Питања су намењена ученицима другог разред, смера пословни администратор, како би лакше могли да се припреме за израду тестова.

Основни појмови и принципи економске науке

Економија као наука

 1. Дефинишите економију као науку.
 2. Објасните како је економија добила назив.
 3. Ко је први употребио реч економија?
 4. Како је Пол Самјуелсон дефинисао економију?
 5. Шта је предмет изучавања економије?
 6. Који су аспекти изучавања економије?
 7. Зашто се економија може посматрати као позитивна, зашто као нормативна а зашто као вештина?
 8. Како се може посматрати економија као друштвена наука?
 9. Чиме се бави општа економија, а чиме посебна економија?
 10. Наведи предмет изучавања опште и посебне економија.
 11. Економија као наука се може посматрати као?
 12. Објасни теоријски аспект економије.
 13. Дефинишите примењену економију.
 14. Наведи неке од примењених дисциплина економије.
 15. На која се три питања мора дати одговор при дефинисању смисла изучавања економије?

Појам и значај потреба

 1. Дефиниши појам потреба.
 2. Наведите врсте потреба које знате.
 3. Које су карактеристике потреба?
 4. У чему се огледа ограниченост потреба?
 5. У чему се огледа значај потреба?
 6. Како смо поделили потребе са становишта мотива?
 7. Како потребе делимо са становишта носиоца потреба?
 8. Како је Алдерфер поделио потребе?
 9. Шта су егзистенцијалне потребе и како их делимо?
 10. Објасни разлику између рационалних и емоционалних потреба.
 11. Како је Маслов поделио потребе?
 12. Зашто је процес размене нужан ради задовољења потреба?
 13. Објасните неопходност размене.
 14. Како је Лајонел Робинс дефинисао економију?
 15. Наведи шест принципа економског резоновања.
 16. Објасни корективну улогу државе.
 17. Која је основна карактеристика ресурса?
 18. Објасните појмове реткост и опортунитетни трошак.
 19. Набројте принципе индивидуалног одлучивања.
 20. Објасните принципе избора, опортунитетног трошка, маргиналних одлука и подстицаја.

Економске и тржишне активности

 1. Дефиниши појам интеракције/ интеракције у економским активностима.
 2. Шта подразумева интеракција људи у економским активностима.
 3. Која су два основна облика организације привреде.
 4. Објасни суштину централно планске привреде (ко доноси одлуке, за које земље је карактеристичан, ко је власник ресурса, у чему се огледа недостатак)
 5. Објасни суштину тржишне привреде (ко доноси одлуке, за које земље је карактеристичан, ко је власник ресурса, конкурентно тржишта, недостаци)
 6. Зашто је важно да тржишна привреда буде правно регулисана?
 7. Како дефинишемо тржиште?
 8. Наведи и објасни четири основне функције тржишта.
 9. Који се критеријуми користе за поделу тржишта?
 10. Како смо поделили тржишта са географског (територијалног) аспекта?
 11. Како се дели тржиште са становишта тржишних структура?
 12. Тржиште са аспекта потрошње делимо на:
 13. Подела тржишта са аспекта купопродаје.
 14. Подела тржишта са аспекта количине робе којом се тргује.
 15. Како смо поделили тржиште са аспекта предмета купопродаје.
 16. Објасните тржишну моћ.
 17. Како се израчунава Лернеров индекс?
 18. Како још можемо измерити тржишну моћ?
 19. Како се решава злоупотреба тржишне моћи?
 20. Како гласи основни економски принцип функционисања привреде?
 21. Наведи основне економске принципе функционисања привреде(ефикасност пословања).
 22. Наведи принципе финансијског пословања.
 23. Како смо поделили тржишне структуре?
 24. Објасни тржиште савршене конкуренције.
 25. Како смо поделили тржишта несавршене конкуренције?
 26. Објасни разлику између монополистичке конкуренције, олигопола и монопола.

Тражња, понуда и тржишна равнотежа

 1. Дефиниши тражњу.
 2. Који услов мора да постоји да би постојала тражња?
 3. Која је разлика између жеље и тражње.
 4. Како гласи закон тражње?
 5. Нацртај криву тражње.
 6. Који фактори, осим цене, утичу на тражњу?
 7. Шта је ценовна еластичност тражње и како се израчунава?
 8. Када је тражња еластична, јединично еластична а када нееластична?
 9. Шта је нормално добро, а шта инфериорно добро?
 10. Објасни супституте и комплементе.
 11. Објасни утицај укуса и преференција на тражњу.
 12. Објасни утицај очекивања на тражњу.
 13. Дефиниши понуду.
 14. Како гласи закон понуде?
 15. Какав нагиб има крива понуде, а какав крива тражње?
 16. Прикажи графички понуду.
 17. Како смо поделили понуду са различитих аспеката.
 18. Који су фактори, осим цене, који утичу на понуду.
 19. Објасните утицај повећања цена фактора производње на цену и понуду?
 20. Како се графички представља тржишна равнотежа?
 21. Објасни појам тржишне равнотеже.
 22. Објасните на графикону вишак и мањак у односу на тржишну равнотежу.

Појам и врсте трошкова

 1. Како дефинишемо трошкове?
 2. Шта је битно код препознавања трошкова?
 3. Због којих разлога је битно праћење трошкова?
 4. У зависности да ли су трошкови праћени новчаним током како смо их поделили?
 5. Шта су експлицитни трошкови?
 6. Како смо поделили експлицитне трошкове?
 7. Шта су имплицитни трошкови? Објасни.
 8. Како смо поделили трошкове у зависности од промене обима производње?
 9. Како дефинишемо фиксне трошкове?
 10. Како смо поделили фиксне трошкове?
 11. Нацртај график фиксних трошкова.
 12. Шта су просечни фиксни трошкови и како се понашају?
 13. Како се израчунавају просечни фиксни трошкови?
 14. Нацртај график просечних фиксних трошкова.
 15. Како се понашају варијабилни трошкови?
 16. Које су компоненте варијабилних трошкова?
 17. Нацртај и објасни график варијабилних трошкова (дегресија, прогресија).
 18. Како се израчунавају просечни варијабилни трошкови?
 19. Нацртај и објасни график просечних варијабилних трошкова.
 20. Од чега зависи кретање укупних трошкова?
 21. Дефиниши укупне трошкове.
 22. Дефиниши просечне трошкове.
 23. Графички прикажи о објасни укупне и просечне трошкове.
 24. Дефиниши граничне трошкове.
 25. Објасни однос граничних трошкова и просечних варијабилних односно просечних укупних трошкова.
 26. Како смо поделили трошкове у дугом а како у кратком року?
 27. Зашто је профит битан за предузеће?
 28. Шта је укупан приход?
 29. Шта су укупни трошкови?
 30. Како се дефинише профит?
 31. Шта је то економски профит?
 32. Објасни разлику између економског и рачуноводственог профита.
 33. Када предузеће остварује нормалан профит?
 34. Који су аспекти посматрања профита?

Фактори производње и производна функција

 1. Наведи опште карактеристике процеса производње.
 2. Шта описује производна функција?
 3. Који је основни циљ производне финкције?
 4. Шта је производња?
 5. Дефиниши производу функцију.
 6. Које су претпоставке на којима се заснива крива производних могућности једне земље?
 7. Објасни криву производних могућности.
 8. Који је главни ограничавајући фактори криве производних могућности?
 9. Наброј основне факторе производње.
 10. Шта је рад?
 11. Како се назива надонада за утрошен рад?
 12. Наброј факторе који утичу на зараду.
 13. Шта је тражња за радом?
 14. Како се назива служба која брине о о запошљавању радника у компанијама.
 15. Шта је понуда радне снаге?
 16. Од чега зависи понуда радне снаге?
 17. Нацртај график равнотеже на тржишту рада.
 18. Објасни колективно преговарање. Зашто је оно битно?
 19. По чему се земљиште као фактор производње разликује од осталих фактора?
 20. Како се назива цена за коришћење земљишта?
 21. Од чега зависи висина ренте?
 22. Представи графички равнотежну ренту.
 23. Шта је капитал у ужем а шта у ширем смислу?
 24. Како се назива цена коришћења капитала?
 25. Графички представи равнотежну камату.
 26. Шта подразумевамо под факторском расподелом дохотка?

Макроекономска теорија, анализа и политика

Појам макроекономије

 1. Које су две области које чине економију?
 2. Шта проучава макроекономија?
 3. Који су типични проблеми којима се бави макроекономија?
 4. Шта проучава микорекономија?
 5. Које величине проучава микроекономија.
 6. Које су заједничке карактеристике микро и макроекономије?
 7. Објасните разлике иумеђу микро и макроекономије?
 8. Када је настала економија као научна дисциплина? Шта се везује за годину настанка економије?
 9. Шта је условило поделу економије на микро и макроекономију?
 10. Који је назначајнији аутор и како се назива дело везано за објашење проблема који су настали нако Велике економске кризе?
 11. Када, у ком часопису и ко је први употребио реч Макроекономија?
 12. Која су најзначајнија питања којима се бави макороекономија?
 13. Шта је БДП?
 14. Како се врши упоређивање развијености различитих земаља?
 15. Која је разлика између номиналног и реалног БДП-а?
 16. Шта је буџет?
 17. Шта је дефицит, а шта суфицит у буџету?
 18. Шта је фискална консолидација?
 19. Шта је инфлација?
 20. Који су разлози због којих настаје инфлација?
 21. Када настаје хиперинфлација?
 22. Шта је платни биланс и који су његови саставни делови?
 23. Шта је стопа запослености?
 24. Која је назначајнија мера државе за снижење стопе незапослености у условима рецесије?
 25. Дефиниши економску политику.
 26. На којим се постулатима темељи економска политика?
 27. Које су фазе кроз које циклично пролази привреда?
 28. Који је основни циљ економске политике?
 29. Које су 4 најважније макроекономске политике?
 30. Шта проучава фискална политика?
 31. Шта проучава монетарна политика?
 32. Шта се регулише спољнотрговинском политиком?
 33. Који је циљ социјалне политике и како се он обезбеђује?
 34. Који су најважнији циљеви макроекономске политике?(5)
 35. Од којих се фаза састоји процес економске политике?
 36. Како смо поделили циљеве економске политике према рочности?(2)
 37. Наведи најзначајније краткорочне циљеве.
 38. Наведи најзначјније дугорочне циљеве.
 39. Које особине морају имати циљеви економске политике да би се опреативно спровели?
 40. Шта су инструменти економске политике?
 41. Шта су мере економске политике?
 42. Како смо поделили инструменте економске политике са аспекта кључних макроекономских политика?(4)
 43. Како се деле инструменти економске политике према начину деловања?
 44. Шта су уграђени стабилизaтори?
 45. Шта су инструменти повезани са правилима?
 46. Шта су дискрециони инструменти?
 47. Шта може бити прописано законом као инструмент макроекономске политике?

Финансијски систем

 1. Дефиниши финансијски систем.
 2. Која су најважнија финасијска тржишта?
 3. Наведи најважније финансијске институције.
 4. Ко чини финансијске учеснике?
 5. Основне функције финансијског система су?
 6. Која је разлика између банкарски базираног и берзански базираног финансијског система?
 7. Који је главни задатак финансијских институција?
 8. Како дефинишемо банке?
 9. Како прикупљају капитал инвестициони фондови?
 10. Које су предности улагања у инвестиционе фондове?
 11. Како се формирају средства код пензионих фондова?
 12. Како се деле осигуравајуће компаније?
 13. У шта улажу компаније за осигурање живота, а у шта компаније за осигурање имовине?
 14. Шта су берзански посредници?
 15. Ко у Србији може обављати послове берзанског посредника?
 16. Објасни разлику између брокера као берзанских посредника и дилера?
 17. Објасни настанак берзе.
 18. Наведи 4 најпознатије берзе.
 19. Које су 2 берзе које постоје у Србији?
 20. Шта је финансијско тржиште?
 21. Наведи најважније функције финансијског тржишта.
 22. Ко су најважнији учесници на финансијском тржишту?
 23. Финансијска тржишта, према доспећу финансијске активе, деле се на?
 24. Шта је тржиште новца?
 25. Ко су главни учесници на тржишту новца и шта обезбеђују?
 26. Шта је тржиште капитала?
 27. Ко су главни учесници на тржишту капитала?
 28. Шта значи да је тржиште капитала институционализовано?
 29. Шта је девизно тржиште?
 30. Шта је девизни курс?
 31. Како се деле финансијска тржишта са аспекта природе права које је садржано у финансијским инструментима?
 32. Како се дели тржиште основних ХОВ?
 33. Којим се ХОВ тргује на тржишту дуга а којим на тржишту власничких ХОВ?
 34. Која је разлика између примарних и секундарних тржишта?
 35. Шта представљају финансијски инструменти?
 36. Наведи инструменте тржишта новца.
 37. Шта је државни запис?
 38. На који период се могу издавати државни записи?
 39. Где се продају државни записи?
 40. Шта су благајнички записи и ко их може емитовати?
 41. Шта су комерцијални записи?
 42. У чему се огледа предност емисије комерцијалних записа?
 43. Објасни банкарску потврду о депозиту (депозитини сертификат).
 44. Шта је меница?
 45. Шта је есконтовање менице?
 46. Шта је банкарски акцепт?
 47. Која је назначајнија карактеристика банкарског акцепта? Објасни.
 48. Наведи инструменте тржишта капитала.
 49. Шта је обвезница?
 50. Ко све може издати обвезницу?
 51. Шта је акција?
 52. Како смо поделили акције?
 53. Објасни разлику између обичних и приоритетних акција.
 54. Наведи савремене инструменте тржишта капитала.
 55. Објасни најзначајније ралике између фјучерса, форвардса и свопова као ХОВ на тржишту капитала.

БАНКАРСКИ СИСТЕМ

 1. У чему се огледа предност функционисања привреде преко финансијских посредника? *интермедијација
 2. Објасни разлику између директног и индиректног финансирања.
 3. Како дефинишемо банку?
 4. Како зарађују банке? Која је разлика између активне и пасивне каматне стопе?
 5. Која су три основна посла које обављају банке?
 6. Да ли је потребна претходна дозвола за оснивање банке?
 7. Наброј врсте банака и објасни разлику.
 8. Шта су штедионице и по чему су карактеристичне?
 9. Како се деле штедионице?
 10. По чему се микрофинансијске организације разликују од банака?
 11. Шта је мултипликациони процес?
 12. Како се израчунава кредитна мултипликација?
 13. Шта је камата?
 14. Шта је каматна стопа?
 15. Како се израчунава каматна стопа?
 16. Шта је главница?
 17. Шта је ануитет?
 18. Грејс период је?
 19. Шта су средства обезбеђења кредита? Наведи која средства знаш.
 20. Од којих фактора зависи висина каматне стопе?
 21. Камата као фактор има утицај на: (5)
 22. Шта је каматна маржа?
 23. Шта је номинална каматна стопа и како се формира?
 24. Која је разлика између фиксне и варијабилне каматне стопе?
 25. Шта је LIBOR?
 26. Шта је ефективна каматна стопа?
 27. Шта је затезна камата?
 28. Објасни разлику између сложене каматне стопе и просте каматне стопе.
 29. Шта је конформна каматна стопа?
 30. Објасни разлику између декурзивног и антиципативног метода обрачуна каматне стопе.
 31. Зашто је референтна камата стопа битна?

Новац

 1. Дефиниши новац.
 2. Како се одређује вредност новца?
 3. Објасни настанак новца.
 4. Који су се проблеми јављали приликом размене у виду трампе?
 5. Шта подразумевамо под “кварењем” монете?
 6. Како се дели савремени новац?
 7. Којих 5 особина поседује новац?
 8. Објасните настанак папирног новца.
 9. Шта је конвертибилност валута?
 10. Које су основне функције новца?
 11. Објасни функцију новца као мере вредности?
 12. Објасни функцију новца као прометног средства.
 13. Објасни функцију новца као платежног средства.
 14. Објасни функцију новца као блага.
 15. Објасни функцију новца као светског новца.

МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА

 1. Дефиниши централну банку.
 2. Које су три кључне особине централне банке?
 3. Како су историјски гледано настале централне банке?
 4. Наведи хронолошки настанак централних банака у свету.
 5. Шта се подразумева под финансијском стабилношћу?
 6. По чему се разликују циљеви централних банака у различитим економијама?
 7. Које су најзначајније функције централне банке?
 8. Објасни функције централне банке (емисија новца, зајмодавац у крајњој инстанци, управљање девизним резрвама, супревизија, платни промет, банкарске услуге влади).
 9. Који су наважнији инструменти монетарне политике?
 10. Објасни начин деловања обавезне резерве.
 11. Шта су операције на отвореном тржишту? Како оне утичу на количину новца у оптицају?
 12. Шта је референтна каматна стопа?
 13. Како се преко кредита централних банака пословним банкама спроводи монетарна политика?
 14. Која је намена кредита за одржавање ликвидности?
 15. Шта су репо операције?
 16. Шта су ломбардни кредити?
 17. У чему се огледа значај директних инструмената монетарне политике?
 18. Зашто треба избегавати директне инструменте монетарне политике?
 19. Како се дефинише монетарна политика?
 20. Преко којих канала држава може емитовати новац?
 21. Објасни девизне трансакције као канал емисије новца.
 22. Објасни кредите централне банке комерцијалним банкама као канал емисије новца.
 23. Како се креира новчана маса преко кредита ЦБ држави?
 24. Дефинишите новац.
 25. Шта су монетарни агрегати и како су они дефинисни у Србији?
 26. Шта обухватају поједине категорије монетарних агрегата М1, М2, М3?
 27. Како се дефинише инфлација?
 28. Објасните негативне ефекте инфлације.
 29. Који се трошкови јављају као последица инфлације?
 30. Како се може поделити инфлација према интезитету?
 31. Како се дели инфлација према узроку? Које су последице?
 32. Како дефинишемо оптималну новчану масу?
 33. Шта је монетарна равнотежа?
 34. До чега доводи монетарна неравнотежа?
 35. Када се јавља дефлација?
 36. Које су последице дефлације?
 37. Које мере користи ЦБ када води експанзивну монетарну политику, а које када води рестриктивну монетарну политику?

НЕЗАПОСЛЕНОСТ

 1. Ко се сматра незапосленим?
 2. Која је разлика између добровољне и невољне незапослености?
 3. Шта подразумевамо под пуном запосленошћу?
 4. Шта је фрикциона незапосленост?
 5. Шта је циклична незапосленост?
 6. Шта је сезонска незапосленост?
 7. Шта је структурна незапосленост?
 8. Шта је прикривена незапосленост?
 9. Како МОР дефинише незапосленост?
 10. Ко су обесхрабрени радници?
 11. Која се два начина користе за прикупљање података о незапослености?
 12. Како се израчунава стопа незапослености?
 13. Која је разлика између апсолутне и релативне незапослености?
 14. Који се алтернативни показатељи користе за мерење незапослености?
 15. Наведите два правца деловања економске политике на тржишту рада.
 16. Објасните разлику између активних и пасивних мера на тржишту рада.
 17. Како делимо активне мере за запошљавање?
 18. Објасни индиректне активне мере за запошљавање.
 19. Наведи директне активне мере које се користе на тржишту рада.
 20. Која од активних мера утиче на најбрже смањење незапослености?
 21. Које се пасивне мере користе за смањење незпослености?

К Р А Ј