Амортизација:

Трошкови амортизације
         Исправка вредности основних средстава
обрачун амортизације
_________________________

Нивелација (повећање цена)

Роба у магацину
           РУЦ
нивелација (повећање цена)
_____________________

Нивелација (снижење цена)

РУЦ
         Роба у магацину
Нивелација (снижење цена)
_________________________