Изворима економичности објашњава се зашто су нека предузећа трошковно ефикаснија од других. Они показују где предузећа могу да уштеде на трошковима. Код тржишне привреде тежња сваког предузећа је да буде трошковно конкурентно. Ако су трошкови већи од конкурената онда имају слабију позицију. Предузимањем мера да се заостајање у трошковима у односу на конкуренцију елиминише, обезбеђује се УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМИЧНОСТИ.

▪Разлика у трошковима настаје због:

–Цена input-a

–Степена искоришћености капацитета,

–Примењена технологија,

–Продуктивности,

–Трошкова транспорта и складиштења и

–Трошкова рекламе и дистрибуције.

▪Inputi: сировине, енергија, компоненте..

▪Испитивање понуде и проналажење најповољнијег добављача

▪Цене ће зависити:

–Преговарање са добављачима

–Тренутка набавке,

–Количине набавке,

–Начина плаћања итд.

▪Локација

▪Степен искоришћења капацитета – Оптималан степен искоришћености капацитета, тј. обим производње где су гранични и просечни трошкови једнаки.

▪Трошковна ефикасност зависи од примењене технологије али и старости фабрике и опреме.

–Мора се узети у обзир производно техничка ефикасност и инвестициони трошкови

▪Продуктивност

–Рационализација интерних процеса (иста количина производа са мањим утрошцима радне снаге)

▪Уштеде у трошковима складишта и транспорта

–Повећањем искоришћености капацитета складишта и транспортних возила

–Повећањем величине складишта и величина возила утиче на опадање трошкова по јединици производа

▪Уштеде у трошковима рекламе

–Избор медија (ТВ, интернет, радио, новине)

–Величина рекламног простора

–Висина цене рекламног простора,

–Покривеност територије,

–Време емитовања итд.

▪Уштеда у трошковима дистрибуције

–Избор најповољније дистрибутера (трговина на велико, мало, агенти…)

Извори економичности