План набавке представља део пословног плана предузећа. Подразумева доношење одлука о томе шта, колико и када набавити у одређеном временском периоду. Код производних предузећа планира се набавка средстава за производњу и услуга, а код трговинских робе.

Основ доношења плана набавке код производних предузећа је план производње, а код трговинских предузећа план продаје.

Приликом набавке у производним предузећима потребно је планирати набавку материјала. Планирање набавке се обавља кроз следеће активности:

  1. Израчунавање потреба материјала,
  2. Израда плана набавке материјала и
  3. Разрада плана набавке.

Израчунавање потреба за материјалом

Планирање потребног материјала обухвата израду плана потребног основног, помоћног и режијског материјала.

Материјални биланс (БМ-биланс материјала) даје податке о количини и врсти материјала коју је потребно набавити за производњу. За израчунавање материјалног биланса потребно је знати податке о:

  • Врсте и количине материјала за израду једног производа (бруто норматив материјала) и
  • Планираном обиму производње.

Подаци о врсти и количини материјала добијају се  из норматива материјала (бруто нормативи). Норматив материјала је потребна количина материјала за добијање јединице производа. Множењем планираног обима производње (К)  са бруто нормативом (БНМ) добијамо материјални биланс (БМ).

БМ=К*БНМ

За сваки производ потребно је урадити појединачни биланс материјала, који се на крају сабирају и добија збирни биланс материјала за целокупни производни програм.

Табела 1. Збирни биланс материјала

Постављање плана материјала

План материјала даје приказ шта и у којим количинама треба набавити. Да бисмо израдили план набавке материјала морамо да кренемо од израде плана потребног материјала. За израду плана материјала потребни ус нам и подаци о почетним и крајњим односно прелазним залихама ако се посматра у више периода.

ПНМ= БМ – Зпочетне+ Зкрајње

Слика 2. План набавке материјала

Разрада плана набавке

Разрада плана набавке се врши по:

  • Асортиману,
  • Временским раздобљима и
  • Добављачима.

Планирање набавке код трговинских предузећа

Код трговинских предузећа планирање набавке материјала се врши на основу плана продаје.

ПЛН= ПЛП-ЗПК

ПЛН- план набавке

ПЛП- план продаје

ЗП– почетне залихе

ЗК – крајње залихе

Задатак 1. (план материјала)

На основу података из биланса потребног материјала за два производа, израчунати план набавке материјала за текућу годину.

Слика 3. Укупни биланс материјала и план набавке
Видео. Планирање набавке