Према новој подели предузећа се према делатности деле на производна и услужна. Ранија подела подразумевала је поделу предузећа према делатности на производна, трговинска и финансијска.

Производна предузећа

 • резултат је физички производ
 • тржиште за набавку материјалних елемената и продаја производа
 • НЕП…П…ГПН1
 • технолошка фаза
 • фаза робне размене (набавке и продаје)
 • новчана фаза
 • специфичан састав средстава за рад, колектива и смањене могућности промене делатности
 • претежно заступљена основна средства (погонске зграде, машине); стална средстава> обртних средстава
 • Карактеристике производних предузећа:
  • Производња је одвојена од потрошње производа,
  • Готови производи се складиште и троше касније (тј. након продаје),
  • Производ је стандардизован,
  • Техничке активности су одвојене од потрошње,
  • Производ је физички опипљив и
  • Капитално-интензиван процес.

Услужна предузећа

Карактеристике услужних предузећа:

 • Процес пружања услуге је неодвојив од процеса конзумирања услуге,
 • Корисник је укључен у процес пружања услуге,
 • Прилагођеност услуге потребама корисника,
 • Ствара се неопипљив резултат, тј.  производ,
 • Радно – интензиван процес.

Трговинска предузећа

 • посредовање у робно новчаној размени између произвођача и потрошача
 • набавка робе ради њене даље продаје
 • НРН1
 • комерцијални (набавка и продаја) и финансијски послови, док се технолошки поступак не јавља
 • за разлику од производних код трговинских предузећа у структури средстава претежно је учешће обртних средстава (обртна>сталних)
 • радни колектив: комерцијалисти и финансијски стручњаци
 • много еластичнија у промени делатности

Финансијска предузећа

 • банке и осигуравајућа друштва,берзе
 • баве се новчаним прометом
 • НН1
 • Имају само финансијску фазу циклуса репродукције
 • средства: највећи део у новчаном облику, а део у грађевинској опреми и канцеларијској опреми
 • Запослени: финансијски и правни стручњаци
 • Главни представници су банке
 • пословање обухвата прикупљања слободних новчаних средстава и њихово усмеравање на кориснике
 • повезују власнике слободних средстава и оне којима су средства потребна
 • разлика у камати (активна и пасивна камата).
Слика 1. Подела предузећа према делатности

извор слике: Image by vector4stock on Freepik