Појам микроекономије и макроекономије

Микроекономија је грана економије која проучава појединачне економске субјекте као што су предузећа, тржишта или банке, као и њихова понашања и односе међу њима. Она проучава понашање појединачних економских субјеката у потрошњи, производњи и на тржишту. У потрошњи проучава како одабрати добра и услуге на тржишту, у производњи како направити избор шта и како производити, док на тржишту проучава међузависност потрошача и произвођача. Микроекономија проучава наведене субјекте са аспекта трошкова производње, формирања и расподеле профита, формирања цена, производње и дистрибуције роба и услуга, појединачних тржишта, индивидуалне штедње, животног стандарда и сл.

Макроекономија изучава глобалне величине као што су: друштвени бруто производ – његова структура и кретање, агрегатну понуду и тражњу, цене и њихово кретање, инвестиције, односе и кретања у међународној размени, друштвене финансије и сл. Поред објашњавања објективних законитости у економским појавама применом метода економске анализе (економетрија), макроекономија тражи и одговарајућа решења за практичну економију (економску политику).

О најзначајнијим разликама између микроекономије и макроекономије погледајте у следећем видеу.

Микро и макроекономија