Pitanja iz Principa ekonomije za prvi razred

 1. Nabroj 10 principa ekonomije
 2. Šta je ekonomija i od kojih reči je nastala?
 3. Koje dve škole su se razvile u 16. i 17. veku?
 4. Na čemu se zasniva merkantilizam?
 5. Na čemu se zasniva fiziokratizam?
 6. Hronološki poređaj periode u razvoju ekonomske nauke.
 7. Navedi osnovne pretpostavke i predstavnike klasične i neoklasične ekonomske teorije.
 8. Ko su bili predstavnici Kejnzijanske ekonomske teorije i monetarizma?
 9. Šta su potrebe?
 10. Od kojih faktora zavise?
 11. Kriterijumi za podelu potreba?
 12. Kako smo podelili potrebe prema kriterijumu čime su uslovljene?
 13. Kako smo podelili potrebe prema kriterijumu kako se zadovoljavaju?
 14. Kako smo podelili potrebe prema kriterijumu u kojoj meri su zadovoljene?
 15. Šta su želje?
 16. Šta su resursi?
 17. Šta je oskudnost?
 18. Suština ekonomije je?
 19. Šta je problem izbora?
 20. Koji mehanizam se koristi za rešavanje 3 glavna problema u ekonomiji?
 21. Šta je efikasnost?
 22. Šta je pravičnost?
 23. Šta je oportunitetni trošak?
 24. Šta su marginalni slučajevi?
 25. Šta su marginalni troškovi i koristi?
 26. Šta je podsticaj?
 27. Zašto kažemo da trgovina svakog dovodi u bolji položaj?
 28. Šta je tržišna privreda?
 29. Tržišni neuspeh je?
 30. Šta su eksternalije?
 31. Šta je tržišna moć?
 32. Šta je životni standard?
 33. Šta je to produktivnost?
 34. Šta je inflacija?
 35. Kako se naziva inflacija koja premašuje nivo od 50%rasta mesečno?
 36. Šta je naučni metod?
 37. Zašto se ekonomisti služe pretpostavkama?
 38. Šta je dijagram kružnog toka? (definicija i slika)
 39. Šta su inputi?
 40. Faktori proizvodnje?
 41. Šta su autputi?
 42. Granica proizvodnih mogućnosti-nacrtaj i objasni
 43. Šta proučava mikroekonomija?
 44. Šta proučava makroekonomija?
 45. Definiši tržište.
 46. Koje su karakteristike savršeno konkurentnog tržišta?
 47. Šta je tražena količina?
 48. Šta je raspored(šema), a šta kriva tražnje?
 49. Kako glasi zakon tražnje?
 50. Šta je individualna tražnja?
 51. Šta je tržišna tražnja?
 52. Koji faktori utiču na pomeranje tražnje? Kako?
 53. Kako promena cene utiče na grafik tražnje?
 54. Šta su normalna dobra?
 55. Šta su inferiorna dobra?
 56. Šta su supstituti?
 57. Šta su komplementi?
 58. Šta je ponuđena količina?
 59. Šta je zakon ponude?
 60. Šta je raspored (šema) ponude?
 61. Šta je kriva ponude?
 62. Šta je individualna ponuda?
 63. Šta je tržišna ponuda?
 64. Nabroj najznačajnije faktore koji utiču na ponudu?
 65. Šta je ravnoteža?
 66. Šta je ravnotežna cena?
 67. Šta je ravnotežna količina?
 68. Kada nastaje prekomerna tražnja?
 69. Objasni koncept elastičnosti – pojam, značenje i značaj.
 70. Definiši cenovnu elastičnost tražnje.
 71. Objasni faktore od kojih zavisi cenovna elastičnost tražnje.
 72. Objasni cenovno elastičnu tražnju.
 73. Objasni cenovno neelastičnu tražnju.
 74. Po kojoj formuli se izračunava koeficijent cenovne elastičnosti tražnje.
 75. Objasni kako se tumači koeficijent cenovne elastičnosti tražnje.
 76. Objasni savršeno elastičnu i savršeno neelastičnu tražnju.
 77. Definiši cenovnu elastičnost ponude.
 78. Šta je elastična ponuda?
 79. Šta je neelastična ponuda?
 80. Od čega zavisi elastičnost ponude?
 81. Kakva je elastičnost ponude u dugom, a kakva u kraćem roku?
 82. Šta predstavlja koeficijent cenovne elastičnosti ponude?
 83. Objasni neelastičnu i elastičnu ponudu.
 84. Objasni jediničnu elastičnost ponude.
 85. Objasni savršeno neelastičnu i savršeno elastičnu ponudu.
 86. Šta su troškovi proizvodnje?
 87. Zašto nastaju troškovi proizvodnje?
 88. Šta su eksplicitni troškovi?
 89. Šta su implicitni troškovi?
 90. Šta je ukupan prihod?
 91. Šta je ukupan trošak?
 92. Šta je profit?
 93. Šta je računovodstveni profit?
 94. Šta je ekonomski profit?
 95. Kako smo podelili troškove prema elementima proizvodnje?
 96. Kako smo podelili troškove prema mestima nastanka?
 97. Kako smo podelili troškove prema načinu prenošenja na nosioce?
 98. Objasni razliku između fiksnih i varijabilnih troškova.
 99. Kako se ponašaju fiksni troškovi u ukupnom iznosu? Nacrtaj grafik.
 100. Kako se ponašaju varijabilni troškovi u ukupnom iznosu? Nacrtaj grafik.
 101. Šta je ukupan trošak? Kako se izračunava. Nacrtaj grafik.
 102. Šta je prosečan ukupan trošak? Kako se izračunava? Nacrtaj grafik i objasni.
 103. Šta je prosečan fiksni trošak? Kako se izračunava? Nacrtaj grafik i objasni.
 104. Šta je prosečan varijabilni trošak? Kako se izračunava? Nacrtaj grafik i objasni.
 105. Šta pokazuje marginalni trošak i kako ga izračunavamo?
 106. Grafički i rečima objasni odnos između marginalnih, prosečnih varijabilnih i prosečnih ukupnih troškova?
 107. Šta je tržišna struktura?
 108. Šta je grana?
 109. Kako smo podelili tržište?
 110. Navedi karakteristike tržišta savršene konkurencije.
 111. Šta su identični proizvodi?
 112. Kako izgleda kriva tražnje sa kojom se suočava preduzeće u uslovima savršene konkurencije? Zašto?
 113. Kako se izračunava prosečan prihod i šta pokazuje?
 114. Kako se izračunava marginalni prihod i šta pokazuje?
 115. Šta je marginalni profit i kako se izračunava?
 116. Kada će proizvođač ostvariti maksimalni profit u uslovima savršene konkurencije?
 117. Kako izgleda kriva ponude kod tržišta savršene konkurencije? Sa čime je možemo izjednačiti?
 118. Nacrtaj grafik koji objašnjava ostvarivanje maksimalnog profita na tržištu savršene konkurencije?
 119. Nepovratni trošak?
 120. Kada konkurentno preduzeće obustavlja proizvodnja u kratkom roku?
 121. Kada se na dugi rok obustavlja proizvodnja kod preduzeća koje učestvuje na savršeno konkurentnom tržištu?
 122. Šta je monopol?
 123. Koje su 3 vrste barijera?
 124. Objasni šta je to prirodni monopol?
 125. Šta je to ekonomija obima?
 126. Kada monopolista ostvaruje najveći profit?
 127. Kako izgleda kriva ponude i kriva tražnje kod monopoliste?
 128. Šta je oligopol?
 129. Šta su diferencirani proizvodi?
 130. Šta je kartel?
 131. Kakav je odnos cene i količine u oligopolu u odnosu na monopol i savršenu konkurenciju?
 132. Šta je monopolistička konkurencija?
 133. Koje su 3 karakteristike monopolističke konkurencije?
 134. Uporedni prikaz tržišnih struktura. (Tabela 7-3, str.116)
 135. Navedi faktore proizvodnje.
 136. Zašto kažemo da je tražnja na tržištu faktora proizvodnje izvedena?
 137. Nacrtaj grafik koji pokazuje tržište rada.
 138. Šta je proizvodna funkcija?
 139. Šta je marginalni proizvod rada i kako se izračunava?
 140. Objasni svojstvo opadajućeg marginalnog proizvoda rada.
 141. Kako se izračunava vrednost marginalnog proizvoda rada?
 142. Kako proizvođač koristeći vrednost marginalnog proizvoda rada odlučuje koliko će još radnika zaposliti?
 143. Kakav je odnos krive marginalnog proizvoda rada i krive tražnje za radom?
 144. Nabroj i objasni koji faktori utiču na tražnju za radom?
 145. Nabroj i objasni koji faktori utiču na ponudu rada?
 146. Objasni i grafički prikaži ravnotežu na tržištu rada.
 147. Šta je cena kupovine?
 148. Šta je cena zakupa?
 149. Prikaži grafički tržište kapitala.
 150. Prikaži grafički tržište zemlje.

Pitanja za godišnji test preuzmite ovde.