У наредној објави налазе се питања по наставним јединицама/областима за припрему годишњег теста и припрему свих тестова које ћете израђивати. На нека питања сам дао одговоре, а на нека ћете морати сами. Питања су по плану и програму за Економског техничара од школске 2019/2020. и код Финансијско-рачуноводственог техничара од 2022/2023. То је нови план и програм.

Разврстана су на следећи начин:

 1. Појам пословне економије
 2. Појам предузећа
 3. Подела предузећа (производна и услужна)
 4. Подела предузећа по величини
 5. Привредна друштва (друштва лица)  
 6. Привредна друштва (друштва капитала)
 7. Ефективност и ефикасност, јавна предузећа и окружење         
 8. Подела средстава         
 9. Основна средства         
 10. Обртна средства           
 11. Извори средстава         
 12. Контрола коришћења средстава         
 13. Појам пословне функције        
 14. Производна функција (појам и подела)           
 15. Контрола производње и сарадња са осталим функцијама     
 16. Набавна функција        
 17. Залихе предузећа  
 18. Продајна функција      
 19. Складишна функција  
 20. Транспортна функција
 21. Транспортно осигурање           
 22. Финансијска функција
 23. Управљање људским ресурсима (кадровска функција) и општи послови      

На крају поста се налази документ за преузимање.

Питања за припрему годишњег теста из Пословне економије у првом разреду код Економског техничара и Финансијско-рачуноводственог техничара 2024.

1.       Како се дефинише пословна економија?
2.       Зашто је пословна економија научна област?
3.       У каквом су односу економика предузећа и пословна економија?
4.       Шта је циљ пословне економије?
5.       Шта је предмет изучавања економике предузећа?
6.       Која су подручја изучавања економике предузећа (4)?
7.       Који је основни задатак пословне економије?
8.       Шта је теоријски, а шта практични циљ пословне економије?
9.       Зашто је пословна економија нормативна, а зашто позитивна научна област?
10.   Са којим је дисциплинама повезана?
11.   Наброј опште дисциплине пословне економије.
12.   Која су функционална подручја пословне економије?
13.   Са којим је помоћним подручјима повезана пословна економија?
14.   Која посебна подручја пословне економије знаш?
15.   Којој групи пословне економије припада рачуноводство? Може ли да припада некој другој?
16.   Са којим је научним областима повезана пословна економија?(2)

1.       Шта су привредни субјекти?
2.       Ко је основни носилац привређивања у робној привреди, а ко у натуралној?
3.       Зашто су предузећа специјализовани произвођачи?
4.       Шта је специјализација?
5.       Шта је друштвена подела рада?
6.       Дефиниши предузеће.
7.       Основне карактеристике предузећа су:
8.       Шта значи самосталност предузећа?
9.       Зашто је предузеће организациона целина?
10.   Објасни процес  трансформације улагања у резултате.
11.   Шта је систем?
12.   Које су најзначајније карактеристике предузећа као система?
13.   Наведи подсистеме предузећа.
14.   Који је најопштији разлог због којег постоји предузеће?
15.   Који су остали општи разлози због којих предузеће постоји (3)?
16.   Шта је техничка подела рада?
17.   У чему се огледа смањење ризика и неизвесности?
18.   Како предузеће смањује трансакционе трошкове?

1.       Како смо поделили предузећа према карактеристикама трансформационог процеса?
2.       Како смо поделили предузећа према величини?
3.       Како смо поделили предузећа према правном(организационом) облику?
4.       Чиме се баве производна предузећа?
5.       Наброј основне карактеристике производних предузећа?(5)
6.       Како се деле производна предузећа према карактеристика производног процеса?
7.       Наброј индустријска предузећа према индустријским гранама.
8.       Како смо поделили руднике, а како пољопривредна предузећа?
9.       Чиме се баве услужна предузећа?
10.   Које су основне карактеристике услужних предузећа?
11.   Која предузећа имају карактеристике и производних и услужних предузећа?

1.       Који критеријуми се користе за поделу предузећа по величини?
2.       Колико запослених у Србији имају микро, колико мала, средња и велика предузећа?
3.       Колико услова мора да буде задовољено да би неко предузеће могло да се разврста у одређену групу по величини?
4.       У којој правној форми могу да се оснују мала предузећа?
5.       Шта је предузетник и како одговара за обавезе предузећа?
6.       Наведи примере предузетничких радњи.
7.       Које су најзначајније предности малих предузећа?
8.       Који су најзначајнији недостаци малих предузећа?
9.       Зашто су мала предузећа мање ефикасна у односу на велика?
10.   Зашто мала предузећа имају највеће проблеме са обезбеђивањем финансијских средстава?
11.   Које су три најзначајније разлике између средњих и малих предузећа?
12.   Шта је економија обима?
13.   Који су разлози због којих предузећа остварују економију величине?
14.   Који су недостаци великих предузећа?
15.   Како настају велика предузећа?
16.   Шта је интерни раст великих предузећа?
17.   Како се остварује фузија предузећа?
18.   Шта је спајање, а шта припајање предузећа?
19.   Шта је хоризонтални, а шта вертикални раст?
20.   Шта је конгломератски раст?

1.       Како смо поделили предузећа према Закону о привредним друштвима?
2.       Како смо поделили привредна друштва?
3.       Како настаје ортачко друштво?
4.       Како одговарају оснивачи за обавезе предузећа?
5.       У ком облику могу бити улози?
6.       Како се врши повећање имовине?
7.       Како се врши пренос удела између ортака, а како на трећа лица?
8.       Ко може да води пословање у ортачком друштву?
9.       Која су предности ортачког друштва у односу на предузетника(2)?
10.   Који су недостаци ортачког друштва(3)?
11.   У којим се делатностима оснивају ортачка друштва?
12.   Како се дефинише командитно друштво?
13.   Како се називају оснивачи и како одговарају за обавезе предузећа?
14.   Која је разлика између јавних и тајних оснивача код командитног друштва?
15.   Зашто се убраја у друштва лица?
16.   У ком облику могу бити улози код К.Д.?
17.   Шта се дешава кад из К.Д. иступе сви комплементари, а шта кад иступе командитори?

1.       Како се дефинише ДОО?
2.       Како одговарају оснивачи код ДОО, а како само предузеће?
3.       У ком облику могу бити улози у ДОО и који је минимални улог предузећа потребан за оснивање?
4.       Како може бити организовано ДОО?
5.       Који су органи друштва код једнодомног, а који код дводомног?
6.       Шта чини делокруг скупштине код  ДОО?
7.       Дефиниши АД?
8.       Шта је акција, и која права остварује власник акције?
9.       У ком облику могу бити улози код АД?
10.   Који је минимални улог потребан за оснивање АД?
11.   Како настаје затворено друштво, а како отворено?
12.   Како смо поделили акције?
13.   Која права се остварују на основу поседовања обичне акције?
14.   Која права се остварују на основу поседовања преференцијалних акција?
15.   Шта је дивиденда?
16.   Шта је номинална, а шта тржишна вредност акције?

1. Како дефинишемо јавна предузећа?
2. Које су 4 карактеристике јавних предузећа?
3. Шта подразумевамо под економским монополом, а шта под природним?
4. Које делатности најчешће обављају јавна предузећа? Зашто?
5. Која је најзначајнија карактеристика јавних корпорација?
6. Шта је ефективност, а шта ефикасност?
7. Како би се могла другачије објаснити ефективност, а како ефикасност?
8. Шта је циљ?
9. Објасни паметно постављање циљева.
10. Шта су званични циљеви?
11. Шта су оперативни циљеви?
12. Како се може измерити ефективност и ефикасност?
13. Шта је окружење предузећа?
14. Шта је домен предузећа?
15. Како смо поделили секторе предузећа?
16. Шта чини специфично окружење предузећа?
17. Који су најзначајнији елементи специфичног окружења?
18. Шта је опште окружење?
19. Који елементи најчешће чине опште окружење?

1.       Како дефинишемо средства предузећа?
2.       Који се критеријуми за поделу средстава?
3.       Како се деле средства према појавним облицима?
4.       Како се деле средства према намени?
5.       Како се деле средства према специфичности репродуковања?
6.       Како се деле средства према изворима?

1.       Како се дефинишу основна средства?
2.       Које су основне карактеристике основних средстава.
3.       Који су основни критеријуми за поделу основних средстава?
4.       Која је разлика између материјалних и нематеријалних основних средстава?
5.       Како смо поделили нематеријална основна средства?
6.       Шта је концесија?
7.       Шта је патент, а шта лиценца?
8.       Шта је франшиза?
9.       Како смо поделили материјална(ствари) основна средства?
10.   Како се деле основна средства према стању (степену употребљивости)?

1.       Које су кључне карактеристике обртних средстава?
2.       Које су карактеристике обртних средстава?
3.       Како смо поделили обртна средства у новчаном облику?
4.       Како смо поделили обртна средства у материјалном облику?
5.       Како смо поделили обртна средства у облику права?

1.       Шта показују извори средстава?
2.       Како се деле према власништву, а како према рочности?
3.       Како се израчунава финансијска самосталност, а како задуженост?
4.       Када је предузећа у финансијској равнотежи?
5.       Како дефинишемо финансијску стабилност?

Контрола коришћења средстава
1.       Шта подразумевамо под контролом коришћења средстава?
2.       Који су принципи на којима је заснована контрола?
3.       Како смо поделили контролу?
4.       Који је циљ и задатак контроле?

Дефинисање појма функције?
Према чему се разликују функције?
Према вертикалној подели, као основне функције у предузећу јављају се?(3)
Како се другачије називају вертикалне функције?
Који је основни задатак функције управљања?
Усмеравање се реализује доношењем одлука о?(3)
Шта је стратегија?
Одлучивање о расподели резултата?
Ко су носиоци функције управљања?
Основни задатак функције руковођења?
Садржину функције руковођења чине?(5)
Ко су носиоци функције руковођења?
Каква је подела задатака међу руководиоцима у предузећу (нивои менаџмента)?
Основни задатак функције извршења?
Ко су носиоци функције извршења?
У оквиру извршне функције као секундарне настају?(9)
Шта је делокруг? Одговор: Скуп елементарних задатака које радник обавља на радном месту. 
Где радник извршава свој делокруг послова? О: На радном месту. 
Шта чини радно место?(2) О: Материјалне и нематеријалне компоненте. 
Шта је организациона јединица? О: Скуп радних места. 
Организациони нивои? По величини? (6) О: Сектор, погон, служба, одељење, одсек, реферат. 

Шта је производња?
Шта представља употребну вредност?
Шта је процес производње?
Шта је технолошки процес?
Производна функција омогућава?
Типови производње се могу груписати на основу?(3)
Шта је појединачна производња?
Шта је серијска производња?
Према величини серије разликујемо?(2)
Шта је оптимална величина серије?
Шта је масовна производња?
Карактеристике масовне производње?(4)
Шта је аутоматска производња?
Два система производње?
Линијски сyстем?
Предности линијског система?(4)
Недостаци линијског система?
Радионичка производња?
Ритам производње, полазећи од континуитета производње разликује се?(2)
Континуирана производња?
Дисконтинуирана производња?
Оптимални тип производње?
Шта је припрема производње?
Припрема се разликује?(2)
Техничка припрема производње обухвата?(5)
Утврђивање производног програма?
Припрема материјала?
Припрема средстава за рад?
У оквиру припреме алата обављају се следећи послови?(4)
Припрема радног места?
Припрема радног места обухвата?(3)
Припрема технолошког процеса?(2)
Дефинисање послова и радних места утврђују се?
Шта треба да обезбеди уређење простора радног места?
Послуживање радног места?(2)
Стабилно радно место?
Нестабилно радно место?
Оперативна припрема производње?
Задаци оперативне припреме су?(3)
Шта је оперативни план?
Најважнији документи?

Подела контроле производа.
Економска контрола је?
Технолошка контрола обухвата?
Контрола квалитета производа?
Методе контроле производа?(4)
Претходна контрола производа?
Накнадна контрола?
Статистичка контрола?
Сарадња производне са осталим функцијама у предузећу?(4)

Шта подразумевамо под набавком?
Који је циљ набавке?
Који је значај набавке?
Како се назива организациона јединица која управља набавним пословањем?
Како смо поделили факторе који утичу на набавку?
Наведи задатке(послове) набавке.(9)
Који фактори утичу на организацију набавке?
Шта је централизована набавка? Карактеристике.
Шта је децентрализована набавка? Карактеристике.
Како се врши подела набавке према референтима?
Шта чини набавну политику?
Који су принципи набавне политике.
Шта је план набавке?
Шта је потребно за израчунавање материјалног биланса?
Како се рачунски добија материјални биланс?
Како израчунавамо план материјала код производних предузећа?
Како израчунавамо план материјала код трговинских предузећа?

Које врсте залиха постоје у предузећу? (4)
Која два основна циља треба да обезебеде залихе?
Како смо поделили залихе по величини? (6)
Шта су минималне залихе?
Како се израчунавају минималне залихе?
Које су предности/недостаци минималних залиха?
Коју функцију у предузећу имају минималне залихе?
Шта су максималне залихе?
Како се израчунавају максималне залихе?
Шта су прекомерне залихе?
Шта су некурентне залихе?
Предности/недостаци максималних залиха.
Шта су просечне залихе и како се израчунавају?
Шта су текуће залихе?
Шта су сигналне залихе?
Шта су оптималне залихе и како се израчунавају?
Наведи трошкове набавке залиха. (6)
Наведи трошкове држања залиха. (5)

Шта је продаја?
Продаја као процес?
Продаја као функција?
Продаја као служба?
У чему се огледа значај продаје?
Наведи задатке продаје. (8)
Шта је политика  продаје.
Који је основни циљ политике продаје?
Наведи принципе политике продаје (6).
Које инструменте користи продајна политика (4).
Шта је асортиман?
Шта су канали дистрибуције?
Од чега зависи продајна цена?
Која је сврха промоције?
Шта је истраживање продаје?
Значај истраживања продаје.
Која су најважнија питања у вези са истраживањем продаје(3)?
Шта је план продаје и како се израчунава?
По којим се критеријумима разрађује план продаје?
Шта је калкулација?
Шта одређују трошкови а шта тражња код продајне цене?
Које врсте разлика у цени постоје?
Који су елементи калкулације продајне цене?
Како израчунавамо маржу као РУЦ?
Како израчунавамо слободно формирану РУЦ?
Шта је рабат?
Калкулација (задатак).
Које се евиденције воде у продаји (5)?
Која се два проблема морају решити приликом организације продаје?
Како може бити организована продајна функција по спољној организацији?
Како се групишу послови према унутрашњој организацији(4)?
Са којим функцијама сарађује продаја (5)?
Који су послови везани за сваку појединачну функцију са којом сарађује?
Које се анализе продаје спроводе у предузећу(4)?
Шта је анализа продаје?
Шта је анализа тржишног учешћа?
Шта је апсолутно, а шта релативно тржишно учешће?
На основу чега се врши анализа задовољства купаца?
Израчунај продуктивност продаје у ужем и ширем смислу (задатак)
Како се израчунава коефицијент обрта, а како просечно време задржавања робе у складишту (трајање обрта)?

Чиме се бави складишна функција?
Складишна функција је пословна функција која се бави активностима као што су примање материјала, сировина, готових произтвода и робе, њихово чување и издавање за потребе производње (материјал) или за потребе даље продаје (готови производи и роба).
Шта је складиште?
Складиште представља простор или просторију у којој се смешта и чува роба.
Који су задаци складишне функције?
Омогућава економичност набавке,
Чување и заштита робе од оштећења и губитака и
Побољшање употребних карактеристика производа.

Који су послови складишне функције?
Пријем робе од добављача или превозника
Квантитативни и квалитативни пријем робе 
Сортирање робе
Отпрема робе до места где ће бити смештена
Вођење ажурне магацинске евиденције
Одабир и паковање робе за испоруку
Отпрема робе са припадајућом документацијом у транспортно средство

Наведи принципе складишне функције.
Омогућити брзу манипулацију робом,
Очувати вредност робе,
Смањити трошкове складиштења,
Олакшати инвентарисање и
Омогућити измену плана распореда робе

Како може бити организована складишна служба.
Организација складишне службе може бити:
Функционална
Робна и
Територијална

Која су два основна принципа којима се постиже ефикасност складишне службе?
Принципи којима се постиже ефикасност службе јесу:
Принцип експедитивности-значи да се роба смешта и чува тако да се њоме брзо манипулише, односно смешта на одеђено место, да се брзо проналази и брзо узима за потребе отпреме из складишта.
Принцип економичности- значи да запослени у складишној служби чине напоре да смање трошкове услед природних и осталих губитака.

Која документација прати улазне, а која излазне складишне токове?
Документација при пријему робе:
Пријемница,
Доставница готових производа или  предајница
Документација при издавању робе:
Требовање материјала
Налог за издавање робе
Отпремница
Требовање продавнице
Доставница робе

Са којим службама сарађује складишна функција?
Производња,
Набавка,
Продаја и 
Транспорт
.
Које се анализа воде код складишне функције?
Анализа искоришћења складишног простора и
анализа продуктивнсоти складишних радника.

Шта је транспорт?
Транспорт је појам који обухвата превоз робе и путника са једног места на друго
Како може бити организована транспортна функција?
Посебна организациона јединица,
Транспортна служба као део складишне службе,
Транспортна служба као део производно-техничког сектора и
Транспортна служба као део логистике

У зависности од тога да ли организује транспорт у сопственој режији или не, организација транспорта може бити?
Потпуно самостално,
Потпуно коришћење туђих услуга транспорта или
Комбиновано

Приницип економичност подразумева смањивање трошкова. Да би смањила трошкове транспорта, транспортна служба треба да:
Изабере најкраћи пут,
Изабере најекономичнији начин транспорта,
Максимално смањи трошкове манипулације робом на путу и
Обезбеди максимално коришћење капацитета

Од чега зависи који ће транспорт предузеће изабрати?
Карактеристика производа,
Рока испоруке,
Транспортних капацитета предузећа или превозника,
Услова превоза,

Захтева потрошача.
Како смо поделили транспорт?
Железнички,
Друмски,
Водени и 
Ваздушни

Шта је предмет транспортног осигурања?
ствари које се превозе,
ствари у складишту,
превозна средства.

Појмови везани за осигурање су:
Осигурани ризик-опасност од наступања штетног догађаја
Осигураник-физичко или правно лице које закључује уговор о осигурању са осигуравајућом компанијом
Осигуравач-осигуравајућа компанија
Премија осигурања– цена осигурања коју осигураници плаћају осигуравајућој компанији
Накнада осигурања-сума новца која се исплаћује осигуранику у случају настанка штете
Сума осигурања– сума на коју гласи полиса осигурања (документ који потврђује да је склопљен уговор о осигурању)

Како се дели осигурање према предмету осигурања?
Каско осигурање-осигурање превозног средства
Карго- осигурање робе која се превози
Осигурање од одговорности за штету

Која се документација и евиденција користи у транспорту?
Евиденција возила,
Евиденција возача,
Евиденција горива и мазива и
Евиденција гума.

Са којим функција сарађује транспортна функција?
Производња,
Складиште,
Набавка и
Продаја
.

Чиме се бави финансијска функција?
Финансијско-рачуноводвствена функција се бави прибављањем новца, његовим улагањем, наплатом потраживања и плаћањем обавеза, осигурањем имовине и контролом рационалности коришћења средстава.

Који су задаци финансијске функције?
Планирање финансијских средстава,
Прибављање финансијских средства,
Пласирање финансијских средстава и
Анализа исплативости пласирања средстава.

Са којим службама сарађује финансијска функција?
Набавка,
Продаја,
Маркетинг,
Истраживање и развој,
Људски ресурси.

Које се анализе врше у финансијској функцији?
Упоређивање набављених средстава са процесима пословних функција,
Какав је резултат улагања био у претходној години,
Каква је била ликвидност,
Ниво уредности евиденције,
У којој мери је ФРС квалитетно и правовремено извршавала послове планирања и анализе.

Који су основни задаци функције људских ресурса?
Формирање радног колектива и
Развој људских ресурса.

Који су послови које обављају људски ресурси?
Планирање људских ресурса,
Регрутација и запошљавање,
Обука и развој,
Стварање система зарада и награђивања,
Пружање услуга запосленима,
Управљaње односима са запосленима,
Вођење персоналних досијеа,
Очување здравља и унапређење безбедности.

Шта садржи персонални досије?
Уверења о стручној спреми
Решења о постављању на одређена радна места
Одлуке о упућивању на програме обуке,
Одлуке о годишњим одморима, боловању, одсуству…

Шта се убраја у опште послове?
Сви остали послови који се на могу груписати ни у једну пословну функцију јесу општи послови. Ту спадају:
Правни послови,
Послови секретаријата,
Послови архиве и протокола,
Послови физичко техничке и противпожарне заштите и
Послови безбедности и здравља на раду.

На свакој области налази се линк ка програму за проверу знања. Кликните на област коју желите да научите и отвориће се програм за вежбу.

Програм за вежбу

Питања преузмите овде.