Појам укупног прихода

Укупни приход представља један од три облика резултата, поред физичког производа и добитка, као најзначајнијег облика резултата.

Укупни приход представља суму новца од реализације производа и услуга или реализовану вредност производње на тржишту. У директној је зависности од обима производње који је продат на тржишту и од тржишних цена (продајних). Рачунски се укупни приход добија када се обим производње који је продат на тржишту помножи са продајним ценама.

UP=Q*Cq

Пошто поред цена на укупни приход утичу и остали фактори, економија користи метод дедукције како би лакше објаснила међузависност ових величина.

Врсте укупног прихода

Поред укупног прихода, као врсте прихода јављају се и просечни и гранични приход.