Појам финансијског система

Финансијски систем представља СРЖ сваке привреде. Развијен финансијски систем имплицира развијену привреду. Финансијски систем врши алокацију (распоређивање) ограничених ресурса ка економским субјектима.

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ представља свеукупност и међусобну повезаност:

 • Финансијских тржишта
 • Финансијских институција
 • Финансијских инструмената
 • Учесника на финансијском тржишту и
 • Регулаторних тела.

Основне функције финансијског система

Основне функције финансијског система су:

 • Посредовање између субјеката са вишком финансијских средстава и субјектима са дефицитом (недостатком) средстава
 • Рационална алокација расположивих средстава,
 • Несметано функционисање система плаћања,
 • Емитовање и трговина хартијама од вредности и
 • Доступност финансијских информација.

Финансијска тржишта

Финансијска тржишта су:

 • Тржиште новца,
 • Тржиште капитала и
 • Девизно тржиште.
Слика 1. Финанисијско тржипште

Финансијске институције

Финансијске институције су:

 • Банке,
 • Осигуравајуће компаније,
 • Инвестициони фондови,
 • Берзе,
 • Пензиони фондови и
 • Остале институције.

Финансијски учесници

Финансијски учесници су:

 • Становништво,
 • Привреда,
 • Држава и
 • Иностранство.

Регулаторне институције

Регулаторне институције су супервизори (код нас НБС):

 • Банкарског система,
 • Берзи и берзанских посредника,
 • Пензионих фондова и
 • Осигуравајућих компанија.