Питања из Принципа економије за први разред

 1. Наброј 10 принципа економије
 2. Шта је економија и од којих речи је настала?
 3. Које две школе су се развиле у 16. и 17. веку?
 4. На чему се заснива меркантилизам?
 5. На чему се заснива физиократизам?
 6. Хронолошки поређај периоде у развоју економске науке.
 7. Наведи основне претпоставке и представнике класичне и неокласичне економске теорије.
 8. Ко су били представници Кејнзијанске економске теорије и монетаризма?
 9. Шта су потребе?
 10. Од којих фактора зависе?
 11. Критеријуми за поделу потреба?
 12. Како смо поделили потребе према критеријуму чиме су условљене?
 13. Како смо поделили потребе према критеријуму како се задовољавају?
 14. Како смо поделили потребе према критеријуму у којој мери су задовољене?
 15. Шта су жеље?
 16. Шта су ресурси?
 17. Шта је оскудност?
 18. Суштина економије је?
 19. Шта је проблем избора?
 20. Који механизам се користи за решавање 3 главна проблема у економији?
 21. Шта је ефикасност?
 22. Шта је правичност?
 23. Шта је опортунитетни трошак?
 24. Шта су маргинални случајеви?
 25. Шта су маргинални трошкови и користи?
 26. Шта је подстицај?
 27. Зашто кажемо да трговина сваког доводи у бољи положај?
 28. Шта је тржишна привреда?
 29. Тржишни неуспех је?
 30. Шта су екстерналије?
 31. Шта је тржишна моћ?
 32. Шта је животни стандард?
 33. Шта је то продуктивност?
 34. Шта је инфлација?
 35. Како се назива инфлација која премашује ниво од 50%раста месечно?
 36. Шта је научни метод?
 37. Зашто се економисти служе претпоставкама?
 38. Шта је дијаграм кружног тока? (дефиниција и слика)
 39. Шта су инпути?
 40. Фактори производње?
 41. Шта су аутпути?
 42. Граница производних могућности-нацртај и објасни
 43. Шта проучава микроекономија?
 44. Шта проучава макроекономија?
 45. Дефиниши тржиште.
 46. Које су карактеристике савршено конкурентног тржишта?
 47. Шта је тражена количина?
 48. Шта је распоред(шема), а шта крива тражње?
 49. Како гласи закон тражње?
 50. Шта је индивидуална тражња?
 51. Шта је тржишна тражња?
 52. Који фактори утичу на померање тражње? Како?
 53. Како промена цене утиче на график тражње?
 54. Шта су нормална добра?
 55. Шта су инфериорна добра?
 56. Шта су супститути?
 57. Шта су комплементи?
 58. Шта је понуђена количина?
 59. Шта је закон понуде?
 60. Шта је распоред (шема) понуде?
 61. Шта је крива понуде?
 62. Шта је индивидуална понуда?
 63. Шта је тржишна понуда?
 64. Наброј најзначајније факторе који утичу на понуду?
 65. Шта је равнотежа?
 66. Шта је равнотежна цена?
 67. Шта је равнотежна количина?
 68. Када настаје прекомерна тражња?
 69. Објасни концепт еластичности – појам, значење и значај.
 70. Дефиниши ценовну еластичност тражње.
 71. Објасни факторе од којих зависи ценовна еластичност тражње.
 72. Објасни ценовно еластичну тражњу.
 73. Објасни ценовно нееластичну тражњу.
 74. По којој формули се израчунава коефицијент ценовне еластичности тражње.
 75. Објасни како се тумачи коефицијент ценовне еластичности тражње.
 76. Објасни савршено еластичну и савршено нееластичну тражњу.
 77. Дефиниши ценовну еластичност понуде.
 78. Шта је еластична понуда?
 79. Шта је нееластична понуда?
 80. Од чега зависи еластичност понуде?
 81. Каква је еластичност понуде у дугом, а каква у краћем року?
 82. Шта представља коефицијент ценовне еластичности понуде?
 83. Објасни нееластичну и еластичну понуду.
 84. Објасни јединичну еластичност понуде.
 85. Објасни савршено нееластичну и савршено еластичну понуду.
 86. Шта су трошкови производње?
 87. Зашто настају трошкови производње?
 88. Шта су експлицитни трошкови?
 89. Шта су имплицитни трошкови?
 90. Шта је укупан приход?
 91. Шта је укупан трошак?
 92. Шта је профит?
 93. Шта је рачуноводствени профит?
 94. Шта је економски профит?
 95. Како смо поделили трошкове према елементима производње?
 96. Како смо поделили трошкове према местима настанка?
 97. Како смо поделили трошкове према начину преношења на носиоце?
 98. Објасни разлику између фиксних и варијабилних трошкова.
 99. Како се понашају фиксни трошкови у укупном износу? Нацртај график.
 100. Како се понашају варијабилни трошкови у укупном износу? Нацртај график.
 101. Шта је укупан трошак? Како се израчунава. Нацртај график.
 102. Шта је просечан укупан трошак? Како се израчунава? Нацртај график и објасни.
 103. Шта је просечан фиксни трошак? Како се израчунава? Нацртај график и објасни.
 104. Шта је просечан варијабилни трошак? Како се израчунава? Нацртај график и објасни.
 105. Шта показује маргинални трошак и како га израчунавамо?
 106. Графички и речима објасни однос између маргиналних, просечних варијабилних и просечних укупних трошкова?
 107. Шта је тржишна структура?
 108. Шта је грана?
 109. Како смо поделили тржиште?
 110. Наведи карактеристике тржишта савршене конкуренције.
 111. Шта су идентични производи?
 112. Како изгледа крива тражње са којом се суочава предузеће у условима савршене конкуренције? Зашто?
 113. Како се израчунава просечан приход и шта показује?
 114. Како се израчунава маргинални приход и шта показује?
 115. Шта је маргинални профит и како се израчунава?
 116. Када ће произвођач остварити максимални профит у условима савршене конкуренције?
 117. Како изгледа крива понуде код тржишта савршене конкуренције? Са чиме је можемо изједначити?
 118. Нацртај график који објашњава остваривање максималног профита на тржишту савршене конкуренције?
 119. Неповратни трошак?
 120. Када конкурентно предузеће обуставља производња у кратком року?
 121. Када се на дуги рок обуставља производња код предузећа које учествује на савршено конкурентном тржишту?
 122. Шта је монопол?
 123. Које су 3 врсте баријера?
 124. Објасни шта је то природни монопол?
 125. Шта је то економија обима?
 126. Када монополиста остварује највећи профит?
 127. Како изгледа крива понуде и крива тражње код монополисте?
 128. Шта је олигопол?
 129. Шта су диференцирани производи?
 130. Шта је картел?
 131. Какав је однос цене и количине у олигополу у односу на монопол и савршену конкуренцију?
 132. Шта је монополистичка конкуренција?
 133. Које су 3 карактеристике монополистичке конкуренције?
 134. Упоредни приказ тржишних структура. (Табела 7-3, стр.116)
 135. Наведи факторе производње.
 136. Зашто кажемо да је тражња на тржишту фактора производње изведена?
 137. Нацртај график који показује тржиште рада.
 138. Шта је производна функција?
 139. Шта је маргинални производ рада и како се израчунава?
 140. Објасни својство опадајућег маргиналног производа рада.
 141. Како се израчунава вредност маргиналног производа рада?
 142. Како произвођач користећи вредност маргиналног производа рада одлучује колико ће још радника запослити?
 143. Какав је однос криве маргиналног производа рада и криве тражње за радом?
 144. Наброј и објасни који фактори утичу на тражњу за радом?
 145. Наброј и објасни који фактори утичу на понуду рада?
 146. Објасни и графички прикажи равнотежу на тржишту рада.
 147. Шта је цена куповине?
 148. Шта је цена закупа?
 149. Прикажи графички тржиште капитала.
 150. Прикажи графички тржиште земље.

Питања за годишњи тест преузмите овде.