Pojam prosečnog prihoda

Prosečan prihod je prihod koji preduzeće ostvaruje po jedinici proizvoda.

PP=UP/Q

Kako će izgledati kriva prosečnog prihoda zavisi da li se radi o tržištu savršene ili nesavršene konkurencije, Na tržištu nesavršene konkurencije kriva prosečnog prihoda opada sa povećanjem obima prodaje, dok je kod savršene konkurencije, konstantna, odnosno ne menja se, tj. paralelna sa apcisom.

Pojam graničnog prihoda

Granični prihod predstavlja promenu ukupnog prihoda po jedinici prodatih proizvoda, ili kada se količina prodatih proizvoda poveća ili smanji za jednu jedinicu.

GP=ΔUP/ΔQ

Karakteristično za granični prihod jeste da kod tržišta nesavršene konkurencije da preduzeće ostvaruje maksimalni ukupni prihod kada je granični prihod jednak nuli.

Faktori ukupnog prihoda

Faktori ukupnog prihoda mogu se podeliti na dve grupe:

  • interne i
  • eksterne.