Обртна средства представљају део пословних средстава, Назив су добила по томе што бреже прелазе из једног облика у други (из материјалног у новчани). Обртна средства се налазе у активи биланса стања. Обртна средства могу бити у облику СТВАРИ (материјални облик): сировине, материјали, недовршена производња, полупроизводи, готови производи, роба, ПРАВА. потраживања од купаца и аванси и НОВЦА (новац на текућем рачуну, новац у благајни и краткорочне хартије од вредности).