Pojam crta ličnosti

Crte ličnosti čine:

  1. temperament – na koji način čovek nešto radi
  2. karakter – zbog čega neko nešto radi i
  3. sposobnosti – koliko dobro i uspešno neko nešto radi.

Temperament

– Temperament se odnosi na vrstu i način emocionalnog reagovanja i energetske karakteristike ponašanja : brzinu, snagu i trajanje reakcije. Temperament pokazuje na koji način čovek nešto radi.

– Temperament je uglavnom nasledan ali se ipak u određenoj meri menja tokom razvoja, pre svega pod uticajem sazrevanja, ali izvestan uticaj ima i sredina u kojoj se osoba nalazi.

Tipovi temperamenta 

– Prva i najpoznatija tipologija temperamenta nastala je antici, a formulisali su je grčki lekar Hipokrat i rimski Galen.

Četiri osnovne grupe ili tipa temperamenta su: 
1) Kolerički temperament – karakterišu jake emocije, nagle reakcije, brzo i često uzbuđivanje. Osobe ovog temperamenta se lako ljute i cesto dolaze u sukob sa drugim ljudima.
2) Sangvinički temperament – imaju ljudi koji takođe brzo reaguju, ali čije reakcije i osećanja nisu tako jaki i ne traju dugo. Sangvinik lako menja raspoloženja, kod njega preovlađuju vedra raspoloženja.
3) Flegmatički temperament – karakterišu retke i spore reakcije i spora i slaba uzbuđenja. Ljude flegmatičkog temperamenta najčešće ocenjujemo kao dobroćudne, staložene, slabo pokretljive.
4) Melanholički temperament – ima čovek koji takođe retko i sporo reaguje, ali čija su osećanja jaka i dugo traju, kod njega preovlađju neprijatna raspoloženja tj. osećanja tuge.
– Temperament često pokazujemo i pomoću određenih crta temperamenta: pasivnost – aktivnost ; emocionalnost ; agresivnost ; uzdržljivost.

Karakter

Pod karakterom Nikola Rot podrazumeva ”Integrisan sistem osobina koje omogućavaju pojedincu da uprkos preprekama na relativno dosledan način postupa, i 

to upravo u odnosu na moralne principe i moralna shvatanja nekog društva”.  U skladu sa ovim je i podela karaktera: 

  1. dobar i loš karakter, 
  2. čvrst i slab karakter. 

Dobar karakter ima čovek koji se odlikuje moralnim osobinama, a loš karakter nema moralna svojstva. 

Čvrst karakter ima onaj čovek koji pored moralnih osobina poseduje i energičnost i upornost u ponašanju. 

Slab karakter je odlika osoba koje poseduju moralne kvalitete, ali nemaju odlučnosti da ih i primene. 

Sposobnosti

Ličnost ne možemo posmatrati ako ne uzmemo u obzir njene SPOSOBNOSTI.

Postupkom faktorske analize izdvojene su tri vrste sposobnosti: 

intelektualne ili više mentalne sposobnosti (razlikujemo više vrsta intelektualnih sposobnosti: verbalnu, sposobnost snalaženja u prostoru, sposobnost apstraktnog mišljenja…) 

psihomotorne sposobnosti (ručna sposobnost, spretnost prstiju, sposobnost brzog motornog reagovanja…) 

senzorne sposobnosti (sposnost razlikovanja intenziteta i kvaliteta različitih vrsta čulnih draži u oblasti vida, sluha, mirisa..) 

Izdvojite malo vremena i probajte da uradite ovaj test u kome ćete prepoznati koji temperament od navedenih imate.