Појам просечног прихода

Просечан приход је приход који предузеће остварује по јединици производа.

PP=UP/Q

Како ће изгледати крива просечног прихода зависи да ли се ради о тржишту савршене или несавршене конкуренције, На тржишту несавршене конкуренције крива просечног прихода опада са повећањем обима продаје, док је код савршене конкуренције, константна, односно не мења се, тј. паралелна са апцисом.

Појам граничног прихода

Гранични приход представља промену укупног прихода по јединици продатих производа, или када се количина продатих производа повећа или смањи за једну јединицу.

GP=ΔUP/ΔQ

Карактеристично за гранични приход јесте да код тржишта несавршене конкуренције да предузеће остварује максимални укупни приход када је гранични приход једнак нули.

Фактори укупног прихода

Фактори укупног прихода могу се поделити на две групе:

  • интерне и
  • екстерне.