Након израде пописа (инвентарисања) следећи корак је израда почетног инвентара а затим и формирање почетног биланса.

Биланс стања представља двострани преглед активе (средстава предузећа) и пасиве (извора средстава) у одређеном тренутку мировања средстава, тј. на одређени дан.

Међутим, у предузећу се обавља пословање и одлази до кретања средстава, односно промена појавних облика средстава и промене њихове вредности.

Биланс стања ПД „ Екотрг“, Крушевац на дан 01.01.20___

Р.бр.Средства предузећаИзносР.бр.Извори средставаИзнос
1Пословне зграде2.000.0001Капитал3.000.000
2Опрема500.0002Дугорочни кредит200.000
3Материјал200.0003Краткорочни кредит100.000
4Готови производи300.0004Добављачи5.000
5Купци200.000  
6Текући рачун100.000   
7Благајна5.000  
  УКУПНО3.305.000  УКУПНО3.305.000

Пословна активност се састоји од низа операција или промена у вези са набавком, производњом, продајом и наплатом као и других пословних промена.

Ове пословне промене су саставни делови кружног тока кретања средстава, који се може изразити формулом:

Новац- Eлементи производње- Производња- Готови производи -Новац 1

(производна предузећа)

Новац- Роба- Новац 1

(трговинска предузећа)

Свака фаза кружног тока састоји се од низа пословних промена. Карактеристично је за сваку пословну промену да свака од њих мења састав, односно величину средстава и извора средстава.

Пословна промена је сваки пословни догађај који за последицу има промену дела средстава или извора средстава, уз услов да се та промена исказјује вредносно.

Пословне промене су предмет посебног евидентирања. Свака пословна промена мора бити ДОКУМЕНТОВАНА , тј. мора да постоји документ којим се доказује њен настанак и оправдава њено евидентирање.

Пословне промене у вези са пословањем предузећа које се могу новчано изразити истовремено су и књиговодствене промене и обухватају се књиговодственом евиденцијом.

Четири основне групе билансних промена

Све пословне промене које утичу на биланс стања. тј. мењују активу и пасиву, без обзира што су многобројне могу се сврстати у четири групе. Оне утичу на промену вредности и структуре активе и пасиве, а притом не долази до промене финансијског резултата.

  1. Повећање активе уз истовремено повећање пасиве за исти износ,

Актива                                                                                Пасива

Повећање (+)                                            Повећање (+)

  • Смањење активе уз истовремено смањење пасиве за исти износ,

Актива                                                                                Пасива

Смањење (-)                                              Смањење (-)

  • Повећање активе уз истовремено смањење активе за исти износ (промене у структури активе),

Актива                                                                                Пасива

Повећање (+)

Смањење (-)                                             

  • Повећање пасиве уз истовремено смањење пасиве за исти износ (промене у структури пасиве).

Актива                                                                                Пасива

                                                                                              Повећање (+)

                                                                                              Смањење (-)            

 

                  

Слика 1. Почетни инвентар