Задаци – Трошкови

  1. Привредно друштво „Морава“ д.о.о. ( Табела 1) Лесковац у фебруару и марту имало следећу производњу тренерки и трошкове производње:
месецпроизводњаFCVCTC
фебруар400150.000?750.000
март500?850.000?
Табела 1

Израчунај:

  1. Просечни фиксни трошак за фебруар и март
  2. Просечне варијабилне трошкове за фебруар
  3. Цену коштања за март
  4. Гранични трошак у марту.


2. Привредно друштво “Адмиком” д.о.о. Стара Пазова набавило је фотокопир апарат. Фактурна вредност апарата је 80.000,00 динара. Зависни трошкови набавке износе 10% од фактурне вредности. Просечни век трајања је 4 године. Израчунај годишњу амортизацију применом стопе амортизације. Колико износи садашња вредност основног средства после две године?

3. Из дате табеле израчунај и графички прикажи фиксне трошкове, просечне фиксне трошкове, укупне трошкове и однос просечних укупних, просечних варијабилних и граничних трошкова. (Табела 2)

Табела 2.

4. Из дате табеле израчунај и графички прикажи фиксне трошкове, просечне фиксне трошкове, укупне трошкове и однос просечних укупних, просечних варијабилних и граничних трошкова. (Табела 3)

Табела 3.

5.Радник си млинског предузећа „Житопродукт“ из Бечеја. Служба за истраживање тржишта процењује могућност повећања пласмана за 30%. Управни одбор доноси одлуку о повећању физичког обима производње за 30%. Тренутни обим производње је 1.200 т брашна. Укупни фиксни трошкови износе 3.000.000 динара.
1. Која је најбитнија карактеристика фиксних трошкова.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Како ће се наведена промена обима производње одразити на просечне фиксне трошкове?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
1. Израчунај у ком ће се проценту променити просечни фиксни трошкови услед повећања обима производње. Прикажи поступак рада.
Проценат промене просечних фиксних трошкова износи: ________________________

Решења 3. и 4. задатка.