Obrtna sredstva predstavljaju deo poslovnih sredstava, Naziv su dobila po tome što breže prelaze iz jednog oblika u drugi (iz materijalnog u novčani). Obrtna sredstva se nalaze u aktivi bilansa stanja. Obrtna sredstva mogu biti u obliku STVARI (materijalni oblik): sirovine, materijali, nedovršena proizvodnja, poluproizvodi, gotovi proizvodi, roba, PRAVA. potraživanja od kupaca i avansi i NOVCA (novac na tekućem računu, novac u blagajni i kratkoročne hartije od vrednosti).