▪Ekonomičnost kao princip jeste težnja da se ostvari što veći ukupni prihod (C) (realizovana vrednost proizvodnje) sa što manjim troškovima elemenata proizvodnje (T).

▪Uspešnost u ostvarivanju principa ekonomičnosti izražava se odnosom između ostvarenog ukupnog prihoda i troškova poslovanja preduzeća.

▪Kao parcijalni princip ekonomičnost izražava:

Ekonomičnost=ukupni prihod/ukupni troškovi

–Troškovnu efikasnost i

–Akumulativnu sposobnost

Slika1. Odnos graničnih, prosečnih varijabilnih i prosečnih troškova

Zadaci za vežbu

  1. Izračunaj ekonomičnost ako je preduzeće proizvelo 1200 komada zaštitnih maski i prodalo ih po ceni od 100 dinara po komadu, a za datu proizvodnju nastali su troškovi materijala, 30.000 dinara, troškovi zarada 35.000 dinara i troškovi amortizacije 5.000 dinara. (R:1,71)
  2. Ako je ostvarena produktivnost u preduzeću „Karantin“ u 2019. godini bila 5 proizvoda/radnom času, a preduzeće je ukupno utrošili 80.000 radnih časova, koliki je obim proizvodnje ostvarilo? (R: 400.000)
  3. Ako je celokupni obim proizvodnje realizovalo po ceni od 10 dinara po komadu, cena radnog časa je 10 dinara, troškovi materijala 1.100.000 a troškovi sredstava za rad 100.000 dinara, izračunaj ekonomičnost. (R: 2)