Tražnja predstavlja onu količinu dobara koju su kupci spremni da kupe u:

  • Određenom vremenskom periodu,
  • Po određenoj ceni i
  • Na određenom tržištu.

Da bi tražnja postojala mora da postoje slobodna novčana sredstva, da bi kupci mogli da kupe tu robu.

Tražnja može biti:

  • Individalna ili pojedinačna ( količina koju je kupac spreman da kupi po određenoj ceni) i
  • Agregatna ili tržišna ( zbir svih individualnih tražnji).

Zakon tražnje

Sa rastom cene opada tražnja za nekim proizvodom, pod pretpostavkom da nije došlo do promene ostalih faktora i obrnuto. Tražena količina i cena kreću se u suprotnim smerovima.

Grafik tražnje zbog svega navedenog ima NEGATIVAN nagib.