Pitanja su namenjena učenicima drugog razred, smera poslovni administrator, kako bi lakše mogli da se pripreme za izradu testova.

Osnovni pojmovi i principi ekonomske nauke

Ekonomija kao nauka

 1. Definišite ekonomiju kao nauku.
 2. Objasnite kako je ekonomija dobila naziv.
 3. Ko je prvi upotrebio reč ekonomija?
 4. Kako je Pol Samjuelson definisao ekonomiju?
 5. Šta je predmet izučavanja ekonomije?
 6. Koji su aspekti izučavanja ekonomije?
 7. Zašto se ekonomija može posmatrati kao pozitivna, zašto kao normativna a zašto kao veština?
 8. Kako se može posmatrati ekonomija kao društvena nauka?
 9. Čime se bavi opšta ekonomija, a čime posebna ekonomija?
 10. Navedi predmet izučavanja opšte i posebne ekonomija.
 11. Ekonomija kao nauka se može posmatrati kao?
 12. Objasni teorijski aspekt ekonomije.
 13. Definišite primenjenu ekonomiju.
 14. Navedi neke od primenjenih disciplina ekonomije.
 15. Na koja se tri pitanja mora dati odgovor pri definisanju smisla izučavanja ekonomije?

Pojam i značaj potreba

 1. Definiši pojam potreba.
 2. Navedite vrste potreba koje znate.
 3. Koje su karakteristike potreba?
 4. U čemu se ogleda ograničenost potreba?
 5. U čemu se ogleda značaj potreba?
 6. Kako smo podelili potrebe sa stanovišta motiva?
 7. Kako potrebe delimo sa stanovišta nosioca potreba?
 8. Kako je Alderfer podelio potrebe?
 9. Šta su egzistencijalne potrebe i kako ih delimo?
 10. Objasni razliku između racionalnih i emocionalnih potreba.
 11. Kako je Maslov podelio potrebe?
 12. Zašto je proces razmene nužan radi zadovoljenja potreba?
 13. Objasnite neophodnost razmene.
 14. Kako je Lajonel Robins definisao ekonomiju?
 15. Navedi šest principa ekonomskog rezonovanja.
 16. Objasni korektivnu ulogu države.
 17. Koja je osnovna karakteristika resursa?
 18. Objasnite pojmove retkost i oportunitetni trošak.
 19. Nabrojte principe individualnog odlučivanja.
 20. Objasnite principe izbora, oportunitetnog troška, marginalnih odluka i podsticaja.

Ekonomske i tržišne aktivnosti

 1. Definiši pojam interakcije/ interakcije u ekonomskim aktivnostima.
 2. Šta podrazumeva interakcija ljudi u ekonomskim aktivnostima.
 3. Koja su dva osnovna oblika organizacije privrede.
 4. Objasni suštinu centralno planske privrede (ko donosi odluke, za koje zemlje je karakterističan, ko je vlasnik resursa, u čemu se ogleda nedostatak)
 5. Objasni suštinu tržišne privrede (ko donosi odluke, za koje zemlje je karakterističan, ko je vlasnik resursa, konkurentno tržišta, nedostaci)
 6. Zašto je važno da tržišna privreda bude pravno regulisana?
 7. Kako definišemo tržište?
 8. Navedi i objasni četiri osnovne funkcije tržišta.
 9. Koji se kriterijumi koriste za podelu tržišta?
 10. Kako smo podelili tržišta sa geografskog (teritorijalnog) aspekta?
 11. Kako se deli tržište sa stanovišta tržišnih struktura?
 12. Tržište sa aspekta potrošnje delimo na:
 13. Podela tržišta sa aspekta kupoprodaje.
 14. Podela tržišta sa aspekta količine robe kojom se trguje.
 15. Kako smo podelili tržište sa aspekta predmeta kupoprodaje.
 16. Objasnite tržišnu moć.
 17. Kako se izračunava Lernerov indeks?
 18. Kako još možemo izmeriti tržišnu moć?
 19. Kako se rešava zloupotreba tržišne moći?
 20. Kako glasi osnovni ekonomski princip funkcionisanja privrede?
 21. Navedi osnovne ekonomske principe funkcionisanja privrede(efikasnost poslovanja).
 22. Navedi principe finansijskog poslovanja.
 23. Kako smo podelili tržišne strukture?
 24. Objasni tržište savršene konkurencije.
 25. Kako smo podelili tržišta nesavršene konkurencije?
 26. Objasni razliku između monopolističke konkurencije, oligopola i monopola.

Tražnja, ponuda i tržišna ravnoteža

 1. Definiši tražnju.
 2. Koji uslov mora da postoji da bi postojala tražnja?
 3. Koja je razlika između želje i tražnje.
 4. Kako glasi zakon tražnje?
 5. Nacrtaj krivu tražnje.
 6. Koji faktori, osim cene, utiču na tražnju?
 7. Šta je cenovna elastičnost tražnje i kako se izračunava?
 8. Kada je tražnja elastična, jedinično elastična a kada neelastična?
 9. Šta je normalno dobro, a šta inferiorno dobro?
 10. Objasni supstitute i komplemente.
 11. Objasni uticaj ukusa i preferencija na tražnju.
 12. Objasni uticaj očekivanja na tražnju.
 13. Definiši ponudu.
 14. Kako glasi zakon ponude?
 15. Kakav nagib ima kriva ponude, a kakav kriva tražnje?
 16. Prikaži grafički ponudu.
 17. Kako smo podelili ponudu sa različitih aspekata.
 18. Koji su faktori, osim cene, koji utiču na ponudu.
 19. Objasnite uticaj povećanja cena faktora proizvodnje na cenu i ponudu?
 20. Kako se grafički predstavlja tržišna ravnoteža?
 21. Objasni pojam tržišne ravnoteže.
 22. Objasnite na grafikonu višak i manjak u odnosu na tržišnu ravnotežu.

Pojam i vrste troškova

 1. Kako definišemo troškove?
 2. Šta je bitno kod prepoznavanja troškova?
 3. Zbog kojih razloga je bitno praćenje troškova?
 4. U zavisnosti da li su troškovi praćeni novčanim tokom kako smo ih podelili?
 5. Šta su eksplicitni troškovi?
 6. Kako smo podelili eksplicitne troškove?
 7. Šta su implicitni troškovi? Objasni.
 8. Kako smo podelili troškove u zavisnosti od promene obima proizvodnje?
 9. Kako definišemo fiksne troškove?
 10. Kako smo podelili fiksne troškove?
 11. Nacrtaj grafik fiksnih troškova.
 12. Šta su prosečni fiksni troškovi i kako se ponašaju?
 13. Kako se izračunavaju prosečni fiksni troškovi?
 14. Nacrtaj grafik prosečnih fiksnih troškova.
 15. Kako se ponašaju varijabilni troškovi?
 16. Koje su komponente varijabilnih troškova?
 17. Nacrtaj i objasni grafik varijabilnih troškova (degresija, progresija).
 18. Kako se izračunavaju prosečni varijabilni troškovi?
 19. Nacrtaj i objasni grafik prosečnih varijabilnih troškova.
 20. Od čega zavisi kretanje ukupnih troškova?
 21. Definiši ukupne troškove.
 22. Definiši prosečne troškove.
 23. Grafički prikaži o objasni ukupne i prosečne troškove.
 24. Definiši granične troškove.
 25. Objasni odnos graničnih troškova i prosečnih varijabilnih odnosno prosečnih ukupnih troškova.
 26. Kako smo podelili troškove u dugom a kako u kratkom roku?
 27. Zašto je profit bitan za preduzeće?
 28. Šta je ukupan prihod?
 29. Šta su ukupni troškovi?
 30. Kako se definiše profit?
 31. Šta je to ekonomski profit?
 32. Objasni razliku između ekonomskog i računovodstvenog profita.
 33. Kada preduzeće ostvaruje normalan profit?
 34. Koji su aspekti posmatranja profita?

Faktori proizvodnje i proizvodna funkcija

 1. Navedi opšte karakteristike procesa proizvodnje.
 2. Šta opisuje proizvodna funkcija?
 3. Koji je osnovni cilj proizvodne finkcije?
 4. Šta je proizvodnja?
 5. Definiši proizvodu funkciju.
 6. Koje su pretpostavke na kojima se zasniva kriva proizvodnih mogućnosti jedne zemlje?
 7. Objasni krivu proizvodnih mogućnosti.
 8. Koji je glavni ograničavajući faktori krive proizvodnih mogućnosti?
 9. Nabroj osnovne faktore proizvodnje.
 10. Šta je rad?
 11. Kako se naziva nadonada za utrošen rad?
 12. Nabroj faktore koji utiču na zaradu.
 13. Šta je tražnja za radom?
 14. Kako se naziva služba koja brine o o zapošljavanju radnika u kompanijama.
 15. Šta je ponuda radne snage?
 16. Od čega zavisi ponuda radne snage?
 17. Nacrtaj grafik ravnoteže na tržištu rada.
 18. Objasni kolektivno pregovaranje. Zašto je ono bitno?
 19. Po čemu se zemljište kao faktor proizvodnje razlikuje od ostalih faktora?
 20. Kako se naziva cena za korišćenje zemljišta?
 21. Od čega zavisi visina rente?
 22. Predstavi grafički ravnotežnu rentu.
 23. Šta je kapital u užem a šta u širem smislu?
 24. Kako se naziva cena korišćenja kapitala?
 25. Grafički predstavi ravnotežnu kamatu.
 26. Šta podrazumevamo pod faktorskom raspodelom dohotka?

Makroekonomska teorija, analiza i politika

Pojam makroekonomije

 1. Koje su dve oblasti koje čine ekonomiju?
 2. Šta proučava makroekonomija?
 3. Koji su tipični problemi kojima se bavi makroekonomija?
 4. Šta proučava mikorekonomija?
 5. Koje veličine proučava mikroekonomija.
 6. Koje su zajedničke karakteristike mikro i makroekonomije?
 7. Objasnite razlike iumeđu mikro i makroekonomije?
 8. Kada je nastala ekonomija kao naučna disciplina? Šta se vezuje za godinu nastanka ekonomije?
 9. Šta je uslovilo podelu ekonomije na mikro i makroekonomiju?
 10. Koji je naznačajniji autor i kako se naziva delo vezano za objašenje problema koji su nastali nako Velike ekonomske krize?
 11. Kada, u kom časopisu i ko je prvi upotrebio reč Makroekonomija?
 12. Koja su najznačajnija pitanja kojima se bavi makoroekonomija?
 13. Šta je BDP?
 14. Kako se vrši upoređivanje razvijenosti različitih zemalja?
 15. Koja je razlika između nominalnog i realnog BDP-a?
 16. Šta je budžet?
 17. Šta je deficit, a šta suficit u budžetu?
 18. Šta je fiskalna konsolidacija?
 19. Šta je inflacija?
 20. Koji su razlozi zbog kojih nastaje inflacija?
 21. Kada nastaje hiperinflacija?
 22. Šta je platni bilans i koji su njegovi sastavni delovi?
 23. Šta je stopa zaposlenosti?
 24. Koja je naznačajnija mera države za sniženje stope nezaposlenosti u uslovima recesije?
 25. Definiši ekonomsku politiku.
 26. Na kojim se postulatima temelji ekonomska politika?
 27. Koje su faze kroz koje ciklično prolazi privreda?
 28. Koji je osnovni cilj ekonomske politike?
 29. Koje su 4 najvažnije makroekonomske politike?
 30. Šta proučava fiskalna politika?
 31. Šta proučava monetarna politika?
 32. Šta se reguliše spoljnotrgovinskom politikom?
 33. Koji je cilj socijalne politike i kako se on obezbeđuje?
 34. Koji su najvažniji ciljevi makroekonomske politike?(5)
 35. Od kojih se faza sastoji proces ekonomske politike?
 36. Kako smo podelili ciljeve ekonomske politike prema ročnosti?(2)
 37. Navedi najznačajnije kratkoročne ciljeve.
 38. Navedi najznačjnije dugoročne ciljeve.
 39. Koje osobine moraju imati ciljevi ekonomske politike da bi se opreativno sproveli?
 40. Šta su instrumenti ekonomske politike?
 41. Šta su mere ekonomske politike?
 42. Kako smo podelili instrumente ekonomske politike sa aspekta ključnih makroekonomskih politika?(4)
 43. Kako se dele instrumenti ekonomske politike prema načinu delovanja?
 44. Šta su ugrađeni stabilizatori?
 45. Šta su instrumenti povezani sa pravilima?
 46. Šta su diskrecioni instrumenti?
 47. Šta može biti propisano zakonom kao instrument makroekonomske politike?

Finansijski sistem

 1. Definiši finansijski sistem.
 2. Koja su najvažnija finasijska tržišta?
 3. Navedi najvažnije finansijske institucije.
 4. Ko čini finansijske učesnike?
 5. Osnovne funkcije finansijskog sistema su?
 6. Koja je razlika između bankarski baziranog i berzanski baziranog finansijskog sistema?
 7. Koji je glavni zadatak finansijskih institucija?
 8. Kako definišemo banke?
 9. Kako prikupljaju kapital investicioni fondovi?
 10. Koje su prednosti ulaganja u investicione fondove?
 11. Kako se formiraju sredstva kod penzionih fondova?
 12. Kako se dele osiguravajuće kompanije?
 13. U šta ulažu kompanije za osiguranje života, a u šta kompanije za osiguranje imovine?
 14. Šta su bankarski posrednici?
 15. Ko u Srbiji može obavljati poslove berzanskog posrednika?
 16. Objasni razliku između brokera kao bankarskih posrednika i dilera?
 17. Objasni nastanak berze.
 18. Navedi 4 najpoznatije berze.
 19. Koje su 2 berze koje postoje u Srbiji?
 20. Šta je finansijsko tržište?
 21. Navedi najvažnije funkcije finansijskog tržišta.
 22. Ko su najvažniji učesnici na finansijskom tržištu?
 23. Finansijska tržišta, prema dospeću finansijske aktive, dele se na?
 24. Šta je tržište novca?
 25. Ko su glavni učesnici na tržištu novca i šta obezbeđuju?
 26. Šta je tržište kapitala?
 27. Ko su glavni učesnici na tržištu kapitala?
 28. Šta znači da je tržište kapitala institucionalizovano?
 29. Šta je devizno tržište?
 30. Šta je devizni kurs?
 31. Kako se dele finansijska tržišta sa aspekta prirode prava koje je sadržano u finansijskim instrumentima?
 32. Kako se deli tržište osnovnih HOV?
 33. Kojim se HOV trguje na tržištu duga a kojim na tržištu vlasničkih HOV?
 34. Koja je razlika između primarnih i sekundarnih tržišta?
 35. Šta predstavljaju finansijski instrumenti?
 36. Navedi instrumente tržišta novca.
 37. Šta je državni zapis?
 38. Na koji period se mogu izdavati državni zapisi?
 39. Gde se prodaju državni zapisi?
 40. Šta su blagajnički zapisi i ko ih može emitovati?
 41. Šta su komercijalni zapisi?
 42. U čemu se ogleda prednost emisije komercijalnih zapisa?
 43. Objasni bankarsku potvrdu o depozitu (depozitini sertifikat).
 44. Šta je menica?
 45. Šta je eskontovanje menice?
 46. Šta je bankarski akcept?
 47. Koja je naznačajnija karakteristika bankarskog akcepta? Objasni.
 48. Navedi instrumente tržišta kapitala.
 49. Šta je obveznica?
 50. Ko sve može izdati obveznicu?
 51. Šta je akcija?
 52. Kako smo podelili akcije?
 53. Objasni razliku između običnih i prioritetnih akcija.
 54. Navedi savremene instrumente tržišta kapitala.
 55. Objasni najznačajnije ralike između fjučersa, forvardsa i svopova kao HOV na tržištu kapitala.

BANKARSKI SISTEM

 1. U čemu se ogleda prednost funkcionisanja privrede preko finansijskih posrednika? *intermedijacija
 2. Objasni razliku između direktnog i indirektnog finansiranja.
 3. Kako definišemo banku?
 4. Kako zarađuju banke? Koja je razlika između aktivne i pasivne kamatne stope?
 5. Koja su tri osnovna posla koje obavljaju banke?
 6. Da li je potrebna prethodna dozvola za osnivanje banke?
 7. Nabroj vrste banaka i objasni razliku.
 8. Šta su štedionice i po čemu su karakteristične?
 9. Kako se dele štedionice?
 10. Po čemu se mikrofinansijske organizacije razlikuju od banaka?
 11. Šta je multiplikacioni proces?
 12. Kako se izračunava kreditna multiplikacija?
 13. Šta je kamata?
 14. Šta je kamatna stopa?
 15. Kako se izračunava kamatna stopa?
 16. Šta je glavnica?
 17. Šta je anuitet?
 18. Grejs period je?
 19. Šta su sredstva obezbeđenja kredita? Navedi koja sredstva znaš.
 20. Od kojih faktora zavisi visina kamatne stope?
 21. Kamata kao faktor ima uticaj na: (5)
 22. Šta je kamatna marža?
 23. Šta je nominalna kamatna stopa i kako se formira?
 24. Koja je razlika između fiksne i varijabilne kamatne stope?
 25. Šta je LIBOR?
 26. Šta je efektivna kamatna stopa?
 27. Šta je zatezna kamata?
 28. Objasni razliku između složene kamatne stope i proste kamatne stope.
 29. Šta je konformna kamatna stopa?
 30. Objasni razliku između dekurzivnog i anticipativnog metoda obračuna kamatne stope.
 31. Zašto je referentna kamata stopa bitna?

Novac

 1. Definiši novac.
 2. Kako se određuje vrednost novca?
 3. Objasni nastanak novca.
 4. Koji su se problemi javljali prilikom razmene u vidu trampe?
 5. Šta podrazumevamo pod “kvarenjem” monete?
 6. Kako se deli savremeni novac?
 7. Kojih 5 osobina poseduje novac?
 8. Objasnite nastanak papirnog novca.
 9. Šta je konvertibilnost valuta?
 10. Koje su osnovne funkcije novca?
 11. Objasni funkciju novca kao mere vrednosti?
 12. Objasni funkciju novca kao prometnog sredstva.
 13. Objasni funkciju novca kao platežnog sredstva.
 14. Objasni funkciju novca kao blaga.
 15. Objasni funkciju novca kao svetskog novca.

MONETARNA POLITIKA

 1. Definiši centralnu banku.
 2. Koje su tri ključne osobine centralne banke?
 3. Kako su istorijski gledano nastale centralne banke?
 4. Navedi hronološki nastanak centralnih banaka u svetu.
 5. Šta se podrazumeva pod finansijskom stabilnošću?
 6. Po čemu se razlikuju ciljevi centralnih banaka u različitim ekonomijama?
 7. Koje su najznačajnije funkcije centralne banke?
 8. Objasni funkcije centralne banke (emisija novca, zajmodavac u krajnjoj instanci, upravljanje deviznim rezrvama, suprevizija, platni promet, bankarske usluge vladi).
 9. Koji su navažniji instrumenti monetarne politike?
 10. Objasni način delovanja obavezne rezerve.
 11. Šta su operacije na otvorenom tržištu? Kako one utiču na količinu novca u opticaju?
 12. Šta je referentna kamatna stopa?
 13. Kako se preko kredita centralnih banaka poslovnim bankama sprovodi monetarna politika?
 14. Koja je namena kredita za održavanje likvidnosti?
 15. Šta su repo operacije?
 16. Šta su lombardni krediti?
 17. U čemu se ogleda značaj direktnih instrumenata monetarne politike?
 18. Zašto treba izbegavati direktne instrumente monetarne politike?
 19. Kako se definiše monetarna politika?
 20. Preko kojih kanala država može emitovati novac?
 21. Objasni devizne transakcije kao kanal emisije novca.
 22. Objasni kredite centralne banke komercijalnim bankama kao kanal emisije novca.
 23. Kako se kreira novčana masa preko kredita CB državi?
 24. Definišite novac.
 25. Šta su monetarni agregati i kako su oni definisni u Srbiji?
 26. Šta obuhvataju pojedine kategorije monetarnih agregata M1, M2, M3?
 27. Kako se definiše inflacija?
 28. Objasnite negativne efekte inflacije.
 29. Koji se troškovi javljaju kao posledica inflacije?
 30. Kako se može podeliti inflacija prema intezitetu?
 31. Kako se deli inflacija prema uzroku? Koje su posledice?
 32. Kako definišemo optimalnu novčanu masu?
 33. Šta je monetarna ravnoteža?
 34. Do čega dovodi monetarna neravnoteža?
 35. Kada se javlja deflacija?
 36. Koje su posledice deflacije?
 37. Koje mere koristi CB kada vodi ekspanzivnu monetarnu politiku, a koje kada vodi restriktivnu monetarnu politiku?

NEZAPOSLENOST

 1. Ko se smatra nezaposlenim?
 2. Koja je razlika između dobrovoljne i nevoljne nezaposlenosti?
 3. Šta podrazumevamo pod punom zaposlenošću?
 4. Šta je frikciona nezaposlenost?
 5. Šta je ciklična nezaposlenost?
 6. Šta je sezonska nezaposlenost?
 7. Šta je strukturna nezaposlenost?
 8. Šta je prikrivena nezaposlenost?
 9. Kako MOR definiše nezaposlenost?
 10. Ko su obeshrabreni radnici?
 11. Koja se dva načina koriste za prikupljanje podataka o nezaposlenosti?
 12. Kako se izračunava stopa nezaposlenosti?
 13. Koja je razlika između apsolutne i relativne nezaposlenosti?
 14. Koji se alternativni pokazatelji koriste za merenje nezaposlenosti?
 15. Navedite dva pravca delovanja ekonomske politike na tržištu rada.
 16. Objasnite razliku između aktivnih i pasivnih mera na tržištu rada.
 17. Kako delimo aktivne mere za zapošljavanje?
 18. Objasni indirektne aktivne mere za zapošljavanje.
 19. Navedi direktne aktivne mere koje se koriste na tržištu rada.
 20. Koja od aktivnih mera utiče na najbrže smanjenje nezaposlenosti?
 21. Koje se pasivne mere koriste za smanjenje nezposlenosti?

K R A J