▪Економичност као принцип јесте тежња да се оствари што већи укупни приход (C) (реализована вредност производње) са што мањим трошковима елемената производње (T).

▪Успешност у остваривању принципа економичности изражава се односом између оствареног укупног прихода и трошкова пословања предузећа.

▪Као парцијални принцип економичност изражава:

Eкономичност=укупни приход/укупни трошкови

–Трошковну ефикасност и

–Акумулативну спосoбност

Слика1. Однос граничних, просечних варијабилних и просечних трошкова

Задаци за вежбу

  1. Израчунај економичност ако је предузеће произвело 1200 комада заштитних маски и продало их по цени од 100 динара по комаду, а за дату производњу настали су трошкови материјала, 30.000 динара, трошкови зарада 35.000 динара и трошкови амортизације 5.000 динара. (Р:1,71)
  2. Ако је остварена продуктивност у предузећу „Карантин“ у 2019. години била 5 производа/радном часу, а предузеће је укупно утрошили 80.000 радних часова, колики је обим производње остварило? (Р: 400.000)
  3. Ако је целокупни обим производње од 10. 000 комада реализовало по цени од 10 динара по комаду, цена радног часа је 250 динара по часу а укупно је утрошено 40 часова, трошкови материјала 30.000 а трошкови средстава за рад 10.000 динара, израчунај економичност. (Р: 2)