Pitanja (privredna društva)

1     Kako smo podelili privredna društva?
2.    Kako nastaje ortačko društvo?
3.    Kako odgovaraju osnivači za obaveze preduzeća?
4.    U kom obliku mogu biti ulozi?
5.    Kakve su, uglavnom, vrednosti uloga i kako se donose odluke?
6.    Kako se vrši povećanje imovine?
7.    Kako se vrši prenos udela između ortaka, a kako na treća lica?
8.    Ko može da vodi poslovanje u ortačkom društvu?
9.    Koja su prednosti ortačkog društva u odnosu na preduzetnika(2)?
10.   Koji su nedostaci ortačkog društva(3)?
11.   U kojim se delatnostima osnivaju ortačka društva?
12.   Kako se definiše komanditno društvo?
13.   Kako se nazivaju osnivači i kako odgovaraju za obaveze preduzeća?
14.   Koja je razlika između javnih i tajnih osnivača kod komanditnog društva?
15.   Zašto se ubraja u društva lica?
16.   U kom obliku mogu biti ulozi kod K.D.?
17.   Kako se prenose udeli kod komplementara, a kako kod komanditora?
18.   Ko može isključivo voditi poslove preduzeća?
19.   Šta se dešava kad iz K.D. istupe svi komplementari, a šta kad istupe komanditori?
20.   Koja je najznačajnija prednost K.D. u odnosu na ortačko društvo?
21.   Kako se definiše DOO?
22.   Kako odgovaraju osnivači kod DOO, a kako samo preduzeće?
23.   Zašto DOO nije „čisto“ društvo kapitala?
24.   U kom obliku mogu biti ulozi u DOO i koji je minimalni ulog preduzeća potreban za osnivanje?
25.   Na osnovu čega se određuje pravo glasa, učešće u dobitku i snošenje gubitka kod  DOO?
26.   Kako se vrši prenos udela?
27.   Kako može biti organizovano DOO?
28.   Koji su organi društva kod jednodomnog, a koji kod dvodomnog?
29.   Šta čini delokrug skupštine kod  DOO?
30.   Koliko direktora može da ima DOO i šta spada u delokrug direktora?
31.   Od koliko članova je sastavljen nadzorni odbor i koje poslove obavlja?
32.   Definiši AD?
33.   Šta je akcija i koja prava ostvaruje vlasnik akcije?
34.   U kom obliku mogu biti ulozi kod AD?
35.   Koji je minimalni ulog potreban za osnivanje AD?
36.   Kako nastaje zatvoreno društvo, a kako otvoreno?
37.   Kako smo podelili akcije?
38.   Koja prava se ostvaruju na osnovu posedovanja obične akcije?
39.   Koja prava se ostvaruju na osnovu posedovanja preferencijalnih akcija?
40.   Navedi razliku između preferencijalnih kumulativnih i preferencijalnih participativnih?
41.   Šta je dividenda?
42.   Šta je nominalna, a šta tržišna vrednost akcije?
43.   Organizovanje i organi upravljanja su isti kao i kod DOO tako da neću ponavljati pitanja vezana za ovaj deo. Pogledajte tabelu koju sam objavio na blogu!