Nakon izrade popisa (inventarisanja) sledeći korak je izrada početnog inventara a zatim i formiranje početnog bilansa.

Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled aktive (sredstava preduzeća) i pasive (izvora sredstava) u određenom trenutku mirovanja sredstava, tj. na određeni dan.

Međutim, u preduzeću se obavlja poslovanje i odlazi do kretanja sredstava, odnosno promena pojavnih oblika sredstava i promene njihove vrednosti.

Bilans stanja PD „ Ekotrg“, Kruševac na dan 01.01.20___

R.br.Sredstva preduzećaIznosR.br.Izvori sredstavaIznos
1Poslovne zgrade2.000.0001Kapital3.000.000
2Oprema500.0002Dugoročni kredit200.000
3Materijal200.0003Kratkoročni kredit100.000
4Gotovi proizvodi300.0004Dobavljači5.000
5Kupci200.000  
6Tekući račun100.000   
7Blagajna5.000  
  UKUPNO3.305.000  UKUPNO3.305.000

Poslovna aktivnost se sastoji od niza operacija ili promena u vezi sa nabavkom, proizvodnjom, prodajom i naplatom kao i drugih poslovnih promena.

Ove poslovne promene su sastavni delovi kružnog toka kretanja sredstava, koji se može izraziti formulom:

Novac- Elementi proizvodnje- Proizvodnja- Gotovi proizvodi -Novac 1

(proizvodna preduzeća)

Novac- Roba- Novac 1

(trgovinska preduzeća)

Svaka faza kružnog toka sastoji se od niza poslovnih promena. Karakteristično je za svaku poslovnu promenu da svaka od njih menja sastav, odnosno veličinu sredstava i izvora sredstava.

Poslovna promena je svaki poslovni događaj koji za posledicu ima promenu dela sredstava ili izvora sredstava, uz uslov da se ta promena iskazjuje vrednosno.

Poslovne promene su predmet posebnog evidentiranja. Svaka poslovna promena mora biti DOKUMENTOVANA , tj. mora da postoji dokument kojim se dokazuje njen nastanak i opravdava njeno evidentiranje.

Poslovne promene u vezi sa poslovanjem preduzeća koje se mogu novčano izraziti istovremeno su i knjigovodstvene promene i obuhvataju se knjigovodstvenom evidencijom.

Četiri osnovne grupe bilansnih promena

Sve poslovne promene koje utiču na bilans stanja. tj. menjuju aktivu i pasivu, bez obzira što su mnogobrojne mogu se svrstati u četiri grupe. One utiču na promenu vrednosti i strukture aktive i pasive, a pritom ne dolazi do promene finansijskog rezultata.

  1. Povećanje aktive uz istovremeno povećanje pasive za isti iznos,

Aktiva                                                                                Pasiva

Povećanje (+)                                            Povećanje (+)

  • Smanjenje aktive uz istovremeno smanjenje pasive za isti iznos,

Aktiva                                                                                Pasiva

Smanjenje (-)                                              Smanjenje (-)

  • Povećanje aktive uz istovremeno smanjenje aktive za isti iznos (promene u strukturi aktive),

Aktiva                                                                                Pasiva

Povećanje (+)

Smanjenje (-)                                             

  • Povećanje pasive uz istovremeno smanjenje pasive za isti iznos (promene u strukturi pasive).

Aktiva                                                                                Pasiva

                                                                                              Povećanje (+)

                                                                                              Smanjenje (-)            

 

                  

Slika 1. Početni inventar