У наредном посту налазе се задаци за вежбање за област рентабилност. Сваки задатак на крају садржи решење.

  1. У ПД „Амиго“ д.о.о. Краљево, које се бави прометом канцеларијског материјала су остварени следећи резултати за први квартал текуће године: Укупан приход: 490.000,00 динара, Укупни материјални трошкови: 350.000,00 динара. За наредни квартал је планирано повећање економичности за 10%. Због велике конкуренције на тржишту повећање продајних цена није прихватљиво решење. Утврдити износ на који треба смањити материјалне трошкове да би се економичност повећала за 10%. Приказати поступак рада. Р. Т=318.181,81
  2.  Привредно друштво је у текућој години произвело и продало: – 2 000 дечијих тренерки по продајној цени 800 дин/ком, – 3 000 дуксева по продајној цени 500 дин/ком, – 4 000 мајица по продајној цени од 300 дин/ком. Остварени пословни расходи износе 2.000.000 дин. Предузеће је плаћало месечну закупнину од 16.000 динара. На крају пословне године пописом је утврђен вишак готових производа у вредности од 20.000 дин. Плаћен је годишњи износ камате на кредите у износу од 1.000.000 динара. Утврдити финансијски резултат, на основу датих података о пословању привредног друштва. Приказати поступак рада. Р. Д= 1.128.000
  3.  У претходној години, предузеће је остварило 3,40 динара добити на 1 динар ангажованих средстава. У том периоду укупна ангажована средства су износила 5.000.000 динара, а укупни расходи 12.000.000 динара. Утврдити укупан приход остварен у посматраном периоду. Приказати поступак рада. Р. УП=39.000.000
  4.  У претходној години, привредно друштво је остварило 2,20 динара добити на 1 динар ангажованих средстава. У том периоду укупна ангажована средства су износила 3.000.000 динара, а укупан приход 10.000.000 динара. Утврдити укупне трошкове у посматраном периоду. Приказати поступак рада. Р. Т=3.400.000
  5.  Привредно друштво је у две узастопне године остварило следеће резултате: прве године добит је износила 300.000 динара, уз ангажована средства од 900.000 динара, а следеће године остварена добит је била мања за 50.000 динара, и поред повећања ангажованих средстава за 100.000 динара. Утврдити релативну промену рентабилности у другој години у односу на прву. Приказати поступак рада. Р. мања за 25,25%