Појам организације

Организовање је фаза управљања што значи да је организовање управљачка активност која проистиче из одлука о дефинисању елемената у структури, додељивање задатака тим елементима и начину њиховог повезивања у целину. Организовање је активност менаџмента која обезбеђује складно повезивање људи који прибављају, распоређују и користе средства за рад и материјал у циљу успешног пословања. Предузеће настаје оснивањем, затим да би функционисало мора се организовати. Организовање је процес који обухвата:

  • поделу (диференцирање) – формирају се организационе јединице којима се додељују задаци и компетенције и дефинише се број елемената у структури, формира се анатомија предузећа.
  • активност повезивања обезбеђује да предузеће послује као јединствени организациони и пословни систем.

Процес диференцирања састоји се од:

поделе рада (специјализације) и

децентрализације управљања.

Процес повезивања(интеграције) састоји сеод:

груписања јединица и

координације јединица.

Слика 1. Процес организовања

Подела рада јесте подела посла на извршиоце у колективу. Послови се диференцирају по: ширини(хоризонтална специјализација) која изражава структуру послова и знања која се захтевају од извршиоца као и учесталост понављања операција. Хоризонтална специјализација може бити: уска специјализација, која обухвата мали број послова са учесталим понављањем–рутински посао.