Резултати представљају услов подмиривања материјалних потреба. Појавни облици резултата су:

  • физички производ,
  • укупни приход и
  • добитак или профит.

Физички производ

Физички производ представља употребну вредност намењену тржишту (потрошачима). Употребна вредност је својство производа да може да задовољи неку људску потребу. Потреба је осећај недостатка који се може уклонити коришћењем добара. Са развојем друштва долази до повећања употребних вредности које садржи један производ.

Производ може бити: једноставан и сложен. Једноставан производ је производ који је састављен од једног или више материјала, који чине недељиву целину. Сложен производ је састављен од више саставних делова који се могу издвојити из новог производа.

Физички обим производње (Q)

Физички обим производње је скуп свих употребних вредности (производа или услуга) које једно предузеће произведе у одређеном временском периоду. Физички обим производње, као што сам назив каже, мери се у физичким јединицама мере (комади, литри, килограми). Међутим, изражавање физичког производа у физичким јединицима мере могуће је када се ради о производњи само једног производа или када је у питању хомогена производња. Пошто већина предузећа производе више различитих производа, односно баве се хетерогеном производњом, онда се за изражавање физичког обима производње користе следећа три начина:

  • радни часови (норма час)
  • еквиваленти и
  • тржишне цене.

За изражавање хетерогене производње помоћу радних часова потребно је да знамо остварени обим производње у одређеном периоду и норма час по једном производу. Поступак подразумева множење оствареног обима производње и норма часова.

Изражавање помоћу еквивалената је слично изражавању помоћу норма часова, само што се различити производи своде на заједнички производ помоћу коефицијената. Поступак подразумева да се одреди условни производ и сви остали производи сведу на условни производ.

Тржишне цене подразумевају коришћење сталних и текућих цена. Сталне цене су цене које се не мењају, односно користе се цене из базног периода. Текуће цене су променљиве и утичу на изражени резултат, без обзира на промену резултата. Због тога знају да дају искривљену слику о промени обима производње. То је разлог због које је боље користити сталне цене.