СРЕДЊЕ ВРЕДНОСТИ-ИЗРАЧУНАТЕ И ПОЗИЦИОНЕ СРЕДЊЕ ВРЕДНОСТИ

Средње вредности представљају оне нумеричке вредности посматраног обележја скупа око којих се запажа груписање појединачних вредности тог обележја, тј. података. Средње вредности приказују средину статистичке серије. Налазе се између најмање и највеће вредности обележја

У зависности од начина дефинисања деле се на:

  • Израчунате и
  • Позиционе.

ИЗРАЧУНАТЕ СРЕДЊЕ ВРЕДНОСТИ

Израчунате средње вредности се одређују на основу свих података једне статистичке серије по одређеном правилу. Израчунате средње вредности су оне средње вредности које се добијају применом одређених формула на све податке, односно вредности посматраног обележја.

У ову групу спадају:

  • Аритметичка средина,
  • Геометријска средина и
  • Хармонијска средина.

ПОЗИЦИОНЕ СРЕДЊЕ ВРЕДНОСТИ

Позиционе средње вредности су вредности обележја које су одређене на основу позиције на којој се налазе или заступљеноси у уређеној серији података.

Основне позиционе вредности су:

  • Модус и
  • Медијана.

Image by jannoon028 on Freepik