Principi predstavljaju određena pravila, načela koja se moraju poštovati, Slično kao i na mikronivou, i na nivou privrede, funkcionisanje se zasniva na osnovnom principu efikasnosti koji podrazumeva da se ostvare određeni rezultati uz što manje korišćenje resursa koji su ograničeni i retki.

Parcijalni principi su:

  • produktivnost,
  • ekonomičnost i
  • rentabilnost.

Pored osnovnih ekonomskih principa, postoje i principi finansijskog poslovanja:

  • sigurnost,
  • likvidnost,
  • fleksibilnost,
  • nezavisnost i
  • solventnost.