Шта представља и како се саставља извештај о раду

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

                Једна од мање познатих форми провере постигнућа ученика је извештај о раду. Примењује се у оквиру практичних предмета, када ученици практично обављају различите радне задатке. Осим процене њиховог практичног рада, препоручује се извештај о раду, кроз који ће наставник добити повратну информацију о раду и ангажовању сваког ученика појединачно. Наиме, многе активности практично се обављају кроз тимски рад, а у таквим ситуацијама увек постоје ученици који понесу највећи део посла  и ученици који их следе пасивно. Процена резултата рада групе не даје јасну слику о ангажовању и знању сваког појединца, док се кроз извештај то може боље сагледати.

                Извештај о раду има вишеструки значај и за наставника и за ученика:

Значај извештаја за ученикаЗначај извештаја за наставника
Ø  ученик систематизује своје знање
Ø  подсећа се шта је радио у претходном периоду
Ø  изводи закључке: како и зашто је нешто урадио
Ø  представља различите начине за реализацију једне активности
Ø  анализира новостечена знањаØ  упознаје се са новим начином оцењивања
Ø  усавршава способност писаног изражавања и технику куцања
Ø  може да примени знање страног језика
Ø  испољава креативност и оригиналност
Ø  кроз извештај може да пласира и нове идеје
Ø  наставник добија повратну информацију о нивоу знања ученика
Ø  добија слику о способностима и вештинама које ученик поседује
Ø  упознаје карактерне особине ученика
Ø  сазнаје да ли је ученик развио особине: упорност, одговорност, тачност, ажурност у раду, мотивисаност, уредност, организованост
Ø  наставник има доказ о раду и напредовању ученика
Слика 1. Значај извештаја

На која питања треба одговорити приликом писања извештаја?

Извештај о раду има једноставну форму. Треба да одговори на четири питања:

1.       Шта смо радили? – хронолошким редоследом набројати активности које су реализоване у оквиру одређеног временског периода о коме извештавамо (хронолошки редослед је веома битан, јер је често одређена активност предуслов за реализацију следеће активности, па се другачије не могу ни навести)

2.       Како смо урадили? – кратко и јасно, али прецизно објаснити поступак или начин на који су реализоване горе наведене активности (објашњење треба да буде такво да особа која није стручна за дати посао, може да разуме како активности треба обавити)

3.       Зашто смо урадили? – јако битно питање, одговором на њега ученик показује разумевање због чега се одређене активности у ланцу морају обавити. Разлог њиховог обављања није зато што је наставник то од њих тражио, већ у пракси тражити разлоге реализације пословних активности

4.       Шта смо ново научили? – укратко набројати шта је то ново што је ученик научио, савладао или увежбао кроз практичан рад

Пример извештаја

Још по нешто о извештају

Да би извештај комплетно био добро написан треба водити рачуна и неким другим стварима:

  1. У наслову извештаја наводи се тема извештаја
  2. да буде обликован у зупчастој или блок форми
  3. извештај мора бити написан ћириличним писмом
  4. извештај треба да буде написан или откуцан без грешака у писању/куцању
  5. водити рачуна о граматици и правопису
  6. на крају извештаја ученика наводи место и датум састављања извештаја, као и функцију и име и презиме
    Када извештаје пишете у свесци занемарите тачку 2.