Појам пословних банака

Банка је финансијска институција која је основана у форми АД а бави се прикупљањем штедње, одобравањем кредита, платним прометом и другим пословима. Оне су сличне предузећима, али послују са туђим средствима, па су под надзором државе.

Банке зарађују на разлици у камати. Разлику остварују између активне и пасивне каматне стопе. Активна камата(камата на одобрене кредите) > пасивне камате ( камате на депозите)

Послови банака

Банкарски послови

  • Прикупљање депозита( штедње). Прикупљањем депозита банка долази до неопходних средстава потребних за пословање. Извори ових средстава долазе од стане привреди становништва.
  • Одобравање кредита. Одобравање кредита представља пласирање новчаних средстава онима која су та средства неопходна. Приликом пласирања средстава банка мора да води рачуна о рочној трансформацији, односно да краткорочне депозите пласира у краткорочне кредите.
  • Послови платног промета. Сва привредна друштва у обавези су да пословање обављају преко текућих рачуна. Целокупни платни промет који се одвија између привредних друштава, било домаћих или иностраних, функционише преко банака. Све више се окреће ка безготовинском плаћању, чак и физичка лица. на располагању је велики број услуга које нуде пословне банке. За обављање ових послова банке наплаћују провизију. Оно што је карактеристично за 2022. годину да су банке повећале зараду на овим услугама.

Врсте банака

Врсте банака