Анализа рентабилности представља аналитички инструмент који се користи за објашњење максимизације профита.

На основу анализе рентабилности доносе се ОДЛУКЕ:

  • Оптималном обиму производње и продаје и
  • Наставку или престанку пословања

Ове одлуке се односе на:

  • Максимизирање профита и
  • Минимизирање губитака.

Максимизирање профита представља услов опстанка, раста и развоја предузећа.

Најрентaбилнији профит-максимизирајући обим одређује се на основу следећа два приступа:

1.Поређење укупног прихода и укупних трошкова

2.Поређење просечног прихода и просечних трошкова.

Правило 1: Предузеће максимизира укупан профит на нивоу обима, где је разлика између укупног прихода и укупних трошкова највећа.

Правило2 : Предузеће максимизира укупан профит на нивоу обима, где су маргинални трошкови једнаки маргиналном приходу (MPd = MT). Ако је MPd > MT укупан профит може да се повећа, ако се повећа обим. Ако је MPd < MT укупан профит може да се повећа, ако је смањи обим производње.