U dugom roku svi faktori proizvodnje su zamenjivi, tako da u dugom roku nema fiksnih troškova. Na osnovu toga može se zaključiti da su u dugom roku svi troškovi varijabilni.

U ovom članku prikazaćemo:

  • ukupne dugoročne troškove i
  • prosečne dugoročne troškove.

Ukupni dugoročni troškovi

Dugoročna kriva ukupnih troškova prikazuje promene ukupnih troškova koji nastaju zbog promene proizvedene količine proizvoda u periodu dovoljno dugom da se svi faktori proizvodnje mogu menjati. Ono što je karakteristično da se ne može vremenski tačno definisati koliko je to dovoljno dug period. Za ovu funkciju karakterističan je najpre rastući prinos na obim, zatim konstantni prinos na obim i na kraju opadajući prinos na obim. Kada preduzeće ostvaruje rastući prinos na obim, rezultat rasta svih ula­ganja je veći rast obima proizvodnje.

Slika 1. Grafikon kratkoročnih i dugoročnih troškova

Kako u dugom roku nema fiksnih troškova, dugoročni ukupni troškovi jednaki su nuli (polaze iz koordinatnog početka) kada je obim proizvodnje jednak nuli, za razliku od grafika kratkoročnih ukupnih troškova koji polazi od visine fiksnih troškova (Slika 1).

Prosečni dugoročni troškovi

Prosečni dugoročni troškovi dobijaju se deljenjem ukupnih dugoročnih troškova količinom proizvoda za svaki obim proizvodnje.

Dugoročna kriva prosečnih troškova ima oblik razvučenog latiničnog slova “U” (Sika 2). Efekti ekonomije obima ispoljavaju se u smanjenju dugoročnih prosečnih troškova sa povećanjem obima proizvodnje, dok se efekti disekonomije obima ispoljavaju kao rast prosečnih dugoročnih troškova sa povećanjem obima proizvodnje. Kada se dugoročni prosečni troškovi ne menjaju sa promenom obima proizvodnje, preduzeće ne ispoljava efekte ekonomije obima ni efekte disekonomije obima. Efekti ekonomije obima postoje sve dok su dugoročni granični troškovi manji od dugoročnih prosečnih troškova. na obimu na kome se izjednačavaju dugoročni granični troškovi i dugoročni prosečni troškovi, dugoročni prosečni troškovi su najniži. Kada su dugoročni granični troškovi veći od dugoročnih prosečnih troškova, dugoročni prosečni troškovi se povećavaju, odnosno ispoljava se efekat disekonomije obima proizvodnje.


Slika 2. Dugoročni prosečni troškovi