Појам црта личности

Црте личности чине:

  1. темперамент – на који начин човек нешто ради
  2. карaктер – због чега неко нешто ради и
  3. способности – колико добро и успешно неко нешто ради.

Темперамент

– Темперамент се односи на врсту и начин емоционалног реаговања и енергетске карактеристике понашања : брзину, снагу и трајање реакције. Темперамент показује на који начин човек нешто ради.

– Темперамент је углавном наследан али се ипак у одређеној мери мења током развоја, пре свега под утицајем сазревања, али известан утицај има и средина у којој се особа налази.

Типови темперамента 

– Прва и најпознатија типологија темперамента настала је антици, а формулисали су је грчки лекар Хипократ и римски Гален.

Четири основне групе или типа темперамента су: 
1) Колерички темперамент – карактеришу јаке емоције, нагле реакције, брзо и често узбуђивање. Особе овог темперамента се лако љуте и цесто долазе у сукоб са другим људима.
2) Сангвинички темперамент – имају људи који такође брзо реагују, али чије реакције и осећања нису тако јаки и не трају дуго. Сангвиник лако мења расположења, код њега преовлађују ведра расположења.
3) Флегматички темперамент – карактеришу ретке и споре реакције и спора и слаба узбуђења. Људе флегматичког темперамента најчешће оцењујемо као доброћудне, сталожене, слабо покретљиве.
4) Меланхолички темперамент – има човек који такође ретко и споро реагује, али чија су осећања јака и дуго трају, код њега преовлађју непријатна расположења тј. осећања туге.
– Темперамент често показујемо и помоћу одређених црта темперамента: пасивност – активност ; емоционалност ; агресивност ; уздржљивост.

Карактер

Под карактером Никола Рот подразумева ”Интегрисан систем особина које омогућавају појединцу да упркос препрекама на релативно доследан начин поступа, и 

то управо у односу на моралне принципе и морална схватања неког друштва”.  У складу са овим је и подела карактера: 

  1. добар и лош карактер, 
  2. чврст и слаб карактер. 

Добар карактер има човек који се одликује моралним особинама, а лош карактер нема морална својства. 

Чврст карактер има онај човек који поред моралних особина поседује и енергичност и упорност у понашању. 

Слаб карактер је одлика особа које поседују моралне квалитете, али немају одлучности да их и примене. 

Способности

Личност не можемо посматрати ако не узмемо у обзир њене СПОСОБНОСТИ.

Поступком факторске анализе издвојене су три врсте способности: 

интелектуалне или више менталне способности (разликујемо више врста интелектуалних способности: вербалну, способност сналажења у простору, способност апстрактног мишљења…) 

психомоторне способности (ручна способност, спретност прстију, способност брзог моторног реаговања…) 

сензорне способности (спосност разликовања интензитета и квалитета различитих врста чулних дражи у области вида, слуха, мириса..) 

Издвојите мало времена и пробајте да урадите овај тест у коме ћете препознати који темперамент од наведених имате.