Pojam finansijskog sistema

Finansijski sistem predstavlja SRŽ svake privrede. Razvijen finansijski sistem implicira razvijenu privredu. Finansijski sistem vrši alokaciju (raspoređivanje) ograničenih resursa ka ekonomskim subjektima.

FINANSIJSKI SISTEM predstavlja sveukupnost i međusobnu povezanost:

 • Finansijskih tržišta
 • Finansijskih institucija
 • Finansijskih instrumenata
 • Učesnika na finansijskom tržištu i
 • Regulatornih tela.

Osnovne funkcije finansijskog sistema

Osnovne funkcije finansijskog sistema su:

 • Posredovanje između subjekata sa viškom finansijskih sredstava i subjektima sa deficitom (nedostatkom) sredstava
 • Racionalna alokacija raspoloživih sredstava,
 • Nesmetano funkcionisanje sistema plaćanja,
 • Emitovanje i trgovina hartijama od vrednosti i
 • Dostupnost finansijskih informacija.

Finansijska tržišta

Finansijska tržišta su:

 • Tržište novca,
 • Tržište kapitala i
 • Devizno tržište.
Slika 1. Finanisijsko tržipšte

Finansijske institucije

Finansijske institucije su:

 • Banke,
 • Osiguravajuće kompanije,
 • Investicioni fondovi,
 • Berze,
 • Penzioni fondovi i
 • Ostale institucije.

Finansijski učesnici

Finansijski učesnici su:

 • Stanovništvo,
 • Privreda,
 • Država i
 • Inostranstvo.

Regulatorne institucije

Regulatorne institucije su supervizori (kod nas NBS):

 • Bankarskog sistema,
 • Berzi i berzanskih posrednika,
 • Penzionih fondova i
 • Osiguravajućih kompanija.