Појам калкулације код трговинских предузећа

Калкулација је поступак израчунавања набавне и продајне цене код трговинских предузећа.

Разлика између набавне вредности и набавне цене

Потребно је правити разлику код набавне вредности/набавне цене и продајне вредности/продајне цене. Када говоримо о вредности онда се мисли на укупну количину, а када говоримо о цени онда се мисли о појединачну количини.

Нпр. Укупно је набављено 20 комада телевизора по цени од 30.000,- динара. Набавна ВРЕДНОСТ је 600.000,- а НАБАВНА ЦЕНА је 30.000.- динара по комаду.

Велетрговина продаје робу по продајној вредности без ПДВ-а, док малопродајна предузећа продају робу крајњим потрошачима по продајној вредности са ПДВ-ом.

ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ НАБАВКЕ представљају трошкове који су везани за набавку робе: превоз, утовар, истовар, транспортно осигурање, поруџбине.

РАБАТ представља попуст коју произвођач/продавац одобрава купцу на количину.

НАБАВНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а се добија када се од фактурне вредности одузме рабат и додају зависни трошкови набавке. Сви обрачуни се раде на набавну вредност без ПДВ-а!

НВ без ПДВ-а=ФВ-ЗТН+РАБАТ

Разлика у цени може бити у виду:

  • слободно формиране разлике у цени;
  • марже;
  • рабата.

РАЗЛИКА У ЦЕНИ се израчунава на набавну вредност без пдв-а.

РУЦ = НВ без ПДВ-а*%РУЦ

МАРЖА се такође обрачунава на набавну вредност без ПДВ-а, само процентним рачуном ниже 100.

\text { МАРЖА }=\frac{\text { НВ без ПДВ }- \text { a } * \text { маржа }}{100-\text { маржа }}

Збир набавне вредности без пдв-а и разлике у цени (марже) даје ПРОДАЈНУ ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а. Ова вредност уједно представља вредност/цену по којој се, углавном, воде залихе робе у велепродајним предузећима.

ПВ без ПДВ-а= НВ без ПДВ-а+ РУЦ

ИЗЛАЗНИ (УКАЛКУЛИСАНИ) ПДВ се обрачунава на продајну вредност. ПДВ се обрачунава по општој стопи од 20% и по посебној стопи од 10%.

ИЗЛАЗНИ ПДВ = ПВ без ПДВ-а * %ПДВ-а

ПРОДАЈНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом обрачунавамо када саберемо продајну вредност без пдв-а и ПДВ.

ПВ СА ПДВ-ом = ПВ без ПДВ-а + ПДВ

Продајну цену са или без пдв-а добијамо када продајну вредност са пдв-ом поделимо са количином, или продајну вредност без пдв-а поделимо са количином.

ПРОДАЈНА ЦЕНА СА ПДВ-ом= ПВ СА ПДВ-ОМ / КОЛИЧИНА

Обавезу за ПДВ рачунамо када од излазног ПДВ-а одузмемо улазни ПДВ.

ОБАВЕЗА ЗА ПДВ = ИЗЛАЗНИ ПДВ – УЛАЗНИ ПДВ

Детаљна шема о начину израде калкулације дата је у решењима задатака.

Примери калкулација 

Пример 1.

Запослен си као пословни администратор у трговинском предузећу “Н.Н”. За задатка имаш да израчунаш набавну и продајну вредност робе ако је фактурна вредност 12000 дин, трошкови превоза 10 % од фактурне вредности, РУЦ 15%, а ПДВ се обрачунава по општој од 20%. Израчунај и обавезу за плаћање пореза.

Обрачун набавне и продајне вредности у трговинском предузећу

Пример 2.
Запослен си као пословни администратор у трговинском предузећу “П.П”. За задатка имаш да израчунаш набавну и продајну вредност робе ако је фактурна вредност 64000 дин, рабат 5 % од фактурне вредности, РУЦ 30%, а пдв се обрачунава по општој од 20%. Израчунај обавезу за плаћање ПДВ – а.

Пример 3.
Запослен си као пословни администратор у трговинском предузећу “Л&С”. За задатка имаш да израчунаш набавну и продајну вредност робе ако је набављено 1000 џакова цемента, фактурна вредност 560000 дин, рабат 2 % од фактурне вредности, трошкови превоза 5% од фактурне вредности, МАРЖА 12%, а пдв се обрачунава по општој од 20%. Израчунај продајну цену робе са ПДВ-ом.

Пример 4.
Запослен си као пословни администратор у трговинском предузећу “Р&Б”. За задатка имаш да израчунаш продајну вредност и цену робе са ПДВ-ом, набављено 2000 компакт дискова Вербатим, набавна вредност са пдв-ом је 36.000 динара. РУЦ 10%, а пдв се обрачунава по општој од 20%.