Укупни приход, као један од појавних облика резултата, понаша се на различите начине, са променом тражене количине и цене.

Карактеристично је да на тржишту несавршене конкуренције, што значи да нека предузећа која наступају на том тржишту имају тржишну моћ, укупни приход расте, достиже максимум па опада. Његово понашање је повезано са ценовном еластичношћу тражње. Предузеће остварује максимални укупни приход у тачки пресека граничног прихода са x-осом, односно када је гранични приход једнак нули. То можемо потврдити из табеларног као и из графичког приказа.

За разлику од тржишта несавршене конкуренције, на тржишту савршене конкуренције, сви учесници на тржишту наступају под једнаким условима. То значи да је цена дата и да учесници једино могу прилагодити своје пословање датим условима на тржишту. У овом случају, график укупног прихода има увек позитиван нагиб, а график просечног прихода, граничног прихода и цене су паралелни са x-осом.

Погледајте више у видеу.