Појам и задатак финансијских институција

Финансијске институције су учесници на финансијском тржишту и финансијски посредници.

Главни задатак је да КАНАЛИШУ СРЕДСТВА од финанијски суфицитарних ка финансијски дефицитарним субјектима.

Подела финансијских институција

Финансијске институције се деле на:

  • банке,
  • инвестиционе фондове,
  • пензионе фондове,
  • осигуравајуће компаније и
  • берзанске посреднике.
Подела финансијских институција