Na slici je prikazano 10 Mankjuovih principa ekonomije.

Slika 1. Deset principa ekonomije ( G. Mankju)