Питања (привредна друштва)

1     Како смо поделили привредна друштва?
2.    Како настаје ортачко друштво?
3.    Како одговарају оснивачи за обавезе предузећа?
4.    У ком облику могу бити улози?
5.    Какве су, углавном, вредности улога и како се доносе одлуке?
6.    Како се врши повећање имовине?
7.    Како се врши пренос удела између ортака, а како на трећа лица?
8.    Ко може да води пословање у ортачком друштву?
9.    Која су предности ортачког друштва у односу на предузетника(2)?
10.   Који су недостаци ортачког друштва(3)?
11.   У којим се делатностима оснивају ортачка друштва?
12.   Како се дефинише командитно друштво?
13.   Како се називају оснивачи и како одговарају за обавезе предузећа?
14.   Која је разлика између јавних и тајних оснивача код командитног друштва?
15.   Заштo се убраја у друштва лица?
16.   У ком облику могу бити улози код К.Д.?
17.   Какo се преносе удели код комплементара, а како код командитора?
18.   Ко може искључиво водити послове предузећа?
19.   Шта се дешава кад из К.Д. иступе сви комплементари, а шта кад иступе командитори?
20.   Која је најзначајнија предност К.Д. у односу на ортачко друштво?
21.   Како се дефинише ДОО?
22.   Како одговарају оснивачи код ДОО, а како само предузеће?
23.   Зашто ДОО није „чисто“ друштво капитала?
24.   У ком облику могу бити улози у ДОО и који је минимални улог предузећа потребан за оснивање?
25.   На основу чега се одређује право гласа, учешће у добитку и сношење губитка код  ДОО?
26.   Како се врши пренос удела?
27.   Како може бити организовано ДОО?
28.   Који су органи друштва код једнодомног, а који код дводомног?
29.   Шта чини делокруг скупштине код  ДОО?
30.   Колико директора може да има ДОО и шта спада у делокруг директора?
31.   Од колико чланова је састављен надзорни одбор и које послове обавља?
32.   Дефиниши АД?
33.   Шта је акција и која права остварује власник акције?
34.   У ком облику могу бити улози код АД?
35.   Који је минимални улог потребан за оснивање АД?
36.   Како настаје затворено друштво, а како отворено?
37.   Како смо поделили акције?
38.   Која права се остварују на основу поседовања обичне акције?
39.   Која права се остварују на основу поседовања преференцијалних акција?
40.   Наведи разлику између преференцијалних кумулативних и преференцијалних партиципативних?
41.   Шта је дивиденда?
42.   Шта је номинална, а шта тржишна вредност акције?
43.   Организовање и органи управљања су исти као и код ДОО тако да нећу понављати питања везана за овај део. Погледајте табелу коју сам објавио на блогу!