Pitanja su namenjena učenicima drugog razred, smera poslovni administrator, kako bi lakše mogli da se pripreme za izradu testova.

Osnovni pojmovi i principi ekonomske nauke

Ekonomija kao nauka

 1. Definišite ekonomiju kao nauku.
 2. Objasnite kako je ekonomija dobila naziv.
 3. Ko je prvi upotrebio reč ekonomija?
 4. Kako je Pol Samjuelson definisao ekonomiju?
 5. Šta je predmet izučavanja ekonomije?
 6. Koji su aspekti izučavanja ekonomije?
 7. Zašto se ekonomija može posmatrati kao pozitivna, zašto kao normativna a zašto kao veština?
 8. Kako se može posmatrati ekonomija kao društvena nauka?
 9. Čime se bavi opšta ekonomija, a čime posebna ekonomija?
 10. Navedi predmet izučavanja opšte i posebne ekonomija.
 11. Ekonomija kao nauka se može posmatrati kao?
 12. Objasni teorijski aspekt ekonomije.
 13. Definišite primenjenu ekonomiju.
 14. Navedi neke od primenjenih disciplina ekonomije.
 15. Na koja se tri pitanja mora dati odgovor pri definisanju smisla izučavanja ekonomije?

Pojam i značaj potreba

 1. Definiši pojam potreba.
 2. Navedite vrste potreba koje znate.
 3. Koje su karakteristike potreba?
 4. U čemu se ogleda ograničenost potreba?
 5. U čemu se ogleda značaj potreba?
 6. Kako smo podelili potrebe sa stanovišta motiva?
 7. Kako potrebe delimo sa stanovišta nosioca potreba?
 8. Kako je Alderfer podelio potrebe?
 9. Šta su egzistencijalne potrebe i kako ih delimo?
 10. Objasni razliku između racionalnih i emocionalnih potreba.
 11. Kako je Maslov podelio potrebe?
 12. Zašto je proces razmene nužan radi zadovoljenja potreba?
 13. Objasnite neophodnost razmene.
 14. Kako je Lajonel Robins definisao ekonomiju?
 15. Navedi šest principa ekonomskog rezonovanja.
 16. Objasni korektivnu ulogu države.
 17. Koja je osnovna karakteristika resursa?
 18. Objasnite pojmove retkost i oportunitetni trošak.
 19. Nabrojte principe individualnog odlučivanja.
 20. Objasnite principe izbora, oportunitetnog troška, marginalnih odluka i podsticaja.

Ekonomske i tržišne aktivnosti

 1. Definiši pojam interakcije/ interakcije u ekonomskim aktivnostima.
 2. Šta podrazumeva interakcija ljudi u ekonomskim aktivnostima.
 3. Koja su dva osnovna oblika organizacije privrede.
 4. Objasni suštinu centralno planske privrede (ko donosi odluke, za koje zemlje je karakterističan, ko je vlasnik resursa, u čemu se ogleda nedostatak)
 5. Objasni suštinu tržišne privrede (ko donosi odluke, za koje zemlje je karakterističan, ko je vlasnik resursa, konkurentno tržišta, nedostaci)
 6. Zašto je važno da tržišna privreda bude pravno regulisana?
 7. Kako definišemo tržište?
 8. Navedi i objasni četiri osnovne funkcije tržišta.
 9. Koji se kriterijumi koriste za podelu tržišta?
 10. Kako smo podelili tržišta sa geografskog (teritorijalnog) aspekta?
 11. Kako se deli tržište sa stanovišta tržišnih struktura?
 12. Tržište sa aspekta potrošnje delimo na:
 13. Podela tržišta sa aspekta kupoprodaje.
 14. Podela tržišta sa aspekta količine robe kojom se trguje.
 15. Kako smo podelili tržište sa aspekta predmeta kupoprodaje.
 16. Objasnite tržišnu moć.
 17. Kako se izračunava Lernerov indeks?
 18. Kako još možemo izmeriti tržišnu moć?
 19. Kako se rešava zloupotreba tržišne moći?
 20. Kako glasi osnovni ekonomski princip funkcionisanja privrede?
 21. Navedi osnovne ekonomske principe funkcionisanja privrede(efikasnost poslovanja).
 22. Navedi principe finansijskog poslovanja.
 23. Kako smo podelili tržišne strukture?
 24. Objasni tržište savršene konkurencije.
 25. Kako smo podelili tržišta nesavršene konkurencije?
 26. Objasni razliku između monopolističke konkurencije, oligopola i monopola.

Tražnja, ponuda i tržišna ravnoteža

 1. Definiši tražnju.
 2. Koji uslov mora da postoji da bi postojala tražnja?
 3. Koja je razlika između želje i tražnje.
 4. Kako glasi zakon tražnje?
 5. Nacrtaj krivu tražnje.
 6. Koji faktori, osim cene, utiču na tražnju?
 7. Šta je cenovna elastičnost tražnje i kako se izračunava?
 8. Kada je tražnja elastična, jedinično elastična a kada neelastična?
 9. Šta je normalno dobro, a šta inferiorno dobro?
 10. Objasni supstitute i komplemente.
 11. Objasni uticaj ukusa i preferencija na tražnju.
 12. Objasni uticaj očekivanja na tražnju.
 13. Definiši ponudu.
 14. Kako glasi zakon ponude?
 15. Kakav nagib ima kriva ponude, a kakav kriva tražnje?
 16. Prikaži grafički ponudu.
 17. Kako smo podelili ponudu sa različitih aspekata.
 18. Koji su faktori, osim cene, koji utiču na ponudu.
 19. Objasnite uticaj povećanja cena faktora proizvodnje na cenu i ponudu?
 20. Kako se grafički predstavlja tržišna ravnoteža?
 21. Objasni pojam tržišne ravnoteže.
 22. Objasnite na grafikonu višak i manjak u odnosu na tržišnu ravnotežu.

Pojam i vrste troškova

 1. Kako definišemo troškove?
 2. Šta je bitno kod prepoznavanja troškova?
 3. Zbog kojih razloga je bitno praćenje troškova?
 4. U zavisnosti da li su troškovi praćeni novčanim tokom kako smo ih podelili?
 5. Šta su eksplicitni troškovi?
 6. Kako smo podelili eksplicitne troškove?
 7. Šta su implicitni troškovi? Objasni.
 8. Kako smo podelili troškove u zavisnosti od promene obima proizvodnje?
 9. Kako definišemo fiksne troškove?
 10. Kako smo podelili fiksne troškove?
 11. Nacrtaj grafik fiksnih troškova.
 12. Šta su prosečni fiksni troškovi i kako se ponašaju?
 13. Kako se izračunavaju prosečni fiksni troškovi?
 14. Nacrtaj grafik prosečnih fiksnih troškova.
 15. Kako se ponašaju varijabilni troškovi?
 16. Koje su komponente varijabilnih troškova?
 17. Nacrtaj i objasni grafik varijabilnih troškova (degresija, progresija).
 18. Kako se izračunavaju prosečni varijabilni troškovi?
 19. Nacrtaj i objasni grafik prosečnih varijabilnih troškova.
 20. Od čega zavisi kretanje ukupnih troškova?
 21. Definiši ukupne troškove.
 22. Definiši prosečne troškove.
 23. Grafički prikaži o objasni ukupne i prosečne troškove.
 24. Definiši granične trtoškove.
 25. Objasni odnos graničnih troškova i prosečnih varijabilnih odnosno prosečnih ukupnih troškova.
 26. Kako smo podelili troškove u dugom a kako u kratkom roku?
 27. Zašto je profit bitan za preduzeće?
 28. Šta je ukupan prihod?
 29. Šta su ukupni troškovi?
 30. Kako se definiše profit?
 31. Šta je to ekonomski profit?
 32. Objasni razliku između ekonomskog i računovodstvenog profita.
 33. Kada preduzeće ostvaruje normalan profit?
 34. Koji su aspekti posmatranja profita?

Faktori proizvodnje i proizvodna funkcija

 1. Navedi opšte karakteristike procesa proizvodnje.
 2. Šta opisuje proizvodna funkcija?
 3. Koji je osnovni cilj proizvodne finkcije?
 4. Šta je proizvodnja?
 5. Definiši proizvodu funkciju.
 6. Koje su pretpostavke na kojima se zasniva kriva proizvodnih mogućnosti jedne zemlje?
 7. Objasni krivu proizodnih mogućnosti.
 8. Koji je glavni ograničavajući faktori krive proizvodnih mogućnosti?
 9. Nabroj osnovne faktore proizvodnje.
 10. nastaviće se…