У првој години Економије изучавају се јавна предузећа. Шта су јавна предузећа? То су предузећа чије се оснивање и функционисање може довести у везу са јавним
(општим) интересом и у коме јавна власт (држава) у потпуности или делимично обавља улогу предузетника.

Основне карактеристике јавног предузећа су:

  • државно (јавно) власништво,
  • обезбеђење производа или пружање услуга од суштинског („есенцијалног”) значаја за одређену друштвену заједницу,
  • монополски или привилегован положај на тржишту стеченом уз подршку власти, као и
  • јавно регулисање како би се обезбедило њихово функционисање у општем интересу.
Јавна предузећа