Pojam organizacije

Organizovanje je faza upravljanja što znači da je organizovanje upravljačka aktivnost koja proističe iz odluka o definisanju elemenata u strukturi, dodeljivanje zadataka tim elementima i načinu njihovog povezivanja u celinu. Organizovanje je aktivnost menadžmenta koja obezbeđuje skladno povezivanje ljudi koji pribavljaju, raspoređuju i koriste sredstva za rad i materijal u cilju uspešnog poslovanja. Preduzeće nastaje osnivanjem, zatim da bi funkcionisalo mora se organizovati. Organizovanje je proces koji obuhvata:

  • podelu (diferenciranje) – formiraju se organizacione jedinice kojima se dodeljuju zadaci i kompetencije i definiše se broj elemenata u strukturi, formira se anatomija preduzeća.
  • aktivnost povezivanja obezbeđuje da preduzeće posluje kao jedinstveni organizacioni i poslovni sistem.

Proces diferenciranja sastoji se od:

podele rada (specijalizacije) i

decentralizacije upravljanja.

Proces povezivanja(integracije) sastoji seod:

grupisanja jedinica i

koordinacije jedinica.

Slika 1. Proces organizovanja

Podela rada jeste podela posla na izvršioce u kolektivu. Poslovi se diferenciraju po: širini(horizontalna specijalizacija) koja izražava strukturu poslova i znanja koja se zahtevaju od izvršioca kao i učestalost ponavljanja operacija. Horizontalna specijalizacija može biti: uska specijalizacija, koja obuhvata mali broj poslova sa učestalim ponavljanjem–rutinski posao.