Ukupni prihod, kao jedan od pojavnih oblika rezultata, ponaša se na različite načine, sa promenom tražene količine i cene.

Karakteristično je da na tržištu nesavršene konkurencije, što znači da neka preduzeća koja nastupaju na tom tržištu imaju tržišnu moć, ukupni prihod raste, dostiže maksimum pa opada. Njegovo ponašanje je povezano sa cenovnom elastičnošću tražnje. Preduzeće ostvaruje maksimalni ukupni prihod u tački preseka graničnog prihoda sa x-osom, odnosno kada je granični prihod jednak nuli. To možemo potvrditi iz tabelarnog kao i iz grafičkog prikaza.

Za razliku od tržišta nesavršene konkurencije, na tržištu savršene konkurencije, svi učesnici na tržištu nastupaju pod jednakim uslovima. To znači da je cena data i da učesnici jedino mogu prilagoditi svoje poslovanje datim uslovima na tržištu. U ovom slučaju, grafik ukupnog prihoda ima uvek pozitivan nagib, a grafik prosečnog prihoda, graničnog prihoda i cene su paralelni sa x-osom.

Pogledajte više u videu.