Knjiženje nabavke:

130 Obračun nabavke
270 Ulazni PDV
                  435 Dobavljači
po fakturi
___________________________________

132 Roba u magacinu
                 130 Obračun nabavke
                 1329 RUC
interni obračun
__________________________________

Knjiženje prodaje:


204 Kupci
              470 Izlazni PDV
              604 Prihodi od prodaje
po fakturi
_______________________________
501 Nabavna vrednost prodate robe
              132 Roba u magacinu
interni obračun
______________________
*napomena: nabavna vrednost prodate robe će se razlikovati kada se radi o fakturi sa rabatom, zato što zalihe robe moramo da razdužimo pre obračuna rabata. To znači da kada je faktura sa rabatom, iznosi kod drugog stava za knjiženje moraju biti veći. 
Kada je faktura bez rabata uzimamo vrednost poreske osnovice, a kada je sa rabatom iznos PRE poreske osnovice.