Темпо развоја и раста представљају релативне показатеље динамике производње. Темпо развоја производње (промета) најчешће се изражава као серија ланчаних индекса. Темпо раста је такође релативни показатељ и добија се када се од од ланчаног индекса одузме 100. Ако се вратимо на појам индексних бројева, видимо да је темпо развоја исто што и ланчани индекси, а темпо раста исто што и стопа раста.

Темпо развоја (ланчани индекси) рачуна се по формули (1.1):

I_t^L=\frac{Y_t}{Y_t-1}\cdot100 (1.1)

Стопа раста рачуна се по формули (1.2)

stopa\ rasta=I_t^L-100  (1.2)

Уместо појединачних показатеља везаних за изражавање кретања производње (промета) могу се користити сумарни (збирни) показатељи динамике производње. Сумарни показатељи динамике производње су средњи темпо развоја и средњи темпо раста.

Средњи темпо развоја рачуна се као геометријска средина ланчаних индекса, по формули (1.3):

G=\sqrt[r-1]{I_2^L\cdot I_3^L\cdot\ldots\cdot I_T^L}(1.3)

Може се израчунати и као антилогаритам, односно као степен једнак n-1 броју година.

G=antilog\ (\frac{\sum{log\ x}}{n})(1.4)

Средњи темпо раста рачуна се када се од средњег темпа развоја одузме 100, по формули (1.5):

r_g=G-100(1.5)

Тумачење: У периоду од 20.. до 20.. године производња (промет) производа Н растао је (опадао) је сваке године у односу на претходну годину XX%.