Pojam mikroekonomije i makroekonomije

Mikroekonomija je grana ekonomije koja proučava pojedinačne ekonomske subjekte kao što su preduzeća, tržišta ili banke, kao i njihova ponašanja i odnose među njima. Ona proučava ponašanje pojedinačnih ekonomskih subjekata u potrošnji, proizvodnji i na tržištu. U potrošnji proučava kako odabrati dobra i usluge na tržištu, u proizvodnji kako napraviti izbor šta i kako proizvoditi, dok na tržištu proučava međuzavisnost potrošača i proizvođača. Mikroekonomija proučava navedene subjekte sa aspekta troškova proizvodnje, formiranja i raspodele profita, formiranja cena, proizvodnje i distribucije roba i usluga, pojedinačnih tržišta, individualne štednje, životnog standarda i sl.

Makroekonomija izučava globalne veličine kao što su: društveni bruto proizvod – njegova struktura i kretanje, agregatnu ponudu i tražnju, cene i njihovo kretanje, investicije, odnose i kretanja u međunarodnoj razmeni, društvene finansije i sl. Pored objašnjavanja objektivnih zakonitosti u ekonomskim pojavama primenom metoda ekonomske analize (ekonometrija), makroekonomija traži i odgovarajuća rešenja za praktičnu ekonomiju (ekonomsku politiku).

O najznačajnijim razlikama između mikroekonomije i makroekonomije pogledajte u sledećem videu.

Mikro i makroekonomija