Књижење набавке:

130 Обрачун набавке
270 Улазни ПДВ
                  435 Добављачи
по фактури
___________________________________

132 Роба у магацину
                 130 Обрачун набавке
                 1329 РУЦ
интерни обрачун
__________________________________

Књижење продаје:


204 Купци
              470 Излазни ПДВ
              604 Приходи од продаје
по фактури
_______________________________
501 Набавна вредност продате робе
              132 Роба у магацину
интерни обрачун
______________________
*напомена: набавна вредност продате робе ће се разликовати када се ради о фактури са рабатом, зато што залихе робе морамо да раздужимо пре обрачуна рабата. То значи да када је фактура са рабатом, износи код другог става за књижење морају бити већи. 
Када је фактура без рабата узимамо вредност пореске основице, а када је са рабатом износ ПРЕ пореске основице.