U narednoj objavi nalaze se pitanja po nastavnim jedinicama/oblastima za pripremu godišnjeg testa i pripremu svih testova koje ćete izrađivati. Na neka pitanja sam dao odgovore, a na neka ćete morati sami. Pitanja su po planu i programu za Ekonomskog tehničara od školske 2019/2020. i kod Finansijsko-računovodstvenog tehničara od 2022/2023. To je novi plan i program.

Razvrstana su na sledeći način:

 1. Pojam poslovne ekonomije
 2. Pojam preduzeća
 3. Podela preduzeća (proizvodna i uslužna)
 4. Podela preduzeća po veličini
 5. Privredna društva (društva lica)  
 6. Privredna društva (društva kapitala)
 7. Efektivnost i efikasnost, javna preduzeća i okruženje         
 8. Podela sredstava         
 9. Osnovna sredstva         
 10. Obrtna sredstva           
 11. Izvori sredstava         
 12. Kontrola korišćenja sredstava         
 13. Pojam poslovne funkcije        
 14. Proizvodna funkcija (pojam i podela)           
 15. Kontrola proizvodnje i saradnja sa ostalim funkcijama     
 16. Nabavna funkcija        
 17. Zalihe preduzeća        
 18. Skladišna funkcija  
 19. Transportna funkcija
 20. Transportno osiguranje           
 21. Finansijska funkcija
 22. Upravljanje ljudskim resursima (kadrovska funkcija) i opšti poslovi      

Na kraju posta se nalazi dokument za preuzimanje.

Pitanja za pripremu godišnjeg testa iz Poslovne ekonomije u prvom razredu kod Ekonomskog tehničara i Finansijsko-računovodstvenog tehničara 2022.

1.       Kako se definiše poslovna ekonomija?
2.       Zašto je poslovna ekonomija naučna oblast?
3.       U kakvom su odnosu ekonomika preduzeća i poslovna ekonomija?
4.       Šta je cilj poslovne ekonomije?
5.       Šta je predmet izučavanja ekonomike preduzeća?
6.       Koja su područja izučavanja ekonomike preduzeća (4)?
7.       Koji je osnovni zadatak poslovne ekonomije?
8.       Šta je teorijski, a šta praktični cilj poslovne ekonomije?
9.       Zašto je poslovna ekonomija normativna, a zašto pozitivna naučna oblast?
10.   Sa kojim je disciplinama povezana?
11.   Nabroj opšte discipline poslovne ekonomije.
12.   Koja su funkcionalna područja poslovne ekonomije?
13.   Sa kojim je pomoćnim područjima povezana poslovna ekonomija?
14.   Koja posebna područja poslovne ekonomije znaš?
15.   Kojoj grupi poslovne ekonomije pripada računovodstvo? Može li da pripada nekoj drugoj?
16.   Sa kojim je naučnim oblastima povezana poslovna ekonomija?(2)

1.       Šta su privredni subjekti?
2.       Ko je osnovni nosilac privređivanja u robnoj privredi, a ko u naturalnoj?
3.       Zašto su preduzeća specijalizovani proizvođači?
4.       Šta je specijalizacija?
5.       Šta je društvena podela rada?
6.       Definiši preduzeće.
7.       Osnovne karakteristike preduzeća su:
8.       Šta znači samostalnost preduzeća?
9.       Zašto je preduzeće organizaciona celina?
10.   Objasni proces  transformacije ulaganja u rezultate.
11.   Šta je sistem?
12.   Koje su najznačajnije karakteristike preduzeća kao sistema?
13.   Navedi podsisteme preduzeća.
14.   Koji je najopštiji razlog zbog kojeg postoji preduzeće?
15.   Koji su ostali opšti razlozi zbog kojih preduzeće postoji (3)?
16.   Šta je tehnička podela rada?
17.   U čemu se ogleda smanjenje rizika i neizvesnosti?
18.   Kako preduzeće smanjuje transakcione troškove?

1.       Kako smo podelili preduzeća prema karakteristikama transformacionog procesa?
2.       Kako smo podelili preduzeća prema veličini?
3.       Kako smo podelili preduzeća prema pravnom(organizacionom) obliku?
4.       Čime se bave proizvodna preduzeća?
5.       Nabroj osnovne karakteristike proizvodnih preduzeća?(5)
6.       Kako se dele proizvodna preduzeća prema karakteristika proizvodnog procesa?
7.       Nabroj industrijska preduzeća prema industrijskim granama.
8.       Kako smo podelili rudnike, a kako poljoprivredna preduzeća?
9.       Čime se bave uslužna preduzeća?
10.   Koje su osnovne karakteristike uslužnih preduzeća?
11.   Koja preduzeća imaju karakteristike i proizvodnih i uslužnih preduzeća?

1.       Koji kriterijumi se koriste za podelu preduzeća po veličini?
2.       Koliko zaposlenih u Srbiji imaju mikro, koliko mala, srednja i velika preduzeća?
3.       Koliko uslova mora da bude zadovoljeno da bi neko preduzeće moglo da se razvrsta u određenu grupu po veličini?
4.       U kojoj pravnoj formi mogu da se osnuju mala preduzeća?
5.       Šta je preduzetnik i kako odgovara za obaveze preduzeća?
6.       Navedi primere preduzetničkih radnji.
7.       Koje su najznačajnije prednosti malih preduzeća?
8.       Koji su najznačajniji nedostaci malih preduzeća?
9.       Zašto su mala preduzeća manje efikasna u odnosu na velika?
10.   Zašto mala preduzeća imaju najveće probleme sa obezbeđivanjem finansijskih sredstava?
11.   Koje su tri najznačajnije razlike između srednjih i malih preduzeća?
12.   Šta je ekonomija obima?
13.   Koji su razlozi zbog kojih preduzeća ostvaruju ekonomiju veličine?
14.   Koji su nedostaci velikih preduzeća?
15.   Kako nastaju velika preduzeća?
16.   Šta je interni rast velikih preduzeća?
17.   Kako se ostvaruje fuzija preduzeća?
18.   Šta je spajanje, a šta pripajanje preduzeća?
19.   Šta je horizontalni, a šta vertikalni rast?
20.   Šta je konglomeratski rast?

1.       Kako smo podelili preduzeća prema Zakonu o privrednim društvima?
2.       Kako smo podelili privredna društva?
3.       Kako nastaje ortačko društvo?
4.       Kako odgovaraju osnivači za obaveze preduzeća?
5.       U kom obliku mogu biti ulozi?
6.       Kako se vrši povećanje imovine?
7.       Kako se vrši prenos udela između ortaka, a kako na treća lica?
8.       Ko može da vodi poslovanje u ortačkom društvu?
9.       Koja su prednosti ortačkog društva u odnosu na preduzetnika(2)?
10.   Koji su nedostaci ortačkog društva(3)?
11.   U kojim se delatnostima osnivaju ortačka društva?
12.   Kako se definiše komanditno društvo?
13.   Kako se nazivaju osnivači i kako odgovaraju za obaveze preduzeća?
14.   Koja je razlika između javnih i tajnih osnivača kod komanditnog društva?
15.   Zašto se ubraja u društva lica?
16.   U kom obliku mogu biti ulozi kod K.D.?
17.   Šta se dešava kad iz K.D. istupe svi komplementari, a šta kad istupe komanditori?

1.       Kako se definiše DOO?
2.       Kako odgovaraju osnivači kod DOO, a kako samo preduzeće?
3.       U kom obliku mogu biti ulozi u DOO i koji je minimalni ulog preduzeća potreban za osnivanje?
4.       Kako može biti organizovano DOO?
5.       Koji su organi društva kod jednodomnog, a koji kod dvodomnog?
6.       Šta čini delokrug skupštine kod  DOO?
7.       Definiši AD?
8.       Šta je akcija, i koja prava ostvaruje vlasnik akcije?
9.       U kom obliku mogu biti ulozi kod AD?
10.   Koji je minimalni ulog potreban za osnivanje AD?
11.   Kako nastaje zatvoreno društvo, a kako otvoreno?
12.   Kako smo podelili akcije?
13.   Koja prava se ostvaruju na osnovu posedovanja obične akcije?
14.   Koja prava se ostvaruju na osnovu posedovanja preferencijalnih akcija?
15.   Šta je dividenda?
16.   Šta je nominalna, a šta tržišna vrednost akcije?

1. Kako definišemo javna preduzeća?
2. Koje su 4 karakteristike javnih preduzeća?
3. Šta podrazumevamo pod ekonomskim monopolom, a šta pod prirodnim?
4. Koje delatnosti najčešće obavljaju javna preduzeća? Zašto?
5. Koja je najznačajnija karakteristika javnih korporacija?
6. Šta je efektivnost, a šta efikasnost?
7. Kako bi se mogla drugačije objasniti efektivnost, a kako efikasnost?
8. Šta je cilj?
9. Objasni pametno postavljanje ciljeva.
10. Šta su zvanični ciljevi?
11. Šta su operativni ciljevi?
12. Kako se može izmeriti efektivnost i efikasnost?
13. Šta je okruženje preduzeća?
14. Šta je domen preduzeća?
15. Kako smo podelili sektore preduzeća?
16. Šta čini specifično okruženje preduzeća?
17. Koji su najznačajniji elementi specifičnog okruženja?
18. Šta je opšte okruženje?
19. Koji elementi najčešće čine opšte okruženje?

1.       Kako definišemo sredstva preduzeća?
2.       Koji se kriterijumi za podelu sredstava?
3.       Kako se dele sredstva prema pojavnim oblicima?
4.       Kako se dele sredstva prema nameni?
5.       Kako se dele sredstva prema specifičnosti reprodukovanja?
6.       Kako se dele sredstva prema izvorima?

1.       Kako se definišu osnovna sredstva?
2.       Koje su osnovne karakteristike osnovnih sredstava.
3.       Koji su osnovni kriterijumi za podelu osnovnih sredstava?
4.       Koja je razlika između materijalnih i nematerijalnih osnovnih sredstava?
5.       Kako smo podelili nematerijalna osnovna sredstva?
6.       Šta je koncesija?
7.       Šta je patent, a šta licenca?
8.       Šta je franšiza?
9.       Kako smo podelili materijalna(stvari) osnovna sredstva?
10.   Kako se dele osnovna sredstva prema stanju (stepenu upotrebljivosti)?

1.       Koje su ključne karakteristike obrtnih sredstava?
2.       Koje su karakteristike obrtnih sredstava?
3.       Kako smo podelili obrtna sredstva u novčanom obliku?
4.       Kako smo podelili obrtna sredstva u materijalnom obliku?
5.       Kako smo podelili obrtna sredstva u obliku prava?

1.       Šta pokazuju izvori sredstava?
2.       Kako se dele prema vlasništvu, a kako prema ročnosti?
3.       Kako se izračunava finansijska samostalnost, a kako zaduženost?
4.       Kada je preduzeća u finansijskoj ravnoteži?
5.       Kako definišemo finansijsku stabilnost?

Kontrola korišćenja sredstava
1.       Šta podrazumevamo pod kontrolom korišćenja sredstava?
2.       Koji su principi na kojima je zasnovana kontrola?
3.       Kako smo podelili kontrolu?
4.       Koji je cilj i zadatak kontrole?

Definisanje pojma funkcije?
Prema čemu se razlikuju funkcije?
Prema vertikalnoj podeli, kao osnovne funkcije u preduzeću javljaju se?(3)
Kako se drugačije nazivaju vertikalne funkcije?
Koji je osnovni zadatak funkcije upravljanja?
Usmeravanje se realizuje donošenjem odluka o?(3)
Šta je strategija?
Odlučivanje o raspodeli rezultata?
Ko su nosioci funkcije upravljanja?
Osnovni zadatak funkcije rukovođenja?
Sadržinu funkcije rukovođenja čine?(5)
Ko su nosioci funkcije rukovođenja?
Kakva je podela zadataka među rukovodiocima u preduzeću (nivoi menadžmenta)?
Osnovni zadatak funkcije izvršenja?
Ko su nosioci funkcije izvršenja?
U okviru izvršne funkcije kao sekundarne nastaju?(9)
Šta je delokrug? Odgovor: Skup elementarnih zadataka koje radnik obavlja na radnom mestu. 
Gde radnik izvršava svoj delokrug poslova? O: Na radnom mestu. 
Šta čini radno mesto?(2) O: Materijalne i nematerijalne komponente. 
Šta je organizaciona jedinica? O: Skup radnih mesta. 
Organizacioni nivoi? Po veličini? (6) O: Sektor, pogon, služba, odeljenje, odsek, referat. 

Šta je proizvodnja?
Šta predstavlja upotrebnu vrednost?
Šta je proces proizvodnje?
Šta je tehnološki proces?
Proizvodna funkcija omogućava?
Tipovi proizvodnje se mogu grupisati na osnovu?(3)
Šta je pojedinačna proizvodnja?
Šta je serijska proizvodnja?
Prema veličini serije razlikujemo?(2)
Šta je optimalna veličina serije?
Šta je masovna proizvodnja?
Karakteristike masovne proizvodnje?(4)
Šta je automatska proizvodnja?
Dva sistema proizvodnje?
Linijski system?
Prednosti linijskog sistema?(4)
Nedostaci linijskog sistema?
Radionička proizvodnja?
Ritam proizvodnje, polazeći od kontinuiteta proizvodnje razlikuje se?(2)
Kontinuirana proizvodnja?
Diskontinuirana proizvodnja?
Optimalni tip proizvodnje?
Šta je priprema proizvodnje?
Priprema se razlikuje?(2)
Tehnička priprema proizvodnje obuhvata?(5)
Utvrđivanje proizvodnog programa?
Priprema materijala?
Priprema sredstava za rad?
U okviru pripreme alata obavljaju se sledeći poslovi?(4)
Priprema radnog mesta?
Priprema radnog mesta obuhvata?(3)
Priprema tehnološkog procesa?(2)
Definisanje poslova i radnih mesta utvrđuju se?
Šta treba da obezbedi uređenje prostora radnog mesta?
Posluživanje radnog mesta?(2)
Stabilno radno mesto?
Nestabilno radno mesto?
Operativna priprema proizvodnje?
Zadaci operativne pripreme su?(3)
Šta je operativni plan?
Najvažniji dokumenti?

Podela kontrole proizvoda.
Ekonomska kontrola je?
Tehnološka kontrola obuhvata?
Kontrola kvaliteta proizvoda?
Metode kontrole proizvoda?(4)
Prethodna kontrola proizvoda?
Naknadna kontrola?
Statistička kontrola?
Saradnja proizvodne sa ostalim funkcijama u preduzeću?(4)

Šta podrazumevamo pod nabavkom?
Koji je cilj nabavke?
Koji je značaj nabavke?
Kako se naziva organizaciona jedinica koja upravlja nabavnim poslovanjem?
Kako smo podelili faktore koji utiču na nabavku?
Navedi zadatke(poslove) nabavke.(9)
Koji faktori utiču na organizaciju nabavke?
Šta je centralizovana nabavka? Karakteristike.
Šta je decentralizovana nabavka? Karakteristike.
Kako se vrši podela nabavke prema referentima?
Šta čini nabavnu politiku?
Koji su principi nabavne politike.
Šta je plan nabavke?
Šta je potrebno za izračunavanje materijalnog bilansa?
Kako se računski dobija materijalni bilans?
Kako izračunavamo plan materijala kod proizvodnih preduzeća?
Kako izračunavamo plan materijala kod trgovinskih preduzeća?

Koje vrste zaliha postoje u preduzeću? (4)
Koja dva osnovna cilja treba da obezebede zalihe?
Kako smo podelili zalihe po veličini? (6)
Šta su minimalne zalihe?
Kako se izračunavaju minimalne zalihe?
Koje su prednosti/nedostaci minimalnih zaliha?
Koju funkciju u preduzeću imaju minimalne zalihe?
Šta su maksimalne zalihe?
Kako se izračunavaju maksimalne zalihe?
Šta su prekomerne zalihe?
Šta su nekurentne zalihe?
Prednosti/nedostaci maksimalnih zaliha.
Šta su prosečne zalihe i kako se izračunavaju?
Šta su tekuće zalihe?
Šta su signalne zalihe?
Šta su optimalne zalihe i kako se izračunavaju?
Navedi troškove nabavke zaliha. (6)
Navedi troškove držanja zaliha. (5)

Čime se bavi skladišna funkcija?
Skladišna funkcija je poslovna funkcija koja se bavi aktivnostima kao što su primanje materijala, sirovina, gotovih proiztvoda i robe, njihovo čuvanje i izdavanje za potrebe proizvodnje (materijal) ili za potrebe dalje prodaje (gotovi proizvodi i roba).
Šta je skladište?
Skladište predstavlja prostor ili prostoriju u kojoj se smešta i čuva roba.
Koji su zadaci skladišne funkcije?
Omogućava ekonomičnost nabavke,
Čuvanje i zaštita robe od oštećenja i gubitaka i
Poboljšanje upotrebnih karakteristika proizvoda.

Koji su poslovi skladišne funkcije?
Prijem robe od dobavljača ili prevoznika
Kvantitativni i kvalitativni prijem robe 
Sortiranje robe
Otprema robe do mesta gde će biti smeštena
Vođenje ažurne magacinske evidencije
Odabir i pakovanje robe za isporuku
Otprema robe sa pripadajućom dokumentacijom u transportno sredstvo

Navedi principe skladišne funkcije.
Omogućiti brzu manipulaciju robom,
Očuvati vrednost robe,
Smanjiti troškove skladištenja,
Olakšati inventarisanje i
Omogućiti izmenu plana rasporeda robe

Kako može biti organizovana skladišna služba.
Organizacija skladišne službe može biti:
Funkcionalna
Robna i
Teritorijalna

Koja su dva osnovna principa kojima se postiže efikasnost skladišne službe?
Principi kojima se postiže efikasnost službe jesu:
Princip ekspeditivnosti-znači da se roba smešta i čuva tako da se njome brzo manipuliše, odnosno smešta na odeđeno mesto, da se brzo pronalazi i brzo uzima za potrebe otpreme iz skladišta.
Princip ekonomičnosti- znači da zaposleni u skladišnoj službi čine napore da smanje troškove usled prirodnih i ostalih gubitaka.

Koja dokumentacija prati ulazne a koja izlazne skladišne tokove?
Dokumentacija pri prijemu robe:
Prijemnica,
Dostavnica gotovih proizvoda ili  predajnica
Dokumentacija pri izdavanju robe:
Trebovanje materijala
Nalog za izdavanje robe
Otpremnica
Trebovanje prodavnice
Dostavnica robe

Sa kojim službama sarađuje skladišna funkcija?
Proizvodnja,
Nabavka,
Prodaja i 
Transport
.

Šta je transport?
Transport je pojam koji obuhvata prevoz robe i putnika sa jednog mesta na drugo
Kako može biti organizovana transportna funkcija?
Posebna organizaciona jedinica,
Transportna služba kao deo skladišne službe,
Transportna služba kao deo proizvodno-tehničkog sektora i
Transportna služba kao deo logistike

U zavisnosti od toga da li organizuje transport u sopstvenoj režiji ili ne, organizacija transporta može biti?
Potpuno samostalno,
Potpuno korišćenje tuđih usluga transporta ili
Kombinovano

Prinicip ekonomičnost podrazumeva smanjivanje troškova. Da bi smanjila troškove transporta, transportna služba treba da:
Izabere najkraći put,
Izabere najekonomičniji način transporta,
Maksimalno smanji troškove manipulacije robom na putu i
Obezbedi maksimalno korišćenje kapaciteta

Od čega zavisi koji će transport preduzeće izabrati?
Karakteristika proizvoda,
Roka isporuke,
Transportnih kapaciteta preduzeća ili prevoznika,
Uslova prevoza,

Zahteva potrošača.
Kako smo podelili transport?
Železnički,
Drumski,
Vodeni i 
Vazdušni

Šta je predmet transportnog osiguranja?
stvari koje se prevoze,
stvari u skladištu,
prevozna sredstva.

Pojmovi vezani za osiguranje su:
Osigurani rizik-opasnost od nastupanja štetnog događaja
Osiguranik-fizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovor o osiguranju sa osiguravajućom kompanijom
Osiguravač-osiguravajuća kompanija
Premija osiguranja– cena osiguranja koju osiguranici plaćaju osiguravajućoj kompaniji
Naknada osiguranja-suma novca koja se isplaćuje osiguraniku u slučaju nastanka štete
Suma osiguranja– suma na koju glasi polisa osiguranja (dokument koji potvrđuje da je sklopljen ugovor o osiguranju)

Kako se deli osiguranje prema predmetu osiguranja?
Kasko osiguranje-osiguranje prevoznog sredstva
Kargo- osiguranje robe koja se prevozi
Osiguranje od odgovornosti za štetu

Koja se dokumentacija i evidencija koristi u transportu?
Evidencija vozila,
Evidencija vozača,
Evidencija goriva i maziva i
Evidencija guma.

Sa kojim funkcija sarađuje transportna funkcija?
Proizvodnja,
Skladište,
Nabavka i
Prodaja
.

Čime se bavi finansijska funkcija?
Finansijsko-računovodvstvena funkcija se bavi pribavljanjem novca, njegovim ulaganjem, naplatom potraživanja i plaćanjem obaveza, osiguranjem imovine i kontrolom racionalnosti korišćenja sredstava.

Koji su zadaci finansijske funkcije?
Planiranje finansijskih sredstava,
Pribavljanje finansijskih sredstva,
Plasiranje finansijskih sredstava i
Analiza isplativosti plasiranja sredstava.

Sa kojim službama sarađuje finansijska funkcija?
Nabavka,
Prodaja,
Marketing,
Istraživanje i razvoj,
Ljudski resursi.

Koje se analize vrše u finansijskoj funkciji?
Upoređivanje nabavljenih sredstava sa procesima poslovnih funkcija,
Kakav je rezultat ulaganja bio u prethodnoj godini,
Kakva je bila likvidnost,
Nivo urednosti evidencije,
U kojoj meri je FRS kvalitetno i pravovremeno izvršavala poslove planiranja i analize.

Koji su osnovni zadaci funkcije ljudskih resursa?
Formiranje radnog kolektiva i
Razvoj ljudskih resursa.

Koji su poslovi koje obavljaju ljudski resursi?
Planiranje ljudskih resursa,
Regrutacija i zapošljavanje,
Obuka i razvoj,
Stvaranje sistema zarada i nagrađivanja,
Pružanje usluga zaposlenima,
Upravljanje odnosima sa zaposlenima,
Vođenje personalnih dosijea,
Očuvanje zdravlja i unapređenje bezbednosti.

Šta sadrži personalni dosije?
Uverenja o stručnoj spremi
Rešenja o postavljanju na određena radna mesta
Odluke o upućivanju na programe obuke,
Odluke o godišnjim odmorima, bolovanju, odsustvu…

Šta se ubraja u opšte poslove?
Svi ostali poslovi koji se na mogu grupisati ni u jednu poslovnu funkciju jesu opšti poslovi. Tu spadaju:
Pravni poslovi,
Poslovi sekretarijata,
Poslovi arhive i protokola,
Poslovi fizičko tehničke i protivpožarne zaštite i
Poslovi bezbednosti i zdravlja na radu.

Na svakoj oblasti nalazi se link ka programu za proveru znanja. Kliknite na oblast koju želite da naučite i otvoriće se program za vežbu.

Program za vežbu

Pitanja preuzmite ovde.