више сродних производа).

Индвидуални индекси физичког обима производње

Индивидуални индекс физичког обима производње добија се када се количник обима производње у текућем периоду (q1) и базном периоду (q0) помножи са 100.

iq=\frac{q1}{qo}\cdot100

Индивидуални индекси могу бити базни и ланчани. Базни, када се за базу узима одређена година, а ланчани када се за базу узима претходна година.

iq=\frac{q1}{qo}\cdot100\ базни
iq=\frac{q1}{q1-1}\cdot100\ ланчани

Групни индекси физичког обима производње

Групни индекси обима произодње прате релативну промену групе сродних производа у текућем периоду у односу на базни период. Ови индекси могу да се израчунају на два начина:

  • по методу средњих вредности и
  • по методу агрегата.

По методу средњих вредности групни индекс физичког обима производње добија се као пондерисани просек индивидуалних индекса.

iq=\frac{Σ\frac{q1}{qo}\cdot Wo}{ΣWo}\cdot100

Wo– пондер (множилац) којим треба множити сваки индивидуални индекс и тако добијени збир поделити збиром пондера.

Најчешће се као пондер узима вредност производње. Вредност производње је новчано изражени обим произведених производа. Вредност производње се добија када се количина производа помножи са ценама из базног периода.

VP\ \left(W\right)=po\cdot qo

По методу агрегата индекс физичког обима производње се добија када се збир вредности производа у посматраном периоду стави у однос према збиру вредности производа у базном периоду.

iq=\frac{Σq1\cdot po}{Σqo\cdot po}\cdot100\ 

Постоје две варијације овог индекса у зависности од пондера који се користи:

  • Ласпејресов агрегатни индекс количина (пондери -цене из базног периода)
iq=\frac{Σq1\cdot po}{Σqo\cdot po}\cdot100\ 
  • Пашеов агрегатни индекс количина (пондери -цене из текућег периода)
iq=\frac{Σq1\cdot p1}{Σqo\cdot p1}\cdot100\