Instrumenti monetarne politike se koriste kako bi se regulisala količina novca u opticaju. Sprovođenje monetarne politike preko instrumenata nalazi se u nadležnosti Centralne banke.

Za regulisanje količine novca u opticaju, centralna banka koristi sledeće instrumente:

  • obaveznu rezervu,
  • operacije na otvorenom tržištu,
  • referentnu kamatnu stopu,
  • kredite centralne banke poslovnim bankama i
  • direktne instrumente.

Kao značajna informacija u 2022. godini, NBS je po prvi put podigla referentnu kamatnu stopu sa 1% na 1,5% u poslednjih deset godina (Izvor: NBS, https://nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/monetarna-politika/kamatne-stope/ pristupljeno 23.04.2022). Primera radi referentna kamatna stopa je pre desetak godina bila 9,5%. Zašto je ovo NBS uradila? Biće vam jasno posle videa.